Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34534
Title: Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів
Other Titles: Обоснование параметров и режимов работы вибрационных объемных дозаторов для мелкодисперсных сыпучих материалов
Justification of the parameters and work modes of the vibration volumetric dispensers for the fine-granular unstable materials
Authors: Магерус, Надія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Магерус Н. І. Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.02.02 – машинознавство / Надія Іванівна Магерус ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів 2016. – 199 с. – Бібліографія: с. 151–164 (125 назв).
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: вібраційний об’ємних дозатор
дрібнодисперсний сипкий матеріал
параметр перевантаження
інтенсивність вібрації
модель Лоренца
вибрационный объемный дозатор
мелкодисперсный сыпучий материал
параметр перегрузки
интенсивность вибрации
модель Лоренца
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання машинознавства – обґрунтуванню параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних СМ, яке дозволить підвищити ефективність їх проектування та експлуатації. Використання впливу вібрації на сипкі матеріали зі складними фізико-механічними характеристиками дозволяє мінімізувати негативні явища, що виникають у процесі дозування таких продуктів, забезпечити керованість процесу, підвищити його продуктивність та точність. Для вирішення поставленого завдання розроблено математичні моделі руху дрібнодисперсних СМ із конічної розвантажувальної лунки дозатора при гравітаційному витіканні та вібраційному збуренні потоку. Результати математичного моделювання, розроблений алгоритм розрахунку та підбору раціональних параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів дозволяє прогнозувати поведінку сипкого матеріалу під дією вібрації, що є визначальним фактором ефективності роботи такого обладнання. Запропонована методика інженерного розрахунку дає змогу підвищити ефективність процесу створення вібраційних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів. Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной задачи машиноведения – обоснованию параметров и режимов работы вибрационных объемных дозаторов для мелкодисперсных СМ, что позволит повысить эффективность их проектирования и эксплуатации. Проведен анализ особенностей конструкций вибрационных объемных дозаторов для мелкодисперсных СМ и исследованы математические модели поведения сыпучего продукта в процессе дозирования, а также установлено влияние режимов колебаний рабочих органов дозатора на его эффективность работы. Доказано, что использование влияния вибрации на сыпучие материалы со сложными физико-механическими характеристиками позволяет минимизировать негативные явления, возникающие в процессе дозирования таких продуктов, обеспечить управляемость процесса, повысить его производительность и точность. Для решения поставленной задачи разработана математическая модель движения мелкодисперсных СМ в разгрузочной воронке дозатора при гравитационном истечении продукта. Установлено, что для обеспечения эффективной работы объемного дозатора необходимо знать влияние основных геометрических параметров разгрузочной воронки и физико-механических характеристик продукта дозирования на его поведение в процессе истечения. За результатами исследований установлена аналитическая зависимость для определения предельного значения ширины кольцевого выпускного отверстия разгрузочной воронки дозатора, при котором формируется устойчивый свод над выпускным отверстием. Разработана математическая модель поведения мелкодисперсных СМ в конической разгрузочной воронке дозатора при вибрационном возбуждении потока, исследовано влияние параметров разгрузочной воронки на режимы работы вибрационного объемного дозатора для мелкодисперсных СМ, обеспечивающие повышение его эффективность работы. Установлено, что при непрерывном и равномерном истечении мелкодисперсного СМ, чему способствует его ламинарная циркуляция или хаотические движения в конической воронке, производительность объемного дозатора линейно зависит от амплитуды и частоты колебаний его рабочего органа. Разработан экспериментальный образец вибрационного объемного дозатора на котором определены коэффициент эффективной вязкости продукта дозирования, производительность и точность вибрационного объемного дозатора, проверена адекватность разработанных математических моделей. Результаты математического моделирования, разработанный алгоритм расчета и подбора оптимальных параметров и режимов работы вибрационных объемных дозаторов позволяет прогнозировать поведение сыпучего материала под действием вибрации, что является определяющим фактором повышения эффективности работы такого оборудования. Предложенная методика инженерного расчета позволяет повысить эффективность процесса проектирования вибрационных дозаторов для мелкодисперсных сыпучих материалов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34534
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Maherus.pdfАвтореферат дисертації1,23 MBAdobe PDFView/Open
dis_magerus.pdfДисертаційна робота6,95 MBAdobe PDFView/Open
vid_1_magerus.pdfВідгук офіційного опонента276,73 kBAdobe PDFView/Open
vid_2_magerus.pdfВідгук офіційного опонента1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.