Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34531
Title: Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції
Other Titles: Normative and methodical ensuring of statistical control of production processes and product quality
Нормативно-методическое обеспечение статистического контроля производственных процессов и качества продукции
Authors: Мороз, Леся Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Мороз Л. В. Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Леся Василівна Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 199 с. – Бібліографія: с. 148–163 (160 назв).
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: виробничий процес
якість продукції
статистичний метод
закон розподілу
причинно-наслідкова діаграма
методологія
контроль
production process
product quality
statistical method
distribution law
cause and effect diagram
methodology
control
производственный процесс
качество продукции
статистический метод
закон распределения
причинно-следственная диаграмма
методология
контроль
Abstract: Дисертація присвячена питанню розроблення і впровадження нормативно-методичного забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції. Обґрунтовано способи застосування статистичних методів на підприємствах специфічних галузей. Розвинуто поєднання методологій теорії обмежень, ощадливого виробництва та шести сигм, відповідно до яких доведено доцільність їхнього комплексного застосування. Запропоновано математичну модель виробничого процесу з урахуванням інтегральної функції розподілу, за допомогою якої можна прогнозувати розвиток його поведінки у часі. Розвинуто метод дослідження придатності процесу, який враховує закони розподілу показників якості відмінних від нормального, та дозволяє вибрати відповідний алгоритм встановлення їх придатності. Проведено аналіз виробничого процесу пришиття подушки безпеки до автомобільного чохла із застосуванням методології теорії обмежень, побудовано “дерево поточної реальності” причинно-наслідкових ланцюгів небажаних дефектів розривання шва де пришивається автомобільна подушка безпеки, на основі чого визначено ключові недоліки процесів, на які слід звернути увагу та покращення яких на стадії виробництва забезпечить якість виробничих процесів і виготовленої продукції. Виконано дослідження з визначення моделей розподілу випадкових величин на основі отриманих даних. Розроблено інтелектуальну систему для дослідження індексів придатності процесів. Розроблено і впроваджено в практику методику дослідження придатності процесів. Dissertation is devoted to the development and implementation of normative and methodical ensuring of statistical control of production processes and product quality. Ways of application of statistical methods at the entities of specific industries are proved. Combined usage of methodologies of the theory of constraints, lean and six sigma according to which feasibility of their complex application are developed. The mathematical model of integrated function of distribution is offered by means of which it is possible to predict development of behavior of processes in time. The algorithm of a technique of a research of indexes of suitability of process is developed. Is carried out the analysis of production process of sewing of AIRBAG to automobile cover, using methodology of the theory of constraints, and are constructed cause and effect chains of undesirable defects of the rupture of SAB seam, key shortcomings of processes to which it is necessary to pay attention and which improvement on a production stage will provide quality of production processes and products are determined. Numerous researches on definition of models of distribution of random variables on the basis of the obtained data are executed. The intellectual system is developed for a research of indexes of suitability of processes. It is developed and introduced in practice a technique of a research of suitability of processes. Диссертация посвящена вопросу разработки и внедрения нормативно-методического обеспечения статистического контроля производственных процессов и качества продукции. Обоснованы пути применения статистических методов на предприятиях специфических отраслей на основе анализа классификации систем и требований гармонизированных стандартов ДСТУ ISO серии 9000. Развитo соединение методологий теории ограничений, бережливого производства и шести cигм, согласно которому доказана целесообразность их комплексного применения для улучшения качества изготовления продукции и контроля производственных процессов. Предложена математическая модель производственного процесса с учетом интегральной функции распределения, с помощью которой можно прогнозировать развитие его поведения во времени. Развит метод исследования пригодности процесса, который учитывает законы распределения показателей качества отличных от нормального, и позволяет выбрать подходящий алгоритм установления их пригодности. Целью исследования было определение систематических воздействий и эффективности мероприятий по улучшению производственного процесса изготовления продукции на основе анализа распределений неопределенностей. Расшифровывая распределения неопределенностей измеренных параметров для различных ситуаций, можно давать рекомендации по оптимизации производственных процессов. Необходимо определять контрольные пределы допуска контролируемых характеристик и выяснить предпосылки для возможностей эффективного управления соответствующими производственными процессами. Проведен анализ производственного процесса пришивания подушки безопасности к автомобильному чехлу с применением методологии теории ограничений, построено "дерево текущей реальности" причинно-следственных цепей нежелательных дефектов разрыва шва где пришивается автомобильная подушка безопасности, на основе чего определены ключевые недостатки процессов, на которые следует обратить внимание и улучшение которых на стадии производства обеспечит качество производственных процессов и выпускаемой продукции. Выполнены многочисленные исследования по определению моделей распределения случайных величин на основе полученных данных. Разработана интеллектуальная система для исследования индексов пригодности процессов, реализация которой дает возможность контролировать стабильное функционирование производственных процессов, а также определять индексы пригодности любого процесса или отдельной операции, и системы в целом.. Разработано и внедрено в практику методику исследования пригодности процессов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34531
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt-Moroz.pdfАвтореферат дисертації510,61 kBAdobe PDFView/Open
default.pdfДисертаційна робота4,12 MBAdobe PDFView/Open
vid_1_moroz.pdfВідгук офіційного опонента457,27 kBAdobe PDFView/Open
vid_2_moroz.pdfВідгук офіційного опонента769,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.