Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34350
Title: Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення
Authors: Сліпчук, А. М.
Яким, Р. С.
Bibliographic description (Ukraine): Сліпчук А. М. Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення / А. М. Сліпчук, Р. С. Яким // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2016. – № 839. – С. 52–60. – Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: шарошка
твердосплавні зубки
селективні групи
бурове долото
натяг
cutter
carbide teeth
selective group
drill bit
tension
Abstract: Мета дослідження – вирішити проблему підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделювання у CAD-системі, із комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань. Теоретично й експериментально обґрунтовано розроблені підходи для вдосконалення комплексного підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт на етапах проектування, конструювання і виготовлення. Розв’язано задачу вдосконаленням конструкторських параметрів й способу розміщення породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, що враховує фізико-механічні показники матеріалів та конструкторсько-технологічні параметри спряжених поверхонь “зубок – шарошка”. The aim of research is the improvement in quality indicators embedded rock cutting equipment of cutter drill bits. Research carried out as in a real production drilling bits and during modeling in CAD-system, integrated use of experimental laboratory, bench and field operational tests. Theoretically and experimentally proved developed approaches to improve quality indicators comprehensively improve the embedded rock cutting equipment cutters drill bits during the design, construction and manufacturing. The problem of improving the design parameters and method of placement of rock cutting equipment cutters drill bits, taking into account the physical and mechanical properties of materials and design and technological parameters of conjugated surfaces “tooth – rolling cutter”.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34350
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_52-60.pdf361,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.