Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34303
Title: Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств
Other Titles: Innovative technologies of staff motivation at machine building enterprises
Инновационные технологии мотивирования персонала машиностроительных предприятий
Authors: Бодарецька, Ольга Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Бодарецька О. М. Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Бодарецька ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 238 с. – Бібліографія: с. 193–226 (311 назв).
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: машинобудівне підприємство
машинобудування
мотивування
персонал
технології мотивування
machine building enterprise
machine building
motivation
staff
motivation technologies
машиностроительное предприятие
машиностроение
мотивирование
персонал
технологии мотивирования
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню наукового і прикладного завдання формування та використання інноваційних технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств. Набула подальшого розвитку типологія видів інноваційних технологій мотивування персоналу підприємств машинобудування, а також удосконалено метод ідентифікування масштабності зміни існуючих таких технологій. Розвинуто метод вибору зовнішніх провайдерів формування і використання інноваційних технологій мотивування персоналу, що базується на відображених у критеріограмі результатах діагностування ключових критеріїв такого вибору у розрізі альтернативних варіантів. Удосконалено метод діагностування компетентності HR-підрозділу з формування та використання інноваційних технологій мотивування персоналу. Удосконалено модель визначення KPI HR-підрозділу з формування і використання інноваційних технологій мотивування персоналу. Розроблено модель управлінського супроводу формування і впровадження інноваційних технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств на засадах виокремлення складових і структурування етапів цих процесів. The thesis is devoted to solving scientific and applied problems of formation and use of innovative technologies of staff motivation at the machine building enterprises. It develops further the typology of innovative technologies of staff motivation at the machine building enterprises; improves the method of identifying the scope of changes in staff motivation technologies at the machine building enterprises, providing system-analytical reasoning to decision-making in this area, taking into account previous, current and future nature of the motivational system and the possibility of providing different levels of specification depending on the set limits; develops the method of selecting external providers of formation and use of innovative staff motivation technologies based on results of key diagnostic criteria for this choice in terms of alternatives, which is shown on the table of criteria; improves the method of diagnosing HR department competence with regard to development and use of innovative staff motivation technologies, based on the calculation of aggregate representative indicators of both professional and personal competence; develops the model of determining key performance indicators of HR department regarding development and use of innovative staff motivation technologies, taking into account the strategic map of goals of the machine building enterprise in staff motivation area considering strategic vision of the enterprise development as a whole. It develops the model of management support for the formation and implementation of innovative staff motivation technologies at the machine building enterprises on the basis of separation of components and structuring stages of these processes. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и прикладных положений по формированию и использованию инновационных технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий. Объектом исследования являются инновационные технологии мотивирования персонала машиностроительных предприятий, а предметом – теоретико-методологические и прикладные положения по формированию и использованию таких технологий. Для достижения цели в работе было поставлено такие задания: развить типологию и содержательное наполнение видов технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий; усовершенствовать метод идентификации необходимой масштабности изменений технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий; сформировать модель формирования ключевых показателей эффективности HR-подразделения по формированию и использованию инновационных технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий; развить метод выбора внешних провайдеров формирования и использования инновационных технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий; усовершенствовать метод диагностики компетентности HR-подразделения по формированию и использованию инновационных технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий; разработать модель управленческого сопровождения формирования и внедрения инновационных технологий мотивирования персонала. Практическое значение результатов заключается в том, что полученные в диссертации результаты и рекомендации представляют собой комплекс теоретико-прикладных положений по формированию и использованию инновационных технологий мотивирования персонала на машиностроительных предприятиях. В первом разделе «Теоретико-прикладные положения по формированию и использованию инновационных технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий» установлено сущность и охарактеризованы инновационные технологии мотивирования персонала машиностроительных предприятий, развита типология видов таких технологий, а также выделены принципы их формирования и использования. Систематизирована и развита типология технологий мотивации персонала машиностроительных предприятий позволяет менеджерам, аналитикам и HR-специалистам этих субъектов хозяйствования составить представление о разнообразии таких технологий и обоснованно выбирать их виды при усовершенствовании системы мотивирования на предприятии. Во втором разделе «Анализ технологий мотивирования персонала машиностроительных предприятий» рассмотрен отечественный и зарубежный опыт использования инновационных технологий мотивирования персонала на машиностроительных предприятиях, охарактеризованы существующие такие технологии в условиях отечественного машиностроения, а также усовершенствован метод идентификации необходимой масштабности их изменения. С учетом динамичности систем мотивирования работников машиностроительных предприятий, а также необходимости минимизации несоответствия между фактическими технологиями мотивирования персонала этих субъектов хозяйствования и стратегическим измерением управления усовершенствован метод идентификации масштабности изменений таких технологий. Реализация проектов формирования и использования инновационных технологий мотивации персонала машиностроительных предприятий может осуществляться с привлечением внешних консультантов. Поэтому развитый метод выбора этих внешних провайдеров позволяет владельцам и менеджерам институционального уровня управления планировать и проводить собеседование с потенциальными консультантами по определенным критериям, а также осуществлять сравнение альтернативных вариантов этих субъектов с использованием отраженных в критериограме результатов. В третьем разделе «Инструментарий повышения инновационного уровня технологий мотивации персонала машиностроительных предприятий» усовершенствован метод диагностики компетентности HR-подразделения по формированию и использованию инновационных технологий мотивации персонала, приведена модель определения ключевых показателей его эффективности в анализируемой сфере, а также разработана модель управленческого сопровождения формирования и внедрения таких технологий. Усовершенствованный метод диагностики компетентности HR-подразделения по формированию и использованию инновационных технологий мотивации персонала позволяет владельцам и руководителям машиностроительных предприятий в достаточно простой способ и быстро получить результаты по возможности собственными силами внедрять изменения в системе мотивации. Для обеспечения стратегического видения развития и планирования действий по достижению стратегических целей машиностроительного предприятия в сфере мотивации персонала HR-подразделение может использовать усовершенствованную модель определения ключевых показателей своей эффективности по формированию и использованию инновационных технологий мотивации. Инвесторам, владельцам, руководителям, внешним консультантам и HR-подразделениям машиностроительного предприятия предлагается использование разработанной модели управленческого сопровождения формирования и внедрения инновационных технологий мотивации персонала на основе выделения составляющих и структурирования этапов этих процессов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34303
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Bodaretska.pdfАвтореферат дисертації566,56 kBAdobe PDFView/Open
bodarecka.pdfДисертаційна робота4,13 MBAdobe PDFView/Open
goryachka.pdfВідгук офіційного опонента7,89 MBAdobe PDFView/Open
yastremska1.pdfВідгук офіційного опонента2,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.