Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33076
Title: Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки
Other Titles: Административно-правовое регулирование профилактики правонарушений в сфере экономики
Administrative and legal regulation of crime prevention in the economy
Authors: Шмігельська, Наталія Олексіївна
Bibliographic description (Ukraine): Шмігельська Н. О. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Олексіївна Шмігельська ; Міністерство освіти і науки України, Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом. – Київ, 2015. – 173 с. – Бібліографія: с. 157–173 (199 назв).
Issue Date: 2015
Publisher: Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
Keywords: економіка
профілактика
превенція
адміністративні правопорушення
профілактично-запобіжні заходи
адміністративно-правові норми
адміністративна відповідальність
суб’єкти профілактики
экономика
профилактика
превенция
административные правонарушения
профилактические меры
административно-правовые нормы
административная ответственность
субъекты профилактики
economy
prevention
administrative offenses prevention and precaution
administrative law
administrative responsibility
subjects of prevention
Abstract: У дисертації розглянуто питання адміністративно-правового регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки. Проаналізовано стан і загальний характер адміністративних правопорушень у сфері економіки в Україні. Визначено особливості реалізації адміністративно-правових заходів профілактики правопорушень у сфері економіки. Розкрито поняття та зміст профілактики адміністративних правопорушень у сфері економіки. Охарактеризовано об’єкти адміністративних правопорушень у сфері економіки та розглянуто діяльність Національної поліції як суб’єкта забезпечення профілактики правопорушень у сфері економіки. Розглянуто світовий досвід профілактики правопорушень у сфері економіки та можливість його адаптації до законодавства України в контексті асоціації України з ЄС та забезпечення достатнього рівня економічної безпеки держави. Окреслено теоретичні і правові основи удосконалення профілактики економічних правопорушень суб’єктами профілактики. Запропоновано зміни та доповнення до законодавства України в частині профілактики правопорушень у сфері економіки. В диссертации рассмотрены вопросы административно-правового регулирования профилактики правонарушений в сфере экономики. Проанализировано состояние и общий характер административных правонарушений в сфере экономики в Украине. Определены особенности реализации административно-правовых мер профилактики правонарушений в сфере экономики. Раскрыто понятие и содержание профилактики административных правонарушений в сфере экономики. Охарактеризованы объекты административных правонарушений в сфере экономики и рассмотрена деятельность Национальной полиции как субъекта обеспечения профилактики правонарушений в сфере экономики. Рассмотрены мировой опыт профилактики правонарушений в сфере экономики и возможность его адаптации к законодательству Украины в контексте ассоциации Украины с ЕС и обеспечения достаточного уровня экономической безопасности государства. Определены теоретические и правовые основы совершенствования профилактики экономических правонарушений субъектами профилактики. Предложены изменения и дополнения в законодательство Украины в части профилактики правонарушений в сфере экономики. The thesis deals with the issue of administrative and legal regulation of crime prevention in the economy. The state and general administrative violations in the field of economy in Ukraine. The features of administrative and legal measures to prevent crime in the economy. The concept and content of prevention misdemeanors in the economy. The characteristic features of administrative offenses in the economy and discussed the activities of the National Police as an entity providing crime prevention in the economy.Considered the world experience of crime prevention in the economy and the possibility of adapting the legislation of Ukraine in the context of the Association of Ukraine with the EU and provide sufficient economic security. Outlined the theoretical and legal basis of improving the prevention of economic crime prevention subjects. Proposed amendments to the legislation of Ukraine in terms of crime prevention in the economy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33076
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Shmihelska.pdfАвтореферат дисертації528,71 kBAdobe PDFView/Open
shmigelska_dysertaciya.pdfДисертаційна робота1,16 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_1-go_op._shmigelskoyi_1.pdfВідгук офіційного опонента319,44 kBAdobe PDFView/Open
vidguk_2-go_op._shmigelskoyi.pdfВідгук офіційного опонента164,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.