Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33027
Title: Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем
Other Titles: Повышение эффективности сетевых интерфейсов навигационных сервисов киберфизических систем
Improving efficiency network interfaces navigation services cyber physical systems
Authors: Пастернак, Ірина Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Пастернак І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти / Ірина Ігорівна Пастернак ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – 167 с. – Бібліографія: с. 127–137 (121 назва).
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: мережна взаємодія навігаційних сервісів кіберфізичних систем
мережний інтерфейс
модульний мережний інтерфейс
ефективність
сетевое взаимодействие навигационных сервисов киберфизических систем
сетевой интерфейс
модульный сетевой интерфейс
эффективность
networking navigation services cybephysical systems
network interface
network interface module
efficiency
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано наукову задачу підвищення ефективності мережних інтерфейсів в навігаційних сервісах кіберфізичних систем. Запропоновано метод розробки мережного інтерфейсу для навігаційних сервісів кіберфізичних систем шляхом параметризації системи команд та даних, за якою для кожного класу задач визначають підходи для розробки мережного інтерфейсу та його специфікації, що дає можливість зменшити час реакції мережного інтерфейсу на запити від клієнтів. Вдосконалено існуючі методи динамічної, статичної та статично-динамічної мережної взаємодії в навігаційних сервісах кіберфізичних систем шляхом оптимізації функції мережного інтерфейсу, що дає можливість зменшити час розробки мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем. Запропоновано спосіб порівняння розроблених і традиційних засобів реалізації мережних інтерфейсів навігаційного сервісу кіберфізичних систем, який дав можливість на етапі проектування навігаційних сервісів вибрати один із вдосконалених методів для реалізації мережних інтерфейсів. В диссертационной работе решена научную задачу повышения эффективности сетевых интерфейсов в навигационных сервисах киберфизичних систем. Предложен метод разработки сетевого интерфейса для навигационных сервисов киберфизичних систем путем параметризации системы команд и данных, по которой для каждого класса задач определяют подходы для разработки сетевого интерфейса и его спецификации, что позволяет уменьшить время реакции сетевого интерфейса на запросы от клиентов. Усовершенствована существующие методы динамической, статической и статически динамической сетевого взаимодействия в навигационных сервисах киберфизичних систем путем оптимизации функции сетевого интерфейса, что позволяет уменьшить время разработки сетевых интерфейсов навигационных сервисов киберфизичних систем. Предложен способ сравнения разработанных и традиционных средств реализации сетевых интерфейсов навигационного сервиса киберфизичних систем, который дал возможность на этапе проектирования навигационных сервисов выбрать один из усовершенствованных методов для реализации сетевых интерфейсов. Проведен анализ известных методов и средств обеспечения сетевого взаимодействия между навигационными сервисами киберфизичних систем и пользователями и навигационными устройствами в бескабельными сети. Сделано совершенствования методик, для разделения сетевого интерфейса навигационного сервиса киберфизичних систем на компоненты. Предложено совершенствование методов реализации сетевых интерфейсов в процессе их разработки, для сетевого взаимодействия между навигационными сервисами киберфизичних систем и пользователями и навигационными устройствами в бескабельными сети. Разработаны средства реализации сетевых интерфейсов навигационного сервиса киберфизичних систем. Практически реализовано разработаны сетевые интерфейсы навигационных сервисов киберфизичних систем. По сравнению с точки зрения эффективности предлагаемых решений и известных подходов, для реализации сетевых интерфейсов навигационного сервиса киберфизичних систем. The thesis is solved a scientific problem of increasing the efficiency of network interfaces for navigation services kiberfizichnih systems. A method for developing the network interface for navigation services kiberfizichnih systems by parameterization of the system of commands and data, according to which each class of problems, determine the approach for the development of the network interface and its specifications, which reduces the response time of the network interface to requests from customers. Improve existing methods of dynamic, static and dynamic static networking in navigation services kiberfizichnih systems by optimizing the network interface function, which reduces development time network interface navigation services kiberfizichnih systems. A method for comparing the developed and the traditional means of implementation of network interfaces kiberfizichnih navigation service systems, which made it possible in the design phase of navigation services, select one of improved methods for the implementation of the network interfaces.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33027
Content type: Article
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Pasternak.pdfАвтореферат дисертації776,21 kBAdobe PDFView/Open
DIS-Pasternak.pdfДисертаційна робота2,12 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk1_Pasternak.pdfВідгук офіційного опонента5,67 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk2_Pasternak.pdfВідгук офіційного опонента6,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.