Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3301
Назва: Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні
Інші назви: Формирование и государственное регулирование рынка ветеринарных препаратов в Украине
Build-up and state regulation of animal health market in Ukraine
Автори: Гаврилюк, Олена Григорівна
Бібліографічний опис: Гаврилюк О. Г. Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Олена Григорівна Гаврилюк ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 24 с. – Бібліографія: с. 21–23 (19 назв).
Дата публікації: 2008
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: animal health market
veterinary pharmaceutical industry
market regulation
demand and supply making
innovative activity
information support
рынок ветеринарных препаратов
отрасль ветеринарной фармации
государственное регулирование рынка
формирование спроса и предложения
инновационная деятельность
информационное обеспечение
ринок ветеринарних препаратів
галузь ветеринарної фармації
державне регулювання ринку
формування попиту та пропозиції
інноваційна діяльність
інформаційне забезпечення
Короткий огляд (реферат): Дисертаційну роботу присвячено проблемам формування, розвитку та державного регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні. У роботі визначено сутність ринку ветеринарних препаратів галузі ветеринарної фармації та теоретико-методичні засади його формування і регулювання. Окреслено сутність понять „галузь ветеринарної фармації” і „ринок ветеринарних препаратів”, визначено місце ринку ветеринарних препаратів у системі товарних ринків, виділено основні особливості цього ринку та його маркетингового дослідження, основні критерії його сегментації, обґрунтовано необхідність поєднання механізмів державного регулювання та саморегулювання ринку ветеринарних препаратів. Проведено аналіз ситуації на світовому ринку ветеринарних препаратів, визначено його глобалізаційні тенденції розвитку і регулювання, вивчено особливості формування та розвитку галузі ветеринарної фармації та ринку ветеринарних препаратів в Україні, на основі проведеного дослідження визначено місткість і структуру вітчизняного ринку ветеринарних препаратів за сегментами. Сформульовано основні положення державної політики у сфері ветеринарної фармації, запропоновано основні напрями концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації, розроблено схему інноваційного циклу у галузі ветеринарної фармації та розраховано середній рівень витрат на розробку нового ветеринарного препарату в Україні, запропоновано методику визначення місткості ринку ветеринарних препаратів на основі нормативного метода, виявлено та охарактеризовано чинники, що формують попит на ринку ветеринарних препаратів, запропоновано модель запровадження системи інформаційного забезпечення у сфері державного управління ветеринарної медицини. Диссертационная работа посвящена проблеме формирования, развития и государственного регулирования рынка ветеринарных препаратов в Украине. В работе определена сущность отрасли ветеринарной фармации как таковой, рынка ветеринарных препаратов, а также сформулированы теоретико-методические основы его формирования и регулирования. В первом разделе „Теоретико-методические основы формирования рынка ветеринарных препаратов и его регулирование” изложена сущность понятий „отрасль ветеринарной фармации” и „рынок ветеринарных препаратов”, определено место рынка ветеринарных препаратов в системе товарних рынков, охарактеризованы особенности этого рынка и его маркетингового исследования, главные критерии его сегментации, обоснована необходимость объединения механизмов государственного регулирования и саморегулирования рынка ветеринарных препаратов. Во втором разделе „Аналитическое исследование развития рынка ветеринарных препаратов” проведен анализ ситуации на мировом рынке ветеринарных препаратов, его емкости и структуры, а также определено место Украины на нем. Впервые проведено исследование емкости и структуры предложения на отечественном рынке ветеринарных препаратов. Исходя из расчета индексов Харфиндела–Хиршмана и анализа структуры рынка ветеринарных препаратов, выявлен высокий уровень конкуренции на рынке и значительная доля рынка иностранных производителей. Исследование размеров и структуры потребления ветеринарных препаратов в Украине в 2002-2006 гг. по основным видам животных свидетельствует о постоянном расширении рынка ветеринарных препаратов и доли биологических препаратов его структуре. В третьем разделе работы „Стимулирование развития отечественной отрасли ветеринарной фармации и усовершенствование ее государственного управления” сформулированы положения государственной политики в сфере ветеринарной фармации: 1) ветеринарные препараты должны быть эффективными, безопасными и качественными; 2) доступность ветпрепаратов на рынке и частичное обеспечение потребителей за счет государства; 3) создание условий для надлежащего исполнения ветеринарными врачами своих функций, а также для осознания своей ответственности хозяевами животных; 4) главным источником обеспечения потребности украинских потребителей в ветеринарных препаратах должна стать отечественная отрасль. Предложены основные направления концепции развития отрасли ветеринарной фармации: развитие образования и отраслевой науки; организация производства ветеринарных препаратов и субстанций; стимулирование инновационной деятельности производителей; развитие рынка ветеринарных препаратов; государственный контроль за качеством ветеринарных препаратов; формирование системы информационного обеспечения отрасли и рынка. Определены основные направления инновационной деятельности в отрасли и предложена модель инновационного цикла, основанная на концепции жизненного цикла товара. Процесс создания и производства нового ветеринарного препарата состоит из взаимосвязанных стадий, объединенных в четыре блока: проектирование (теоретическая разработка); создание; подготовка к производству и производство; внедрение на рынок. Предложена методика определения емкости рынка ветеринарных препаратов и прогнозирования спроса с помощью нормативного метода. Разработана классификация факторов формирования спроса на рынке ветеринарных препаратов во взаимосвязи с этапами процесса принятия решения о покупке ветеринарного препарата субъектами рыночных отношений и взносами участников этого процесса. Предложенная система мероприятий совершенствования информационного обеспечения государственных органов управления в сфере ветеринарной медицины позволит принимать взвешенные решения в хозяйственной, политической, социальной и других областях государственного управления, оптимизировать контроль за всеми субъектами хозяйствования в отрасли, даст возможность в масштабах всей страны и отдельных ее регионов прогнозировать и планировать противоэпизоотические мероприятия, научную работу, принимать решения в сфере государственного регулирования. Dissertation paper covers the problems of formation, development and state regulation of animal health market in Ukraine. The main point of animal health market and theoretical-methodical foundations of its formation and regulations are specified. The essences of terms “veterinary pharmaceutical industry” and “animal health market” are specified. Place of animal health market in the system of product markets, main features of this market, its marketing research, main criteria of its segmentation are determined. Need in combination of mechanisms of state regulation and self-regulation is demonstrated. Analysis of situation at the global animal health market is carried out. Peculiarities of formation and development of veterinary pharmaceutical industry and animal health market in Ukraine are studied. Capacity and structure of home animal health market in section of segments are determined. Main conditions of state policy in the area of veterinary pharmacy are settled. Main directions of strategy of animal health industry development from the point of view of state regulation are proposed. Main kinds of innovation activities in the area of veterinary pharmaceutical industry are determined. The scheme of innovation cycle in the veterinary pharmaceutical industry is developed and average level of expenses on new animal drug development in Ukraine is calculated. Factors of impact on animal drugs consumption are picked out and characterized. Model of introduction of information system of state veterinary authority is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3303
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
аvt_01334978.doc565 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.