Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3298
Title: Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації
Other Titles: Инвестиционно-экономическая стратегия конкурентоспособности машиностроительной корпорации
Investment-economic strategy to competitiveness to machine-building corporation
Authors: Ільчук, Павло Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Ільчук П. Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) / Павло Григорович Ільчук ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 24 с. – Бібліографія: с. 19–21 (17 назв).
Issue Date: 2008
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: competitiveness
strategy
investment-economic strategy
corporative management
competitive advantage
конкурентоспособность
стратегия
инвестиционно-экономическая стратегия
корпоративное управление
конкурентные преимущества
конкурентоспроможність
стратегія
інвестиційно-економічна стратегія
корпоративне управління
конкурентні переваги
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності корпорацій. На засадах узагальнення літературних джерел уточнено понятійний апарат за цією тематикою, проаналізовано основні етапи еволюції стратегічного управління, досліджено практику стратегічного управління підприємствами в інших країнах, узагальнено основні сучасні підходи до процесу формування стратегій підприємства. Сформовано циклічний процес формування і впровадження загальних стратегій корпорації, основною метою якого є досягнення ключової цілі компанії за допомогою реалізації її корпоративної стратегії.У дисертації доведено, що інвестиційно-економічна стратегія є однією з основних функціональних стратегій для підприємств корпоративної форми, на відміну від інших форм організування бізнесу. Сформовано систему цілей, завдань та необхідних умов реалізації інвестиційно-економічної стратегії корпорації, при тому основною її ціллю визнано максимізацію вартості корпорації і, як наслідок, зростання курсової вартості корпоративних прав. Виділено основні конкурентні переваги, яких корпорація може досягти реалізацією інвестиційно-економічної стратегії та розроблено процес її формування.Диссертация посвящена исследованию формирования инвестиционно-экономической стратегии конкурентоспособности корпораций. Актуальность темы диссертации обусловлена усилением ориентации отечественных субъектов рынка на повышение конкурентоспособности предлагаемых товаров и предприятий в целом. Ключевого значения при этом приобретает формирование системы стратегий конкурентоспособности, в том числе и инвестиционно-экономической стратегии. Целью диссертационной работы является разработка методических и прикладных основ формирования инвестиционно-экономической стратегии конкурентоспособности машиностроительной корпорации. Объектом исследования выступает процесс формирования инвестиционно-экономической стратегии конкурентоспособности на примере машиностроительных корпораций Украины. Предмет исследования – теоретические и методико-прикладные подходы к формированию инвестиционно-экономической стратегии конкурентоспособности машиностроительных корпораций. В первом разделе диссертационной работы “Теоретические и прикладные основы формирования стратегий конкурентоспособности в системе корпоративного управления машиностроительного предприятия” исследовано эволюцию корпоративного управления, его основные модели, а также национальную модель корпоративного управления. Выделены значение стратегического управления предприятием и его особенности на современном этапе, исследована практика стратегического управления в других странах, обобщены основные современные подходы к процессу формирования стратегий предприятия. Результаты анализирования существующей практики корпоративного управления в Украине дали возможность сформировать выводы касательно неэффективной структуры акционерных обществ на первом этапе приватизации, недостаточной роли в управлении наблюдательных советов, несовершенства внешнего контроля за деятельностью органов управления, низкой эффективности корпоративного управления на исследуемых машиностроительных корпорациях, низкого уровня профессионализма значительной части руководителей этих корпораций и корпоративной культуры работников. Во втором разделе диссертационной работы „Разработка стратегий конкурентоспособности корпорации” предложена методология разработки и оценивания стратегии, которая базируется на трех основных стратегических аспектах деятельности компании – потребительском, товарном и организационном, сформирован циклический процесс формирования и внедрения общих стратегий корпорации. Его основной целью является достижение ключевой цели компании путем реализации ее корпоративной стратегии. Сформирована система таких основных функциональных стратегий предприятий: технологическая, производственная (операционная), маркетинговая, инвестиционно-экономическая, стратегия исследований и развития, организационная и стратегия человеческих ресурсов. Изучена степень их использования, важность для предприятия и эффективность. Проведено корреляционно-регрессионное анализирование влияния основных функциональных стратегий корпораций Западного региона Украины, которые осуществляют производство машин для добывающей промышленности. Основными показателями деятельности корпораций избраны валовая прибыль (убыток) и стоимость корпорации, влияние производственной стратегии оценивалось через себестоимость производства, маркетинговой стратегии – через затраты на сбыт, а инвестиционно-экономической стратегии – через финансовые затраты. Полученные результаты свидетельствуют о предоставлении приоритета производственной стратегии во всех анализируемых корпорациях, а маркетинговая и инвестиционно-экономическая стратегии в значительной степени несовершенные, их влияние часто отсутствует или отрицательное. На основе прогноза динамики анализируемых показателей выявлена стойкая отрицательная тенденция валовой прибыли и стоимости исследуемых корпораций. Соответственно машиностроительные корпорации, предоставляя приоритет исключительно производственной стратегии, не достигают успеха. В третьем разделе „Формирование и реализация инвестиционно-экономической стратегии конкурентоспособности машиностроительных корпораций” разработан методический подход к формированию инвестиционно-экономической стратегии корпораций как составной системы стратегий конкурентоспособности. Определено две основных цели инвестиционно-экономической стратегии, направленные на повышение уровня конкурентоспособности: обеспечения долгосрочного роста стоимости корпорации и оптимального уровня доходности акций, а также формирование конкурентных преимуществ, разработан процесс формирования инвестиционно-экономической стратегии, который состоит из четырех этапов. Исследованием определено и обоснованно конкурентные преимущества, каких корпорация может достичь путем реализации инвестиционно-экономической стратегии. Результатами диссертационной работы также является определение конкурентных преимуществ, достижение которых предусматривает привлечение дополнительного (изменение структуры) капитала, и разработка мероприятий для их достижения. Dissertation is dedicated to study of the shaping investment-economic strategy to competitiveness corporation. Notional device is elaborated on base of the generalization of the literary sources on given to themes, are analysed main stages to evolutions of strategic management, explored practical person of strategic management enterprise in the other country, integrated main modern approaches to process of the enterprise strategy shaping. Formed round-robin process of the shaping and introduction general strategy to corporations, directed on achievement of the key purpose to companies by way to realization corporative strategy. Іn thesises is proved that investment-economic strategy there is one of the main functional strategy for enterprise of the corporative form, unlike the other forms of the organizations of the business. Formed system integer, problems and necessary conditions to realization investment-economic strategy to corporations, the main purpose is recognized maximization of the cost to corporations and, as effect, growing of the course cost of the corporative rights. Chosen main competitive advantage, which corporation can reach the way to realization investment-economic strategy, as well as is designed process of shaping.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/3298
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
аvt_01334974.doc340 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.