Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32899
Title: Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій
Other Titles: Perspectives of filtering water environment for providing security of water-resourcing potential in the system of resource-saving technologies
Authors: Петрушка, І. М.
Крет, І. З.
Петрушка, К. І.
Bibliographic description (Ukraine): Петрушка І. М. Перспективи очищення водного середовища для забезпечення безпеки водноресурсного потенціалу в системі ресурсозберігаючих технологій / І. М. Петрушка, І. З. Крет, К. І. Петрушка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2015. – № 833. – С. 72–81. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ресурсозберігаючі технології
сорбенти
адсорбція
барвники
розчинники
радіонукліди
екологічна безпека
resource-saving technologies
adsorbents
adsorption
dyes
solvents
radionuclides
environmental security
Abstract: Наведені дослідження, скеровані на розширення спектра використання природних та модифікованих сорбентів для адсорбційного очищення стічних вод від забрудників 2–4 класу небезпеки, є актуальними і дозволяють мінімізувати екологічну небезпеку від забруднення гідросфери. Забезпечення економічного розвитку підприємств України потребує постійного пошуку резервів зростання їх виробничо-збутових можливостей. Потужним резервом такого зростання може бути реалізація заходів, спрямованих на економію ресурсів у розрахунку на одиницю самого вихідного продукту, яка виготовляється за допомогою цих ресурсів. Потрібно порівняти ефективність діяльності двох підприємств однієї галузі в однаковий часовий проміжок. Необхідно обґрунтувати доцільність застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Запропоновано класифікацію використання природних та модифікованих природних сорбентів залежно від виду та концентрації забрудника в стічних водах. Побудовано структурно-логічну схему обґрунтування доцільності застосування показника ефективності використання певного виду ресурсів підприємства. Представлено групування чинників, що сприяють впровадженню ресурсозберігаючих технологій у разі наявності лише одного виробника-монополіста. З проведеного аналізу видно, що за високого рівня конкуренції на ринку, найадекватнішим методом ціноутворення на вихідний продукт є метод замикаючих питомих приведених витрат, тобто ціну одиниці вихідного продукту приймають на рівні питомих приведених витрат (ППВ) у того виробника вихідного продукту, для якого вони є найменшими. А впровадження на промислових підприємствах ресурсоощадних видів техніки та технологій потребують визначення можливостей повнішого урахування чинників невизначеності та ризику під час такого оцінювання. Presented studies in the article are directed to expand the range of using natural and modified sorbents for adsorptional purification of wastewater pollutants from 2-4 class of danger are relevant and to minimize environmental risks of pollution of the hydrosphere. Ensuring economic development of enterprises in Ukraine needs constant search for increased reserves of its production and sales abilities. With powerful reserve of such increase could be the implementation of measures, directed to save resources per unit of output product, which manufactured by using these resources. There is a need to compare the effectiveness of two companies of the same industry at the same period of time. You must prove the feasibility of indicator performance, using a certain type of enterprise resources. In the article the classification of natural and modified natural sorbents depending on the type and concentration of purification in wastewater. Created structural and logical scheme for applying effectiveness unit for a certain type of enterprise resources. Presented a grouping factors that contribute the implementing energy saving technologies in the case where there is only one monopoly producer. The analysis showed that if the high level of competition in the market exists, the most appropriate method of price creation on outcome product is a method of locking unit of reduced costs, the price of the outcome product taken as specific reduced costs (SRC) in the manufacturer of the outcome product for whom they are the lowest: And implementation in industrial enterprises of resource saving types and technologies need to identify opportunities for more complete account of risks and uncertainties in the process of the evaluation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/32899
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2015. – №833

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_72-81.pdf277,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.