Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31927
Title: Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство
Other Titles: Санации должника как судебная процедура по делу о банкротстве
Remediation of the debtor as legal proceedings in bankruptcy
Authors: Мелех, Л. В.
Круць, К. І.
Bibliographic description (Ukraine): Мелех Л. В. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство / Л. В. Мелех, К. І. Круць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 827. – С. 110–114. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: санація
банкрутство
боржник
кредитор
офіційне оприлюднення
неплатоспроможність
керуючий санацією (арбітражний керуючий)
ліквідаційна процедура
санация
банкротство
должник
кредитор
официальное обнародование
неплатежеспособность
управляющий санацией (арбитражный управляющий)
ликвидационная процедура
reorganization
bankruptcy
debtor
creditor
official publication
insolvency
rehabilitation manager (trustee in bankruptcy)
liquidation procedure
Abstract: Досліджено сутність відновлення неплатоспроможності боржника як системи заходів, що проводяться з метою запобігання факту визнання боржника банкрутом та безпосередньо його ліквідації під час провадження у справі про банкрутство. Спрямованість судової процедури полягає в оздоровленні фінансово-господарського становища боржника, задоволенні в повному обсязі або частково вимог кредиторів через реструктуризацію підприємства, боргів і активів та/або зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника. Исследовано сущность восстановления неплатежеспособности должника как системы мероприятий, проводимых с целью предотвращения факта признания должника банкротом и непосредственно его ликвидации в ходе производства по делу о банкротстве. Направленность судебной процедуры заключается в оздоровлении финан- сово-хозяйственного положения должника, удовлетворении в полном объеме или частично требований кредиторов путем реструктуризации предприятия, долгов и активов и/или изменения организационно-правовой и производственной структуры должника. The article studies the nature of the debtor's insolvency as the recovery of measures undertaken to prevent the fact of bankruptcy and immediately eliminate it during the proceedings in the bankruptcy case. The focus of the judicial procedure is in improving financial-economic situation of the debtor, the satisfaction in full or in part, the claims of creditors by restructuring the company, debts and assets and / or changes in the legal and production structure of the debtor.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/31927
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2015. – № 827

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-110-114.pdf142,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.