Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30045
Title: Розвиток співпраці митних органів України з митними органами держав-учасниць Європейського Союзу
Other Titles: Развитие сотрудничества таможенных органов украины и таможенных органов государств-участников Eвропейского Cоюза
Development cooperation customs of ukraine with the customs authorities of European Union member
Authors: Дорош, М. М.
Bibliographic description (Ukraine): Дорош М. М. Розвиток співпраці митних органів України з митними органами держав-учасниць Європейського Союзу / М. М. Дорош // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 813. – С. 23–27. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Європейський Союз
митні органи
міжнародне митне співробітництво
митна служба Республіки Польща
стратегія митної співпраці
Европейский Союз
таможенные органы
международное таможенное сотрудничествo
таможенная служба Республики Польша
стратегия таможенного сотрудничества
European Union
customs authorities
international customs cooperation
the Customs Service of the Republic of Poland
customs cooperation strategy
Abstract: Досліджено процеси європейського митного співробітництва, що стало актуальним не лише з огляду на потреби науки міжнародного митного права, а й у контексті розвитку митного права України. Так, необхідне повне й всебічне дослідження проблем додержання нашою державою у національній практиці митного регулювання загальновизнаних у світових митних відносинах норм і стандартів, виконання міжнародних договорів України з питань митної справи. Исследуются процессы европейского таможенного сотрудничества, что стало актуальным не только с учетом потребностей науки международного таможенного права, но и в контексте развития таможенного права Украины. Так, необходимо полное и всестороннее исследование проблем соблюдения нашим государством в национальной практике регулирования общепризнанных в мировых таможенных отношениях норм и стандартов, выполнение международных договоров Украины по вопросам таможенного дела. The article deals with the process of European customs cooperation that was important not only because of the needs of science of international customs law, but also in the context of customs law Ukraine. Thus, it is necessary to complete and comprehensive study of the problems of our country in compliance with national practice customs regulations generally recognized in international relations customs regulations and standards, implementation of international treaties of Ukraine on customs affairs.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/30045
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2015. – № 813

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005_023_027.pdf141,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.