Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29920
Title: Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу
Other Titles: Modernization of industrial enterprises as an important precondition of their competitive potential development
Authors: Петрович, Й. М.
Bibliographic description (Ukraine): Петрович Й. М. Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць. – 2015. – № 815. – С. 3–8. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: модернізація
інновація
потенціал
конкуренція
інвестиції
ефективність
мотивація
персонал
управління
modernization
innovation
potential
competition
investments
efficiency
motivation
personnel
management
Abstract: Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційно-технічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціально-економічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств. Зроблено спробу висвітлити важливість вирішення цього завдання застосування на промислових підприємствах новітніх технологій та забезпечення їх освоєння персоналом високого рівня кваліфікації. Наголошується на важливості і необхідності вирішення проблем прискорення процесів модернізації виробничого потенціалу вітчизняного машинобудівного комплексу. Зокрема йдеться про нарощування сучасного конкурентоспроможного потенціалу машинобудівних підприємств, які повинні налагодити випуск прогресивної техніки для переоснащення підприємств агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості, а також підприємств виробничої інфраструктури. Підкреслюється важливість застосування сучасних методів управління процесом модернізації, орієнтованих на ефективне використання інвестиційних ресурсів. Звернено увагу на підвищення ролі мотивації працівників підприємств у вирішенні проблем їх модернізації. Підкреслюється важливість застосування важелів матеріального і морального стимулювання персоналу. An attempt is made to analyze and generalize the effect of main organizational and technical as well as economic factors which can accelerate increase of competitiveness of the industrial production potential of Ukraine. Their content and scope of influence in the dynamic conditions of scientific and technical progress acceleration and hard competition are described. In this context the role and importance of organizational and technical as well as socioeconomic factors in formation and effective use of competitive potential of industrial enterprises are emphasized. An attempt is made to light up the importance of applying innovative technologies at industrial enterprises for solving this task and mastering these technologies by highly qualified personnel. The importance and necessity of solving the problems of modernization processes acceleration at production enterprises of domestic machine-building complex are emphasized. In particular, modern competitive potential of machine-building enterprises should be built. The progressive technologies should be used for re-equipment of enterprises of agro industrial complex, retail food industry, light and production infrastructure enterprises. The importance of applying modern methods of modernization control is underlined. Attention is paid to increasing the role of the enterprise workers motivation in solving modernization-related problems. The importance of applying financial and moral stimulation of personnel is stressed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29920
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2015. – №815

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3-8.pdf156,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.