Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29869
Title: Моделі та алгоритми управління параметрами радіоканалу в системах мобільного зв’язку з урахуванням локалізації абонентського навантаження
Other Titles: Модели и алгоритмы управления параметрами радиоканала в системах мобильной связи с учетом локализации абонентской нагрузки
Models and algorithms of radio channel parameters management considering subscribers traffic localization
Authors: Яремко, Олег Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Яремко О. М. Моделі та алгоритми управління параметрами радіоканалу в системах мобільного зв’язку з урахуванням локалізації абонентського навантаження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Олег Миколайович Яремко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліографія: с. 14–17 (24 назви).
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: керування потужністю
багатоантенна система
адаптивна діаграма спрямованості
локалізація абонентського навантаження
управления мощностью
многоантенная система
адаптивная диаграмма направленности
локализация абонентской нагрузки
power control
MIMO system
adaptive beamforming
localization of user's traffic
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено розробленню моделей та алгоритмів керування потужністю в мобільних мережах на основі оптимальних багатоантенних систем з адаптацією їх діаграми спрямованості до просторово-часової локалізації абонентського навантаження. Запропонована модель керування розподілом потужності радіопокриття із урахуванням локалізації абонентського навантаження забезпечує зниження потужності передавача базової станції у середньому на 30% із збереженням значень сигнал/шум на входах приймачів мобільних станцій. Проведено дослідження факторів, що впливають на радіус зони обслуговування в системі коміркового зв'язку з кодовим розділенням каналів. Встановлено, що виграш у співвідношенні сигнал/шум за рахунок використання багатоантенних систем у випадку БПХ становить до 2,8дБ. Отже, зона обслуговування може бути збільшена, або ж досягається вища якість обслуговування. Запропоновано модель керування потужністю у системі з використанням багатоантенних систем і підтриманням множинного доступу. Отримано оптимальні розподіли потужності у системі з декількома користувачами. Розроблено алгоритми проектування структури багатоантенної системи в режимі множинного доступу шляхом інкрементного та декрементного вибору її елементів. Доведено, що декрементний вибір є більш складним, оскільки враховує внески всіх антен у результуюче відношення сигнал/шум, а інкрементний вибір враховує лише окремі внески антен, що додаються до системи. Розроблено методику розрахунку характеристик радіоканалу в мережах мобільного зв’язку із застосуванням складних антенних систем. Розроблено алгоритм керування параметрами адаптивної антенної системи з урахуванням умови оптимальності сформованої діаграми спрямованості. Отримано залежності, які дають змогу отримати оптимальні області значень потужності випромінювання адаптивної антени з урахуванням множинного доступу до середовища для різної кількості приймальних антен. Диссертационная работа посвящена разработке моделей и алгоритмов управления мощностью в мобильных сетях на основе оптимальных многоантенных систем с адаптацией их диаграммы направленности к пространственно-временной локализации абонентской нагрузки. Предложенная модель управления распределением мощности радиопокрытия с учетом локализации абонентской нагрузки обеспечивает понижение мощности передатчика базовой станции в среднем на 30% с сохранением соотношения сигнал/шум на входах приемников мобильных станций. Проведено исследование факторов, влияющих на радиус зоны обслуживания в системе сотовой связи с кодовым разделением каналов. Установлено, что выигрыш в соотношении сигнал / шум за счет использования многоантенных систем в случае БПХ составляет до 2,8дБ. Следовательно, зона покрытия может быть увеличена или же достигается более высокое качество обслуживания. Предложена модель управления мощностью в системе с использованием многоантенных систем и множественным доступом. Получены оптимальные распределения мощности в системе с несколькими пользователями. Разработаны алгоритмы проектирования структуры многоантенной системы в режиме множественного доступа путем инкрементного и декрементного отбора ее элементов. Доказано, что декрементный отбор является более сложным, поскольку учитывает влияние всех антенн на результирующее отношение сигнал / шум, а инкрементный отбор учитывает лишь влияние отдельных антенн, введенных в систему. Разработана методика расчета характеристик радиоканала в сетях мобильной связи с применением сложных антенных систем. Разработан алгоритм управления параметрами адаптивной антенной системы с учетом условия оптимальности сформированной диаграммы направленности. Получены зависимости, позволяющие получить оптимальные области значений мощности излучения адаптивной антенны с учетом множественного доступа к среде для различного количества приемных антенн. The thesis is devoted to the development of transmitted power control methods and algorithms in mobile networks based on optimal multi-antenna systems with beamforming considering spatial and temporal localization of the user traffic. The model for control of radio coverage power allocation is proposed considering the localization of the subscriber load. It allows reducing base station transmitted power by an average of 30% with preservation of the signal-to-noise ratio at the receiver input of mobile stations. The study of the factors affecting the service area radius in the cellular communication system with CDMA was performed. It is found that the gain in the signal / noise ratio (SNR) is around the 2,8dB by using a multi-antenna systems with BPH. Hence, the service area may be increased or a high quality of service could be achieved. A model of a system power control using a multi-antenna systems multiuser access was proposed. The optimal system power distribution between multiple users was obtained. The algorithms were proposed of incremental and decremental selection of multi-antenna system elements for its structure design in case of multiuser access. It was proved that the decremental selection is more complicated than incremental one, since it considers all the antennas contributions into resulting signal-to-noise ratio, while incremental selection takes into account only the individual contributions of antennas that may be attached to the system. The method of calculating the characteristics of the radio channel in mobile communication networks using complex antenna systems was developed. An algorithm was developed considering optimal conditions of the antenna pattern for controlling its parameters. The relations were obtained considering a multiuser access for varying number of receiving antennas that allow obtaining the optimal ranges of the adaptive antenna radiation power.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29869
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Yaremko.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.