Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29599
Title: Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот
Other Titles: Методы и средства компьютерно-лингвистического анализа достоверности социально-демографических характеристик участников виртуальных сообществ
Methods and means of computer-linguistic verification of web communities members socio-demographic characteristics
Authors: Федушко, Соломія Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Федушко С. С. Методи та засоби комп’ютерно-лінгвістичного аналізу достовірності соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика / Соломія Степанівна Федушко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2015. – 23 с. – Бібліографія: с. 17–18 (23 назви).
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: персональні дані
інформаційне наповнення
перевірка достовірності
інтернет-комунікація
веб-спільнота
WWW
персональные данные
информационное наполнение
проверка достоверности
интернет-коммуникация
веб-сообщество
personal data
content
verification
online-communication
web community
Abstract: У дисертаційній роботі розв’язано важливе наукове завдання - розроблення методів та засобів комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності даних облікового запису учасника віртуальної спільноти, які дають змогу відфільтрувати фальшиві користувацькі облікові записи, що без використання автоматизованих програмних засобів потребує значних фінансових та часових затрат. У роботі вирішено актуальне завдання верифікації соціально-демографічних характеристик учасників віртуальних спільнот українського сегмента Інтернету за допомогою комп'ютерно-лінгвістичного аналізу інформаційного наповнення веб-спільнот. Розроблено програмний комплекс комп’ютерно-лінгвістичної перевірки достовірності соціально-демографічних характеристик учасника веб-спільноти на основі методів верифікації масиву користувацького інформаційного наповнення веб-спільнот, що дало змогу реалізувати систему підтримки прийняття рішень для фахівця з управління веб-спільнотами у сфері опрацювання персональних даних. Отримані результати системи дозволяють підвищити ефективність загального процесу управління веб-спільнотами на 25-40 % залежно від їх специфіки. В диссертационной работе решена важная научная задача разработки методов и средств компьютерно-лингвистической верификации персональных данных учетной записи веб-участника. Решена задача верификации социально-демографических характеристик веб-участников украинского сегмента Интернета с помощью компьютерно-лингвистического анализа контента веб-сообществ. Разработан программный комплекс компьютерно-лингвистической проверки достоверности социально-демографических характеристик веб-участника на основе верификации контента веб-сообществ, что позволило реализовать систему поддержки принятия решений для специалиста по управлению веб-сообществами. Полученные результаты работы системы позволяют повысить эффективность процесса управления веб-сообществами на 25-40% в зависимости от их специфики. This thesis has resolved an important scientific task of developing methods and means of computer and linguistic verification of web community members’ accounts personal data. Methods for verification of Ukrainian web community members’ socio-demographic characteristics on the basis of computer-linguistic analysis of web community members’ information tracks were suggested. Software complex for verification of web members’ socio-demographic characteristics as based on results of the computer-linguistic analysis of web communities’ content was developed. In the first chapter, an analysis of actual development tendencies of web communities as a part of a global system of social communications is carried out. Conceptual determination of the socio-demographic characteristics of a web community member and substantiate of their selection are suggested. The use of socio-demographic profile of a web personality in applied tasks of WWW, its components and demand for it building for effective administration tasks in web communities are analysed. In the second chapter, a model of information track and model of socio-demographic characteristics of web members are built based on the result of web members communicative process analyses. A model of linguistic and communicative indicators of a web community member by automating search of socio-demographic markers and processing of information track of 42 Ukrainian web communities is built. Methods for calculating values of linguistic and communicative indicators, impact factors of indicative features and weights of markers are developed. Model for determining educational level of web members is suggested. Method of calculating adequacy of account personal data is developed. In the third chapter, methods and algorithms for personal data verification of web members are developed. Method of checking web members’ internet-names is suggested. A complex of data verification algorithms, such as an algorithm for determining adequacy of account data, is built. Model of a specialized sociodemographic markers vocabulary, which is integrated into software complex of personal data validation, is created. Model of software for verification of a web community member socio-demographic profile by forming sets of indicators based on result of computer-linguistic analysis of web members’ information tracks is developed. In the fourth chapter, a software complex for verifying socio-demographic characteristics of web community members, which includes specialized sociodemographic markers vocabulary, is developed. The software complex allows implementing decision support system for professionals in web community management in the field of processing personal data. Effectiveness and efficiency of use of the developed methods and means for solving tasks in web communities administration is proved by their approbation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29599
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Fedushko.pdf793,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.