Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29593
Title: Економічний інструментарій в управлінні економічною стійкістю підприємств
Other Titles: Экономический инструментарий в управлении экономической устойчивостью предприятий
Economic tools of managing economic stability of the enterprises
Authors: Глушко, Олег Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Глушко О. В. Економічний інструментарій в управлінні економічною стійкістю підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Володимирович Глушко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліографія: с. 16–18 (21 назва).
Issue Date: 2015
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: економічний інструментарій
системи
моделі
показники
система управління
машинобудівне підприємство
экономический инструментарий
системы
модели
показатели
система управления
машиностроительное предприятие
economic tools
systems
models
indicators
management system
machine-building enterprise
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемам розвитку науково-теоретичних засад економічного інструментарію в управлінні економічною стійкістю машинобудівних підприємств, виробленню методичних засад для надання йому адаптивності відповідно умовам їх функціонування у транзитивній економіці України. Сформовано розширену змістову характеристику поняття «економічна стійкість підприємства», розвинуто категорійний апарат у процесах оцінювання й управління економічною стійкістю підприємств машинобудування. Обґрунтовано доцільні для підприємств машинобудування інструментальні засоби, метод їх поєднання у комплексний економічний інструментарій, який з достатнім рівнем об’єктивності встановлює рівень економічної стійкості машинобудівного підприємства. Удосконалено метод агрегування формалізованих і неформалізованих показників, які за різними аспектами розкривають рівень економічної стійкості вітчизняних підприємств машинобудування. Запропоновано концептуальні засади комплексного економічного інструментарію управління економічною стійкістю підприємства, які базуються на розробленому інтегральному показнику, що включає фінансову, організаційно-кадрову, техніко-технологічну, маркетингово-логістичну та інноваційну складову економічної стійкості сучасного підприємства. Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и обоснование методико-прикладных рекомендаций по совершенствованию концептуальных основ экономического инструментария в процессах управления экономической устойчивостью отечественных предприятий машиностроения. Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были поставлены и реализованы задачи с расширения содержательной характеристики и параметров понятия «экономическая устойчивость предприятия», проанализировать и систематизировать результаты адекватности концептуальных и методологических основ используемого экономического инструментария управления экономической устойчивостью отечественных предприятий машиностроения к реальным условиям их функционирования, научно аргументировать пути развития базовых основ оценочно-аналитического и мониторингово-диагностического инструментария для информационного обеспечения экономической устойчивости предприятий. В диссертационной работе обоснованы параметры релевантной и доступной информации, позволяющей сформировать ключевые показатели та индикаторы отдельных составляющих экономической устойчивости предприятия, сформулирована и обоснована методика определения интегрального показателя экономической устойчивости машиностроительного предприятия, базирующегося на использовании нормативных (эталонных) значений единичных показателей, характеризующих отдельные аспекты экономической устойчивости предприятия. По результатам апробации на базовых предприятиях разработанных методов агрегирования формализованных и неформализованных показателей экономической устойчивости, а также предложенному методу синтезу информационной базы для этих целей сделан вывод о том, что разработанные положения позволяют более объективно устанавливать уровень экономической устойчивости предприятия, оценивать факторы влияния на его изменения, является более действенным средством в процессах управления экономической устойчивостью предприятия, придают более содержательного характера используемым на предприятиях оценочно-аналитическим системам. Разработанные рекомендации сориентированы на своевременную диагностику экономической устойчивости машиностроительных предприятий та идентификацию дестабилизирующих факторов их функционирования. При этом предложенный системный инструментарий обеспечивает формирование управленческих решений на базе проведѐнной аналитической обработки экономической информации. В первом разделе «Экономическая устойчивость предприятия и инструментарий еѐ обеспечения» раскрыто категорийный аппарат та параметры понятия «экономическая устойчивость предприятия», систематизированы ключевые проблемы систем и моделей в объективном установлении экономической устойчивости современных предприятий, предложено пути развития концепций управления экономической устойчивостью предприятия. Предложена модель базовой основы комплексного экономического инструментария в управленческой концепции, обосновано принципы согласованности методологических основ экономического инструментария и используемых концепций управления. В работе обоснованы ключевые критерии отдельных составляющих экономической устойчивости, которые избраны финансовая, организационно-кадровая, технико-технологическая (производственная), маркетингово-логистическая и инновационная. Во втором разделе «Анализ состояния экономической устойчивости и инструментария еѐ обеспечения» разработаны методические положения оценки и анализа экономической устойчивости машиностроительных предприятий, наведены результаты исследования базовых предприятий, проведѐнный основательный анализ существующих экономических инструментальных средств, которые используются в целях оценки и управления экономической устойчивостью постиндустриальных предприятий машиностроения. Разработана адекватная условиям функционирования отечественных машиностроительных предприятий аддитивная факторная модель, позволяющая интегрировать в обобщѐнном показателе ключевые составляющие экономической устойчивости, обоснованы весомости каждой из них на основании установления коэффициентов экспертным путем. Интегральный показатель экономической устойчивости в синтезе их составляющих устанавливается на основании разработанного методического подхода к определению агрегированного показателя. В третьем разделе «Развитие экономического инструментария в управлении экономической устойчивостью машиностроительных предприятий» сформулированы базовые положения использования комплексного экономического инструментария в управлении предприятием. Предложены подходы к выявлению и управлению дистабилизационными факторами влияния на экономическую устойчивость машиностроительного предприятия. Обоснован комплекс инструментальных средств, адекватный применяемым на практике концепциям управления и разработана модель комплексного инструментария в управлении экономической устойчивостью машиностроительного предприятия в транзитивной экономике Украины. Полученные результаты работы послужат научной основой для усовершенствования применяемого в практической деятельности экономического инструментария, его адаптации к условиям деятельности предприятий машиностроения. A dissertation work on the problems of development of scientific-theoretical bases of economic tools in managing economic stability of the machine-building enterprises, the development of methodological foundations to provide adaptability in accordance with the conditions of their functioning in the transitional economy of Ukraine was shown. The extended meaningful characterization of the notion of «economic stability of the enterprise» was formed and the categorical apparatus in the processes of assessment and management of economic stability of the enterprises of mechanical engineering was developed. Suitable for enterprises of the industry tools, the method of their combination in the system of economic tools, which with a sufficient level of objectivity sets the level of economic stability of the machine-building enterprise in modern conditions by the possibilities of its practical implementation, was proved. Method of aggregation formal and informal indicators on various aspects reveals the level of economic stability of the domestic machine-building enterprises was improved. The conceptual frameworks of economic tools for managing economic stability of the enterprise, based on the integral indicator, including financial, organizational, human, technological, marketing and logistics and innovative component of economic stability of domestic machine-building enterprises were proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29593
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Hluchko.pdf599,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.