Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25167
Title: Керівництво інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємствах за умов масової індивідуалізації попиту
Other Titles: Management of innovation activities at engineering enterprises under condition of mass individualization of demand
Authors: Колінко, Н. О.
Красуляк, М. М.
Bibliographic description (Ukraine): Колінко Н. О. Керівництво інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємствах за умов масової індивідуалізації попиту / Н. О. Колінко, М. М. Красуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 91–96. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інновація
керівництво
керівництво інноваційною діяльністю
масова індивідуалізація попиту
вимоги до керівника інноваційної діяльності
попит
innovation
management
management of innovation activity
mass individualization of demand
requirements to the manager of innovation activity
demand
Abstract: Розглянуто приклади реалізації масової індивідуалізації попиту на зарубіжних та вітчизняних підприємствах, зокрема на машинобудівних, та їхню систему керівництва. На основі проведеного аналізу запропоновано схему керівництва інноваційною діяльністю за умов масової індивідуалізації, на якій зображено взаємозв’язок між керуючою й керованою системою та результат від інноваційної діяльності керівника з підлеглими за умов використання нової стратегії. Для керуючої системи виокремлено низку вимог притаманних керівнику інноваційної діяльності. Саме вміння застосування керівником певних навичок, знань, цінностей, здібностей, мислення та якостей, сприятимуть впровадженню на підприємстві нової стратегії масової індивідуалізації попиту. Для керованої системи реалізація масової індивідуалізації попиту здійснюється через три етапи: виявлення потреб споживачів, складання замовлення і узгодження умов договору; виробництво продукції масової індивідуалізації; доставка продукції до замовника та сервісне обслуговування. Прийняття управлінських рішень, відповідальність та підзвітність покладається на команду, а не на окремих осіб. Результатом такої командної роботи є співвідношення між задоволенням індивідуальних потреб споживачів та максимізацію прибутків підприємства на основі залучення нових сегментів ринку. Проведене дослідження дає змогу поглиблено вивчити та зрозуміти сутність та схему керівництва інноваційною діяльністю за умов масової індивідуалізації попиту, що, своєю чергою, приведе до задоволення індивідуальних потреб споживачів через його персоніфікацію та ідентифікацію, мінімізації та ліквідації витрат, пов’язаних із зберіганням запасів, зацікавленості усіх суб’єктів логістичного ланцюга в успіху індивідуалізованих товарів чи послуг, впровадження у виробничий процес ІТ-технологій, залучення та організації досвідчених фахівців з розумінням до самоорганізації, збалансованого розподілу ресурсів в інноваційній діяльності підприємства. Проведене дослідження сприятиме збільшенню ефективності інновацій на машинобудівному підприємстві. Ключові слова: інновація, керівництво, керівництво інноваційною діяльністю, масова індивідуалізація попиту, вимоги до керівника інноваційної діяльності, попит. The article reviews examples of realization of a mass individualization of demand at the foreign and domestic enterprises, in particular on machine-building, and their system of the management are reviewed. The carried-out analysis offers the scheme of management by innovative activity under conditions of mass individualization on which the interrelation between the managing director and operated system and result from innovative activity of the director with subordinates is represented under conditions of use of new strategy. For operating system a number of requirements inherent in the manager of innovative activity is allocated. The ability of application by the manager of certain habits, knowledge, values, abilities, thinking and qualities will render assistance to introduction at the enterprise of the new strategy of mass individualization of demand. For managed system the realization of mass individualization of demand is enabled through three stages: identification of needs of consumers, drawing up order and coordination of terms of the contract; production of mass individualization; production delivery to the customer and service. The adoption of administrative decisions, responsibility and the accountability is relied on team, instead of the individual. Ratios between satisfaction of individual needs of consumers and maximizing profits of the enterprise on the basis of attraction of new segments of the market are result of such team work. The conducted research gives the chance to learn and understand profoundly the essence and the scheme of the management of innovative activity under conditions of mass individualization of demand which in turn will lead to satisfaction of individual needs of consumers through its personification and identification, minimize or eliminate costs associated with the storage of supplies, all subjects of interest in the success of the logistics chain personalized goods or services, the introduction of information technologies in the production process, involvement and organization of experienced professionals with an understanding of self-organization, a balanced distribution of resources in the innovation of the company. This study will increase the efficiency of innovation in the manufacture of machinery.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25167
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-91-96.pdf151,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.