Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25143
Title: Туризм у Львові: реалії та перспективи розвитку
Other Titles: Tourism in Lviv: realities and prospects
Authors: Горбаль, Н. І.
Ліпей, В. М.
Спольська, З. В.
Bibliographic description (Ukraine): Горбаль Н. І. Туризм у Львові: реалії та перспективи розвитку / Н. І. Горбаль, В. М. Ліпей, З. В. Спольська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 36–41. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: туризм
туристичний бізнес
розвиток туризму міста
сектори туризму
tourism
tourism business
development of the city tourism
the tourism sectors
Abstract: Наголошено на важливості сфери послуг для західних областей України. Проаналізовано потенціал, тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку ім. Львова. Визначено, що туризм на сьогодні є одним із двох пріоритетних напрямів розвитку міста. Проаналізовано Стратегію підвищення конкурентоспроможності економіки Львова та План розвитку туристичної діяльності м. Львів на 2009–2015 рр. Ключовим показником для туристичного бізнесу визнано кількість туристів, що відвідує Львів щорічно. Орієнтовну кількість туристів, що відвідують місто, обчислено на основі оцінок експертів, – вона знаходиться в діапазоні від 1 млн. до 2 млн. осіб і щорічно збільшується. Констатовано, що важливим фактором, який безпосередньо впливає на розвиток туризму у Львові, є політична ситуація, що складається в Україні. Популярність Львова серед туристів зросла після проведення Євро-2012, відбувся значний поштовх у розвитку готельного бізнесу. Натомість туристична активність сповільнилась після революційних подій взимку 2013–2014 рр. На основі аналізу відпочинкового та бізнес - туризму у Львові визнано пріоритетність ділового туризму й важливість формування необхідної інфраструктури. Також важливим завданням є збільшення тривалості перебування гостей у місті, зокрема за рахунок розширення можливостей для бюджетного відпочинку. The article analyzes the potential, trends and prospects of the Lviv tourism market development. Тhe importance of service sphere to Western Ukraine is emphasized. It was determined that today tourism is one of the two priority areas for the city. The Competitiveness Strategy and the Plan of the Lviv tourist activities development for 2009-2015 were analyzed. The number of tourists visiting Lviv annually is recognized as the key indicator for tourism business. The estimated number of tourists visiting the city was calculated on the basis of expert estimates – it is in the range from 1 million to 2 million people and increasing annually. It was stated that an important factor that directly affects the development of tourism in Lviv is a political situation in Ukraine. The popularity of the city among tourists has increased after Euro-2012, there was a significant boost in the development of the hotel business. At the same time tourism has slowed down after the revolutionary events of the winter 2013-2014. Based on the analysis of recreational and business tourism in Lviv, the priority of business tourism and the need to improve the necessary infrastructure were recognized. It is also important to increase the length of stay of visitors in the city, in particular by expanding the opportunities for budget tourism.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25143
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-36-41.pdf295,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.