Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25134
Title: Вплив механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу на якість праці
Other Titles: Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work
Authors: Просянчук, В. Л.
Bibliographic description (Ukraine): Просянчук В. Л. Вплив механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу на якість праці / В. Л. Просянчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 29–35. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: управління
мотивація персоналу
механізм
цільова ефективність
чинники
грошова винагорода
неперсоніфіковані фактори
оцінювання праці
management
staff motivation
mechanism
target efficiency
factors
monetary compensation
non-personified factors
evaluation of work
Abstract: Розглянуто проблему управління персоналом як ключову ланку в сучасних умовах господарювання для забезпечення нормального та ефективного розвитку підприємства. Встановлено актуальність проблем дослідження умов створення динамічного й результативного механізму підвищення мотивації персоналу. На підставі аналізу мотивації персоналу, як функції управлінської діяльності, визначено стратегічні принципи і правила побудови ефективного мотиваційного механізму на підприємстві. Встановлено неможливість вдосконалення діючої системи управління персоналом підприємства, яка ґрунтується на врахуванні таких компонент, як рівень знань, досвід роботи, рівень середньо-справедливої зарплати, здоров’я людини та її психофізіологічний особливості, без використання механізму підвищення цільової ефективності мотивації праці. Метою досліджень є створення механізму зростання цільової ефективності мотивації персоналу з визначенням типів чинників та їх впливу на підвищення якості праці. Встановлено цільову ефективність мотивації персоналу як ступінь досягнення визначеного рівня якості праці. Підкреслено необхідність створення класифікації мотиваторних факторів, на основі яких може функціонувати дієвий механізм зростання цільової ефективності мотивації персоналу. Визначено, що головними складовими запропонованого механізму виступають грошові, негрошові та неперсоніфіковані фактори. Відмічено гарантований позитивний вплив таких грошових чинників, як премії та дивіденди, порівняно з встановленим рівнем заробітної плати. Встановлено залежність зростання цільової ефективності мотивації персоналу від обсягів застосування різних типів негрошових мотиваторів. Зазначено доцільність індивідуального підходу до кожного з працівників та диференційованості мотиваційних чинників для різних категорій і віку персоналу за обов’язкового врахування проведеного об’єктивного оцінювання їхнього трудового внеску. Сформульовано основні вимоги організаційного характеру до системи мотивації на підприємстві та визначено коло завдань, які необхідно вирішити для успішного функціонування запропонованого мотиваційного механізму. The article considers the problem of personnel management as a key element for provision of normal and effective development of an enterprise in the present day economic conditions. Timeliness of investigation of conditions of dynamic and impactful personnel motivation enhancement mechanism creation has been elucidated. On the basis of analysis of personnel motivation viewed as a function of management activities, strategic principles and procedures for effective corporate motivation mechanism creation have been determined. The paper stipulates the impossibility of improvement of an acting corporate personnel management system which is based on consideration of such components as proficiency level, work experience, average fair salary rate, a person’s health and psychophysiological peculiarities, without usage of work motivation mission effectiveness enhancement mechanism. The aim of the research is to create a mechanism of personnel motivation mission effectiveness enhancement with determination of factors type, as well as of their influence on work quality improvement. Personnel motivation mission effectiveness has been established as a stage of work quality definite level reaching. Underlined is the necessity of creating a classification of motivational factors, on the ground of which a viable personnel motivation mission effectiveness enhancement mechanism can operate. Monetary, non-monetary and nonpersonalized factors have been ascertained to act as main components of the mechanism proposed. Guaranteed positive impact of such monetary factors as award pays and dividends, compared with set salary rates, has been noted. Dependence of personnel motivation mission effectiveness enhancement on volumes of various types of non-monetary motivators involving has been observed. The article recognizes feasibility of an individual approach to each employee, as well as of motivation factors differentiation for various categories and age ranges of personnel, with compulsory regard to their work contribution objective evaluation having been performed. Basic requirements of organizational character imposed on in-plant motivation system have been formulated; scope of issues to be solved for effective operation of a proposed motivation mechanism has been specified.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25134
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-29-35.pdf146,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.