Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25132
Title: Оцінювання фінансового стану підприємств з використанням нечіткої логіки
Other Titles: Evaluation of financial condition of enterprises using fuzzy logic
Authors: Климчук, І. М.
Bibliographic description (Ukraine): Климчук І. М. Оцінювання фінансового стану підприємств з використанням нечіткої логіки / І. М. Климчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 13–20. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: фінансовий стан підприємства
нечітка логіка
множина правил
логічний висновок
лінгвістичні змінні
financial condition of enterprise
fuzzy logic
set of rules
logical implication
linguistic variables
Abstract: Розглянуто значущість аналізу фінансового стану організацій у сучасній ринковій економіці, оскільки саме завдяки цьому процесу отримується важлива частина інформації для прийняття управлінських рішень керівниками підприємств, та в якій зацікавлені майже всі суб’єкти ринкових відносин: власники, акціонери, банки та інші кредитори, інвестори, аудитори, постачальники та покупці, страхові компанії та інші. Акцентовано увагу на те, що одним із сучасних і перспективних напрямів наукових досліджень у галузі аналізу, прогнозування та моделювання економічних явищ і процесів є нечітка логіка. Нечітко-множинні моделі дають можливість менеджерам різного рівня і власникам підприємств приймати економічно обґрунтовані рішення. Сформовано на основі даних фінансової звітності підприємства, а саме бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, а саме, показник “фінансової незалежності”, “швидкої ліквідності”, “маржі валового прибутку” і “рентабельності активів” (ROA). Побудовано та обґрунтовано терм-множини і функції належності для кожної змінної з метою отримання нечітких значень, необхідних для подальшого аналізу фінансового стану підприємства, визначено множину правил аналізу стану підприємств. За допомогою побудованої нечіткої моделі оцінено поточний фінансовий стан підприємства з використанням методу формування логічного висновку Мамдані. За допомогою обраних показників та множини сформованих правил отримано логічний висновок, який є значенням вихідної змінної, що характеризує поточний фінансовий стан організації. The importance of financial analysis of enterprises in the modern market economy is considered in this article. As a result of this process we receive an important piece of information for decision making by enterprise managers. Almost all subjects of market relations: owners, shareholders, banks and other lenders, investors, auditors, suppliers and buyers, insurance companies and others are interested in this information. One of the current and future directions of research in analysis, forecasting and modelling of economic phenomena and processes is fuzzy logic. Fuzzy multiple-models enable managers at various levels and business owners make economically sound decisions. On the basis of the financial statements, such as balance sheet and income statement indicators which characterize the financial condition were formed, namely, the rate of “financial independence”, “quick ratio”, “gross profit margin” and “return on assets” (ROA). Term-sets and membership functions were constructed for each variable to obtain fuzzy values necessary for further analysis of the financial condition of the company, the set of rules of enterprise analysis were defined. The current financial condition of the enterprise was estimated using the constructed fuzzy model that implements Mamdani’s fuzzy inference method. With the selected parameters and set of rules the logical conclusion was formed, which is the value of the output variable that characterizes the current financial condition of the enterprise.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25132
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №790

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-13-20.pdf287,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.