Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24241
Title: Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств
Other Titles: Forming and development of engineering activity of machine-building enterprises
Формирование и развитие инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий
Authors: Городиська, Наталія Андріївна
Bibliographic description (Ukraine): Городиська Н. А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Андріївна Городиська ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. - 27 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: інжиніринг
інжинірингова діяльність
інжиніринговий проект
інжинірингові платежі
машинобудівне підприємство
машинобудування
engineering activity
engineering’s payments
machine-building enterprise
machine-building industry
инжиниринг
инжиниринговая деятельность
инжиниринговый проект
инжиниринговые платежи
машиностроительное предприятие
машиностроение
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню наукової і прикладної проблеми формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств. Набула подальшого розвитку типологія видів інжинірингу підприємств машинобудування на засадах систематизації їхніх різновидів за низкою існуючих ознак та виокремлених нових, що дає змогу цим суб’єктам господарювання обґрунтовано обирати напрями розвитку інжинірингу як одного із своїх бізнес-процесів. Розвинуто класифікацію чинників формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств, яка дає змогу ідентифікувати максимально можливий та різноаспектний вплив рушійних сил внутрішнього і зовнішнього середовищ на реалізацію підприємствами машинобудування інжинірингових проектів. Удосконалено технологію експрес-оцінювання потенціалу інжинірингової діяльності цими суб’єктами господарювання, що передбачає установлення кількісно-лінгвістичних оцінок станів складових потенціалу (матеріальна, інтелектуальна й ринково-економічна) та їхнє подальше агрегування в інтегральний показник із урахуванням коефіцієнтів вагомості. Удосконалено модель позиціонування інжинірингової діяльності машинобудівного підприємства на ринку на засадах врахування рівня її потенціалу та середнього темпу зростання ринку інжинірингових послуг. Удосконалено метод визначення діапазону величини доходу машинобудівного підприємства від реалізації інжинірингового проекту, що передбачає установлення його нижньої і верхньої межі та дає змогу обрати економічно обґрунтоване значення вартості інжинірингової угоди. Розроблено метод установлення структури інжинірингових платежів машинобудівному підприємству під час реалізації інжинірингового проекту, що базується на положеннях теорії ігор і дає змогу йому обирати оптимальне співвідношення першопочаткового й періодичних інжинірингових платежів залежно від своєї готовності ризикувати щодо одержання очікуваного економічного ефекту інжинірингового проекту.The thesis is devoted to scientific and applied problems of formation and development of the engineering activities of engineering companies. Further developed is being given to the typology of enterprises’ engineering on the basis of the systematization of its species according to a number of existing features and extracted new ones, which allows the entities to choose reasonably areas of engineering as one of their business processes. The thesis develops typology of factors of formation and development of activities of engineering companies, which allows us to identify maximum possible and multi-aspect impact of driving forces of internal and external environment on the implementation of enterprises’ engineering projects. It improves method of rapid evaluation of potential of engineering activities of these entities, which implies establishment of quantitative and linguistic assessments of state of potential’ components (material, intellectual, market and economic) and their subsequent aggregation of integral factor taking into account the factors of importance. It also improves the model of positioning of machine-engineering activity on the market on the basis of consideration of its potential and the average growth rate of the engineering market. The method of determining the income range of engineering enterprises for the implementation of the engineering project involves the installation of the lower and upper limits and enables us to choose economically sound cost value of engineering agreement. The method of installation engineering fees structure engineering enterprises in the implementation of engineering projects, based on the theory of games and allows it to choose the optimal ratio of initially periodic and engineering fees, depending on their willingness to take risks concerning obtaining the expected economic effect of engineering projects.Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и прикладных положений по формированию и развитию инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий. Объектом исследования являются процессы формирования и развития инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий, а предметом – теоретико-методологические и прикладные положения по формированию и развитию инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий.Для достижения цели в работе было поставлено такие задания: развить классификацию и содержательное наполнение факторов формирования и развития инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий; усовершенствовать технологию оценки потенциала инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий; усовершенствовать модель позиционирования инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий на рынке; развить типологию и содержательное наполнение видов инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий; усовершенствовать метод определения диапазона величины дохода машиностроительных предприятий за реализацию инжиниринговых проектов; разработать метод установления структуры инжиниринговых платежей машиностроительным предприятиям за реализацию инжиниринговых проектов. Практическое значение результатов исследования заключается в разработке метода установления структуры инжиниринговых платежей машиностроительному предприятию за реализацию инжинирингового проекта, модели позиционирования инжиниринговой деятельности этого субъекта на рынке на основе учета уровня ее потенциала и среднего темпа роста рынка инжиниринговых услуг, технологии экспресс-оценки потенциала такой деятельности, а также метода определения диапазона дохода предприятия машиностроения за реализацию инжинирингового проекта. В первом разделе «Теоретико-прикладные положения с формирования и развития инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий» установлено сущность инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий и ее значение в рыночных условиях хозяйствования, развито типологию видов инжиниринговых подразделений этих субъектов, а также выделено факторы формирования и развития их инжиниринговой деятельности. Систематизированная и развитая классификация факторов формирования и развития инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий позволяет менеджерам и аналитикам этих субъектов хозяйствования осуществлять мониторинг влияния этих факторов на состояние инжиниринговой деятельности, идентифицировать сильные и слабые позиции в этом бизнес-направлении, а также принимать обоснованные управленческие решения по обеспечение положительного влияния этих факторов. Для конкретизации сущности инжиниринга, а также всестороннего изучения и исследования его разновидностей систематизировано и дополнено типологию инжиниринга по ряду существующих и новых признаков, что, в частности, позволяет владельцам и менеджерам машиностроительных предприятий обоснованно выбирать направления развития инжиниринга как одного из своих бизнес-процессов.Во втором разделе «Анализ инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий» рассмотрен отечественный и мировой опыт инжиниринга и инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий, усовершенствована технология оценки потенциала такой деятельности, а также усовершенствована модель ее позиционирования на рынке. С целью выявления состояния и направлений развития потенциала инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий разработана технология его экспресс-оценки, что сочетает количественно лингвистические оценки состояний составляющих потенциала. Усовершенствована модель позиционирования инжиниринговой деятельности предприятий машиностроения на рынке (учитывает матричное моделирование позиции на рынке в зависимости от уровня потенциала инжиниринговой деятельности и средних темпов роста рынка инжиниринговых услуг) является аналитическим инструментом для принятия управленческих решений по финансированию, потребителям, внутренним процессам и развитию персонала при реализации инжиниринговых проектов. В третьей главе «Развитие инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий на основе совершенствования формирования инжиниринговых платежей при реализации инжиниринговых проектов» рассмотрено экономическое содержание и виды инжиниринговых платежей машиностроительным предприятиям при реализации инжиниринговых проектов, разработан метод установления структуры таких платежей, а также усовершенствован метод определения диапазона величины дохода этих субъектов за предоставление инжиниринговых услуг. С целью развития инжиниринговой деятельности машиностроительных предприятий на основе совершенствования формирования величины их дохода за реализацию инжиниринговых проектов усовершенствован метод определения диапазона величины такого вознаграждения, предусматривающий установление его нижней и верхней границы. Указанные положения предназначены прежде всего для менеджеров различного уровня управления, аналитиков и других субъектов, которые задействованы при определении стоимости инжинирингового соглашения. С целью решения задач установления структуры инжиниринговых платежей машиностроительного предприятия при реализации инжинирингового проекта разработан метод, позволяющий ответственным за ценообразование субъектам выбирать оптимальное соотношение первоначального и периодических инжиниринговых платежей в зависимости от готовности предприятия машиностроения рисковать.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24241
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Gorodyska.doc418,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.