Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24237
Title: Засоби комп’ютерного схемотехнічного моделювання параметричних радіотехнічних вузлів на основі частотного символьного методу
Other Titles: Средства компьютерного схемотехнического моделирования параметрических радиотехнических узлов на основе частотного символьного метода
The means of computer circuit engineering modelling of parametric radioengineering nodes based on the frequency symbolic method
Authors: Бачик, Дарія Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Бачик Д. Р. Засоби комп’ютерного схемотехнічного моделювання параметричних радіотехнічних вузлів на основі частотного символьного методу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи / Дарія Романівна Бачик ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. - 21 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: частотний символьний метод
багатоварінтний аналіз
оптимізація
лінійне параметричне коло
многовариантный анализ
частотный символьный метод
оптимизация
асмптотична стійкість
линейная параметрическая цепь
асимптотическая устойчивость
frequency symbolic method
multivariate analysis
optimization
parame t-ric linear circuit
asymptotic stability
asymptotic stability
Abstract: Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі розвитку частотного символьного методу, розробленню алгоритмів та застосованню їх до реалізації проектних процедур схемотехнічного проектування параметричних радіотехнічних вузлів на підставі їх частотних символьних моделей. У роботі проведено аналіз методів побудови частотних символьних моделей та запропоновано методику вибору частотної моделі кола для розв’язування задач баг а-товаріантного аналізу та оптимізації параметричних радіотехнічних вузлів. Досліджено вплив зовнішніх змінних на громіздкість подальших обчислень та запропоновано правила формування диференціальних рівнянь, що описують параметричний радіотехнічний функціональний вузол у часовій області. На основі частотного символьного методу розроблено процедури аналізу допусків та оптимізації параметричних радіотехнічних вузлів за контролю їх асимптотичної стійкості. Розроблено алгоритми проектних процедур схемотехнічного проектування параметричних радіотехнічних вузлів, які програмно реалізовані у вигляді системи функцій MAOPCs у середовищі MATLAB. Можливості системи функцій MAOPCs продемонстровано за допомогою обчислювальних експериментів з аналізу допусків та оптимізації одноконтурного та двоконтурного параметричних підсилювачів і балансного модулятора. Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи развития частотного символьного метода, разработке алгоритмов и применению их к реализации проектных процедур схемотехнического проектирования параметрических радиотехнических узлов на основе их частотных символьных моделей. В работе проведен анализ методов построения частотных символьных моделей и предложена методика выбора частотной модели цепи для решения задач многовариантного анализа и оптимизации параметрических радиотехнических узлов. Исследовано влияние внешних переменных на громоздкость дальнейших вычислений и предложены правила формирования дифференциальных уравнений, описывающих параметрический радиотехнический функциональный узел во временной области. На основе частотного символьного метода разработаны процедуры анализа до пусков и оптимизации параметрических радиотехнических узлов при контроле их устойчивости. Разработаны алгоритмы проектных процедур схемотехнического проектирования параметрических радиотехнических узлов, которые программно реализованы в виде системы функций MAOPCs в среде MATLAB. Возможности системы функций MAOPCs продемонстрированы с помощью вычислительных экспериментов по анализу допусков и оптимизации одноконтурного и двухконтурного параметрических усилителей и балансного модулятора. Thesis deals with solve of an important scientific problem of development of the fre-quency symbolic method, the development of algorithms and the application of their to r e-alization of design procedures of circuit engineering design parametric functional nodes based on their frequency symbolic models. The paper analyzes the methods of constructing frequency symbolic models and pro-posed technique of a choice frequency model of circuit for solving problems of multivar i-ate analysis and optimization of parametric functional nodes. Investigated the influence of external variables on the bulkiness of of further calculations and proposed rules of formation of differential equations that describe parametric functional nodes in the time domain. Based on the frequency symbolic method developed procedures of tolerances analysis and optimization of parametric functional nodes per the control of their stability. Algorithms are developed of design procedures circuit engineering design and of par-ametric radio engineering nodes by software them realized as a system of functions MAOPCs in a software environment MATLAB. Is demonstrated capabilities of the system of functions MAOPCs on carried computational experiments with of tolerances analysis and optimization of single - and double-circuit parametric amplifiers and the balanced modulator.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24237
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Bachyk.pdf720,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.