Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24191
Tytuł: Інтегроване формування показників властивостей для кваліметричного оцінювання продукції
Authors: Бойко, Тарас
Мельник, Володимир
Cytat: Бойко Т. Інтегроване формування показників властивостей для кваліметричного оцінювання продукції / Тарас Бойко, Володимир Мельник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 74. – C. 107–114. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Запропоновано метод формування показників властивостей продукції з використанням бенчмаркінгу, зворотного інженерного аналізу та розгортання функції якості. Показано, що, використовуючи отриману в результаті бенчмаркінгу інформацію, можна побудувати певний логічний ланцюжок від показників властивостей виробу аж до його складників та виробничих процесів і матеріалів. Розроблена структура дає можливість приймати обґрунтовані рішення щодо покращення окремого чи сукупності показників виробу, що, своєю чергою, забезпечить загальне зростання його якості. Предложен метод формирования показателей свойств продукции с использованием бенчмаркинга, обратного инженерного анализа и развертывания функции качества. Показано, что, используя полученную в результате бенчмаркинга информацию, можно построить определенную логическую цепочку от показателей свойств изделия вплоть до его составляющих частей, производственных процессов и материалов. Разработанная структура дает возможность принимать обоснованные решения относительно улучшения отдельного или совокупности показателей изделия, которое в свою очередь обеспечит рост в целом его качества. The method of forming the production property indices by dint of benchmarking, reverse engineering and quality function deployment has been suggested. It is shown that using the gained benchmarking information we could construct a certain logical chain starting from the indices of product properties and finishing with product components, production processes and materials. The developed structure enables us to make stipulated decisions concerning improvement of a certain product index or totality of them which eventually would provide the general rise in quality.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24191
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Випуск 74

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
24-107-114.pdf369,2 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi