Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24154
Title: Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісного оцінювання якості продукції за складовими непевності оцінювання
Authors: Бойко, Тарас
Гриневич, Богдан
Bibliographic description (Ukraine): Бойко Т. Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісного оцінювання якості продукції за складовими непевності оцінювання / Тарас Бойко, Богдан Гриневич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 72. – C. 111–116. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Запропоновано спосіб визначення коефіцієнтів вагомості з урахуванням специфічної складової точності результатів оцінювання, кількісна оцінка якої відображає неоднорідність об’єкта досліджень та нестабільність його показників властивостей. Для цього використано поняття кваліметричної непевності, розмір якої встановлюють на основі розкиду результатів, пов’язаного з дослідженням різних вибірок зразків продукції або тієї самої вибірки різними лабораторіями. Предложен способ определения коэффициентов весомости на основе учета специфической составляющей точности результатов оценивания, количественная оценка которой отображает неоднородность объекта исследований и нестабильность его показателей свойств, для чего использовано понятие квалиметрической неопределенности, размер которой определяется на основе разброса результатов, связанного с исследованием разных выборок образцов продукции или той же выборки разными лабораториями. The way of weight coefficient determination based on the considering the specific component of measurement result accuracy, whose quantitative estimation reflects the inhomogeneity of research object and instability of its index properties, is proposed. For this purpose the notion of qualimetric uncertainty whose scope could be determined on the basis of the result scattering related to the research of various selections of production samples or the same selection by the different laboratories is employed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24154
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – Випуск 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-Boyko-111-116.pdf219,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.