Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23521
Title: Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу
Other Titles: Problematic aspects of development of the business plan financial sections at small business enterprises
Authors: Катаєв, А. В.
Дубодєлова, А. В.
Процак, К. В.
Bibliographic description (Ukraine): Катаєв А. В. Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу / А. В. Катаєв, А. В. Дубодєлова, К. В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 166–171. – Бібліографія: 16 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: бізнес-план
інвестиції
інвестиційний проект
грошовий потік проекту
ціна капіталу підприємства
чиста теперішня вартість
business plan
investments
investment projects
project’s cash flow
the price of the enterprise capital
net present value
Abstract: Розглядаються проблемні моменти розробки підприємствами малого бізнесу України фінансових розділів бізнес-планів впровадження інвестиційних проектів. Проаналізовано три основні типи помилок, які зустрічаються під час обґрунтування доцільності інвестицій у бізнес-проекти з частковим кредитним фінансуванням. Зокрема – це некоректне визначення обсягів грошових потоків унаслідок впровадження бізнес-проекту; заниженість оцінки ціни власного капіталу підприємства та відповідно ставки дисконтування майбутніх грошових потоків; методично некоректний розрахунок NPV проекту. З’ясовано, що вагомим чинником типовості цих помилок є застосування підприємствами малого бізнесу методологічних та методичних підходів, неадаптованих до специфіки інвестиційної діяльності підприємств малого бізнесу. Розглянуто методики, застосування яких підприємствами малого бізнесу під час розроблення фінансових розділів бізнес-планів забезпечуватиме підвищення достовірності бізнес-планів інвестиційних проектів та обґрунтованості доцільності інвестицій у ці проекти. Це дасть змогу здійснювати ретельніший відбір проектів, впроваджуючи лише ті з них, які будуть потенційно здатні забезпечити реалізацію цілей цих підприємств. The article deals with the problematic aspects of the development of the business plan financial sections of investment projects implemented by small enterprises of Ukraine. Three main types of mistakes, which occur in the process of substantiation of reasonability of the investments with partial credit financing, are analyzed. They are: incorrect definition of the project’s cash flow volumes; underestimation of the value of the price of the enterprise own capital; methodically incorrect calculation of the NPV project. It has been determined that the main typical nature of these mistakes, done by small business enterprises, is the use of methodological and methodical approaches, which are not adapted to the specificity of investment activity of small business enterprises. Methods, which will supply small business enterprises with the technique of the development of business plan financial sections and provide the increase of reliability of business plan investment projects and justify the expediency of investments into these projects, are considered. This makes it possible to perform a more thorough selection of projects and implement only those of them which will potentially be able to realize the aims of these enterprises.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23521
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-166-171.pdf239,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.