Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23406
Title: Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства
Other Titles: Argumentation of an integral evaluation index of labor potential of an enterprise
Authors: Галаз, Л. В.
Bibliographic description (Ukraine): Галаз Л. В. Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства / Л. В. Галаз //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 128–134. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: трудовий потенціал
інтегральний показник трудового потенціалу
оцінювання трудового потенціалу
employment potential
the integral index of labour potential
estimated employment potential
Abstract: Основною конструктивною перевагою будь-якого підприємства, що прагне посилити свої позиції на ринку, є його трудовий потенціал. Існує багато методів розвитку трудового потенціалу, але доцільним вважається використання лише тих із них, які приводять до заощадження часу на формування персоналу, скорочення витрат на професійне навчання, впровадження ефективної системи розвитку персоналу. Вибір методів має бути обґрунтованим та базуватися на певних показниках, які відображають якісні та кількісні сторони трудового потенціалу. Сьогодні немає загальноприйнятого підходу до визначення трудового потенціалу підприємства. Науковий підхід до управління трудовим потенціалом підприємства означає використання результатів наукових досліджень і аналіз досвіду у цій галузі. Управління формуванням і використанням трудового потенціалу повинно бути науково і законодавчо обґрунтованим, а застосовувані підходи мають мати конкретне і адресне призначення. Major design advantage of any company that seeks to strengthen its position in the market is its employment potential. There are many methods of labour potential, but it appears convenient to use only those of them, resulting in time savings for the formation of personnel, in reducing the cost of training, in introduction of an effective system of personnel development. The choice of methods should be substantiated and based on certain indices reflecting the qualitative and quantitative aspects of labour potential. Today there is no universally accepted approach to determination of the employment potential of the company. Scientific approach to the management of the employment potential of the enterprise means using the results of researches and experience analysis in this field. The administration of formation and use of labour potential should be scientifically and legally justified and applied approaches should be of specific and address assignments.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23406
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-128-134.pdf248,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.