Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22434
Title: Науково–технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів
Other Titles: Научно–технические основы нормирования уровней шума и вибрации транспортных средств
Scientific-technical principles of valuation of noise and vibration in vehicles
Authors: Петренко, Олена Костянтинівна
Bibliographic description (Ukraine): Петренко О. К. Науково–технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Олена Костянтинівна Петренко ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. - 23 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: шум
вібрація
ДТП
водій
транспортний засіб
безпека дорожнього руху
швидкість реакції
рівень звукового тиску шуму
нормативний документ
шум
вибрация
ДТП
водитель
транспортное средство
безопасность дорожного движения
скорость реакции
уровень звукового давления шума
нормативный документ
noise
vibration
traffic accident
driver
vehicle
road safety
speed of response
sound pressure level of noise
regulatory document
Abstract: У дисертації досліджено науково–технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів, вивчено умови праці водіїв автомобілів, характер трудової діяльності з метою розробки гігієнічних рекомендацій щодо покращення умов праці, зниження рівня шуму та вібрації на робочих місцях водіїв і, як наслідок, зменшення ймовірності виникнення ДТП. Виявлено, що умови праці водіїв автотранспортних засобів є шкідливими, важкими та напруженими. Встановлено, щодо шкідливих критеріїв виробничого середовища належать: шум, загальна вібрація, важкість і напруженість праці. Доведено, що одержані результати свідчать про зв'язок між умовами праці та безпекою дорожнього руху. Обгрунтовано необхідність удосконалення нормативних документів, що визначають гранично–допустимі норми шуму та вібрації на робочих місцях водіїв автотранспортних засобів. У роботі розроблено математичну модель дій водія щодо забезпечення безпечних умов руху в ситуації, при якій спостерігається швидка зміна параметрів руху автотранспортного засобу, а на підставі експериментальних досліджень визначені залежності граничних показників часу реакцій водіїв від рівня звукового тиску шуму та часу його дії. У дисертації удосконалено математичну модель безпеки дорожнього руху при дії несприятливих факторів, а також на підставі результатів проведених теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано ряд рекомендацій по внесенню змін до існуючих норм та правил по безпеці дорожнього руху і розроблено проект нормативного документу з питань безпеки дорожнього руху. В диссертации исследованы научно–технические основы нормирования уровней шума и вибрации транспортных средств, изучены условия труда водителей автомобилей, характер трудовой деятельности с целью разработки гигиенических рекомендаций по улучшению условий труда, снижение уровня шума и вибрации на рабочих местах водителей и, как следствие, уменьшение вероятности возникновения ДТП. Обнаружено, что условия труда водителей автотранспортных средств являются вредными, тяжелыми и напряженными. Установлено, что к вредным критериям производственной среды относятся: шум, общая вибрация и напряженность труда. Доказано, что полученные результаты свидетельствуют о связи между условиями труда и безопасностью дорожного движения. Обоснована необходимость совершенствования нормативных документов, определяющих предельно допустимые нормы шума и вибрации на рабочих местах водителей автотранспортных средств. В работе разработана математическая модель действий водителя по обеспечению безопасных условий движения в ситуации, при которой наблюдается быстрое изменение параметров движения автотранспортного средства, а на основании экспериментальных исследований определены зависимости предельных показателей времени реакций водителей от уровня звукового давления шума и времени его действия. Особое внимание в работе обращено на результаты экспериментальных исследований, в которых определены предельные значения допустимых показателей шума и вибрации на рабочем месте водителя. Для достижения этой цели был разработан алгоритм и программа проведения экспериментальных исследований по оценке сенсомоторной реакции водителей при воздействии неблагоприятных факторов. В ходе исследований была установлена эффективность проведения стендового эксперимента, поэтому предложена методика проведения стендовых экспериментов влияния неблагоприятных факторов на усталость водителя, скорость его реакции и вероятность возникновения ДТП. Предложена методика исследования влияния вибрации на работоспособность и утомляемость водителя на основании имитационного моделирования согласно оптимизированными математическими моделями вибрации. В диссертации усовершенствована математическая модель безопасности дорожного движения при воздействии неблагоприятных факторов, а также на основании результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований сформулирован ряд рекомендаций по внесению изменений в существующих норм и правил по безопасности дорожного движения и разработан проект нормативного документа по вопросам безопасности дорожного движения. The thesis deals with the scientific - technical framework regulation of noise and vibration of vehicles examined working conditions of drivers of cars, nature of work in order to develop recommendations to improve the hygienic conditions, reduce noise and vibration in the driver's seat and, consequently , reducing the likelihood occurrence of an accident. It is established that the criteria for hazardous work environment include: noise, overall vibration severity and intensity of labor. It is shown that the obtained results indicate a relationship between working conditions and road safety. The necessity of improving regulations that determine the maximum permissible levels of noise and vibration in the workplace drivers of vehicles. In this paper, the mathematical model of the driver to ensure safe traffic conditions in a situation in which there is a rapid change in the parameters of the vehicle and on the basis of experimental studies defined thresholds depending on reaction time of drivers from the sound pressure level of noise and the time of its action. Particular attention is paid to the results of experimental studies that defined thresholds of acceptable performance noise and vibration in the workplace driver. To achieve these goals, the program algorithm and experimental studies to assess sensorimotor reactions of drivers under the influence of unfavorable factors. The author improved mathematical model of road safety under the influence of unfavorable factors, as well as the results of theoretical and experimental researches formulated a number of recommendations to amend the existing rules and regulations on road safety and the draft regulations on road safety.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22434
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Petrenko.doc346,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.