Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22433
Title: Правова освіта працівників органів внутрішніх справ: теоретико-правовий вимір
Other Titles: Правовое образование сотрудников органов внутренних дел: теоретико-правовое измерение
Legal education of the employees of law enforcement bodies: theoretical and legal aspect
Authors: Годяк, Андрій Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Годяк А. І. Правова освіта працівників органів внутрішніх справ: теоретико-правовий вимір : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Андрій Іванович Годяк ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2013. - 24 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: освіта
правова освіта
правова освіта працівників ОВС
правове виховання
правова культура
образование
правовое образование
правовое образование сотрудников ОВД
правовое воспитание
правовая культура
education
legal education
legal education of employees of internal affairs bodies
legal training
legal culture
Abstract: Обґрунтовано сутність, функціональне призначення, місце і роль правової освіти працівників органів внутрішніх справ як окремого напряму і складової частини (елементу) освітньої системи. Уточнено дефініції вихідних термінів понятійно-категоріального апарату правової освіти працівників органів внутрішніх справ: «правова освіта», «мета правової освіти працівників ОВС», «завдання правової освіти працівників ОВС». Викладені сутнісні та функціональні характеристики правової освіти працівників органів внутрішніх справ, що ґрунтуються на засадах гуманістичної філософії освіти, вітчизняного й зарубіжного досвіду. Визначено теоретико-методологічні основи правової освіти працівників органів внутрішніх справ, її структура, принципи побудови, організаційно-правові засади оптимального функціонування та розвитку. На основі одержаних теоретичних висновків окреслено напрями удосконалення вітчизняної правової освіти працівників органів внутрішніх справ в контексті євроінтеграційних процесів. Обоснованы сущность, функциональное предназначение, место и роль правового образования сотрудников органов внутренних дел как отдельного направления и составной части (элемента) образовательной системы. Уточнены дефиниции исходных терминов понятийно-категориального аппарата правового образования сотрудников органов внутренних дел: «правовое образование», «цель правового образования сотрудников ОВД», «задачи правового образования сотрудников ОВД». Изложены сущностные и функциональные характеристики правового образования сотрудников органов внутренних дел, основанные на началах гуманистичной философии образования, отечественного и зарубежного опыта. Определены теоретико-методологичные основы правового образования сотрудников органов внутренних дел, его структура, принципы построения, организационно-правовые принципы оптимального функционирования и развития. На основе полученных теоретических выводов обозначены направления совершенствования отечественного правового образования сотрудников органов внутренних дел в контексте евроинтеграционных стремлений. The essence, functional purpose, place and role of legal education of employees of internal affairs bodies as a separate branch and component (element) of the educational system are substantiated. The definitions of initial terms of the conceptual and categorical apparatus of the legal education of employees of internal affairs bodies are specified, they are: «legal education», «the purpose of legal education of employees of internal affairs bodies», «tasks of legal education of employees of internal affairs bodies». The essential and functional characteristics of the legal education of employees of internal affairs bodies, based on the principles of humanistic philosophy of education, native and foreign experience are presented. The theoretical and methodological bases of the legal education of employees of internal affairs bodies, its structure, principles of the construction, organizational and legal foundations of its optimal functioning and development are defined. The directions for the improvement of the national legal education of employees of internal affairs bodies in the context of the European integration aspirations are outlined on the basis of the obtained theoretical conclusions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22433
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Godiak.doc332 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.