Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21725
Title: Нормування кліматичних навантажень на будівельні конструкції для території Українських Карпат
Other Titles: Нормирование климатических нагрузок на строительные конструкции для территории Украинских Карпат
Rationing of climatic loads on structures for the Ukrainian Carpathians
Authors: Гук, Ярослав Семенович
Bibliographic description (Ukraine): Гук Я. С. Нормування кліматичних навантажень на будівельні конструкції для території Українських Карпат : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / Ярослав Семенович Гук ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2013. - 23 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: снігове навантаження
вітрове навантаження
максимальна глибина промерзання ґрунту
метеостанції
географічно-довготні й географічно-широтні коефіцієнти
висотні коефіцієнти
висотно-логарифмічні коефіцієнти
барометричне нівелювання
районування території за кліматичними параметрами
снеговая нагрузка
ветровая нагрузка
максимальная глубина промерзания грунта
метеостанции
географические долготные и географические широтные коэффициенты
высотные коэффициенты
высотно-логарифмические коэффициенты
барометрическое нивелирование
районирование территории по климатическим параметрам
snow load
wind load
the maximum depth of soil freezing
meteorological
geographical and longitudinal and latitudinal geographic factors
high lift coefficients
coefficients of logarithmic-altitude
barometric leveling
zoning of climatic parameters
Abstract: У дисертаційній роботі досліджено снігові й вітрові навантаження, температурні впливи на будівлі і споруди, а також визначено максимальну глибину промерзання ґрунту на території Закарпатської області і Українських Карпат для теоретичного розроблення і практичного застосування методів районування території і створення рекомендацій для статичних розрахунків будівельних конструкцій, а також для нормування гірських територій за кліматичними навантаженнями і впливами. Отримано точніші нормативні кліматичні параметри щодо снігового і вітрового навантаження, температурних впливів і глибини промерзання ґрунту для кожного населеного пункту Закарпатської області, вершин і перевалів Українських Карпат, частину з яких використано у введених з 1 листопада 2011 року ДСТУ-НБ В.1.1-27:2010 “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих впливів, від пожеж. Будівельна кліматологія”. За вітровими навантаженнями виконано розрахунок висотної споруди, який порівняно з розрахунками за чинними нормами. Диссертационная работа посвящена исследованию снеговых и ветровых нагрузок, температурных воздействий на здания и сооружения, определение максимальной глубины промерзания грунта на территории Закарпатской области и Украинских Карпат для теоретической разработки и практического применения методов районирования территорий и создания рекомендаций для статических расчетов строительных конструкций, а также для нормирования горных территорий по климатическим нагрузкам и воздействиям. Получено более точные нормативные климатические параметры по снеговых и ветровых нагрузках, температурных воздействиях и максимальной глубине промерзания грунта для каждого населенного пункта Закарпатской области, вершин и перевалов Украинских Карпат, часть которых использовано во введенных с 1 ноября 2010 года ДСТУ-НБ В.1.1-27:2010 “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих впливів, від пожежі. Будівельна ліматологія”. По ветровым нагрузкам проведен расчет высотного сооружения, результаты сравнивались с расчетом по действующим нормам. Во вступлении обосновано актуальность работы, сформулировано цель и задачи исследований, научную новизну, определено практическую ценность и область применения результатов. В первом разделе диссертационной работы выполнен обзор исследований климатических нагрузок и воздействий для горных районов Украинских Карпат, а именно: снеговых, ветровых, температурных и глубины промерзания грунта. Во втором разделе охарактеризовано исследования территории Украинских Карпат в пределах Закарпатской области с нанесенной географической картой и 23 направлениями между метеостанциями и переходящими станциями для определения климатических параметров. Приведено характеристику 9 метеостанций Закарпатской области с высотами над уровнем Балтийского моря: Берегово – 113 м, Ужгород – 114,6 м, Хуст – 166 м, В. Березный – 209 м, Н. Ворота – 500 м, Рахов – 438 м, Межгорье – 456 м, Н. Студеный – 615 м, Плай – 1330 м, обоснование выбранных 23 направлений между 9 и 18 переходящими станциями, указаны закрепленные за ними населенные пункты, вершины и перевалы Украинских Карпат. Изложены существующие методики определения климатических параметров и их данные для территории Украины и Украинских Карпат. Приведены общие формулы для определения снеговых, ветровых, температурных параметров за 23 направлениями. В третьем разделе приведены результаты расчета ветровых, снеговых, температурных параметров, максимальной глубины промерзания грунта в горных районах Украинских Карпат, по предложенным автором методикам и формулам, которые излагаются впервые. По результатам вычислений построены графики. В четвертом разделе приведены сравнения рассчитанных за 23 направлениями, высотными и высотно-логарифмическими коэффициентами климатических параметров с действующими нормами, а также построены графики. В пятом разделе выполнен модельный расчет башни высотой 60 м на действие нагрузок высотного сооружения по определенным ветровым нагрузкам, который сравнен с расчетом по действующим нормам. The thesis is devoted to the study of snow and wind loads, temperature effects on buildings and structures, as well as the determination of the maximum depth of soil freezing in the region and the Ukrainian Carpathians for theoretical development and practical application of zoning and the establishment of guidelines for statistical calculations of building structures and for normalization mountain areas by climatic loads and impacts. Received more accurate regulatory climate parameters for snow and wind load, temperature and depth of soil freezing for each locality of Transcarpathian region, peaks and passes of the Ukrainian Carpathians, some of which used to input from November 1, 2011 BS-NB V.1.1-27: 2010 "Protection against dangerous geological processes, the harmful effects of fire. Construction climatology. " For wind load calculation of high-rise buildings, which compared with calculations according to the current regulations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21725
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_ Huck.doc3,12 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.