Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21608
Tytuł: Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів
Inne tytuły: Совершенствование методики определения фильтрационных параметров пород-коллекторов
Improvement of the technique of determination оf filtrational parameters of breeds collectors
Authors: Владика, В. М.
Нестеренко, М. Ю.
Балацький, Р. С.
Крива, І. Г.
Cytat: Удосконалення методики визначення фільтраційних параметрів порід-колекторів / В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, Р. С. Балацький, І. Г. Крива // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 78–81. – Бібліографія: с. 80.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: сипучі породи
проби шламу
криві капілярного тиску
фазова проникність
абсолютна газопроникність
сыпучие породы
пробы шлама
кривые капиллярного давления
фазовая проницаемость
абсолютная газопроницаемость
loose breeds
slime tests
curves of capillary pressure
phase permeability
absolute gas permeability
Abstract: Запропоновано методику визначення фазової проникності для нафти і води та абсолютної газопроникності, яка передбачає послідовне проведення на зразках сипучих порід і пробах шламу, попередньо ущільнених під дією ефективного тиску до пластових (геодинамічних) умов, капіляри-метричних досліджень та інтерпретацію отриманих залежностей із розрахунками фільтраційних параметрів. У разі відсутності експериментальних вимірів проникності, або неможливості їх здійснення через технічні причини, реалізація цього варіанта методики дає змогу значно розширити область її застосування. Предложена методика определения фазовой проницаемости для нефти и воды и абсолютной газопроницаемости, которая предусматривает последовательное проведение на образцах сыпучих пород и пробах шлама, предварительно уплотненных под действием эффективного давления до пластовых (геодинамических) условий, капилляриметрических исследований и интерпретации полученных зависимостей с расчетами фильтрационных параметров. В случае отсутствия экспериментальных измерений проницаемости или невозможности их осуществления по техническим причинам реализация данного варианта методики позволяет значительно расширить область ее применения. The technique of definition of phase permeability offered by authors for oil and water and absolute gas permeability provides consecutive carrying out on examples of loos e breeds and the tests of the slime previously condensed under the influence of effe ctive pressure in sheeted (geodynamic ) conditions capillaries of metric researches and interpretation of receive d dependences with calculations of filtr ational parameters. In case of lack of experimental measurements of permeability or impossibility of their implementation for technical reasons realization of this variant of technique allows to expand considerably the area of its application.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21608
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
11-78-81.pdf583,82 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi