Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21595
Title: Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування
Other Titles: Развитие инфокоммуникационной сетевой инфраструктуры для систем электронного правительства
The development of information and communication network infrastructure for e-government systems
Authors: Добуш, Юрій Дмитрович
Bibliographic description (Ukraine): Добуш Ю. Д. Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Юрій Дмитрович Добуш ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. - 24 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: електронне урядування
інфокомунікаційна мережна інфраструктура
системи електронного урядування
відкриті інтерфейси
сервісна архітектура Parlay
транспортна мультисервісна інфраструктура
сервісна платформа
электронное правительство
инфокоммуникационная сетевая инфраструктура
системы электронного правительства
открытые интерфейсы
сервисная архитектура Parlay
транспортная мультисервисная инфраструктура
сервисная платформа
e-governance
information and communication network infrastructure
electronic governance
open interfaces
Parlay service architecture
multiservice transport infrastructure
service platform
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню методів побудови сучасних мережних систем для реалізації концепції електронного урядування в Україні, тобто розвитку мережної інфраструктури систем електронного урядування, що передбачає створення ефективної розподіленої мережевої платформи для взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з суспільством, людиною та громадянином, а також бізнесом за допомогою інформаційно-комунікативних технологій в умовах значних навантажень і при великій кількості серверів послуг. У роботі сформовано вимоги, що пред'являються до мультисервісної мережної інфраструктури, яка є необхідною при організації доступу до послуг в рамках систем електронного урядування. Проаналізовано концепції управління магістральною мультисервісною мережною інфраструктурою на основі технології програмної комутації, дано визначення та проаналізовано основні особливості використання технологій Softswitch. В дисертації досліджено основні залежності між параметрами розподіленої сервісної платформи та показниками якості обслуговування у ній. Отримано розв’язок задачі прогнозування та розподілу потоків завдань у рамках запропонованого методу розрахунку параметрів розподіленої сервісної платформи. Крім того, визначено шляхи розроблення методології для захисту інформації у системах електронного урядування, а також підходи та засоби для боротьби із перевантаженнями їх мережної інфраструктури. На основі отриманих у роботі математичних моделей проведений розрахунок характеристик сервісної платформи з відкритими інтерфейсами згідно архітектури Parlay API. Отримані в дисертації результати є основою для розрахунку та впровадження високопродуктивних сервісних платформ розподіленого типу у рамках розроблення інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування. Диссертационная работа посвящена исследованию методов построения современных сетевых систем для реализации концепции электронного правительства в Украине, то есть развития сетевой инфраструктуры систем электронного правительства, что предусматривает создание эффективной распределенной сетевой платформы для взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления между собой, с обществом, человеком и гражданином, а также бизнесом с помощью информационно-коммуникационных технологий в условиях значительных нагрузок и при большом количестве серверов услуг. В работе сформированы требования, предъявляемые к мультисервисной сетевой инфраструктуре, необходимой при организации доступа к услугам в рамках систем электронного государственного управления. Проанализированы концепции управления магистральной мультисервисной сетевой инфраструктурой на основе технологии программной коммутации, дано определение и проанализированы основные особенности использования технологий Softswitch. В диссертации исследованы основные зависимости между параметрами распределенной сервисной платформы и показателями качества обслуживания в ней. Проведено математическое моделирование инфраструктуры распределенной системы предоставления услуг, как структурного множества сервисных узлов с сервисными интерфейсами, которые рассматриваются как СМО серверов прикладных приложений, или маршрутизаторов потоков задач, которые генерируются при поступлении в сервисную платформу (на портал сервера услуг) запросов пользователей. Получено решение задачи прогнозирования и распределения потоков задач в рамках предложенного метода расчета параметров распределенной сервисной платформы. Кроме того, определены пути разработки методологии для защиты информации в системах электронного правительства, а также подходы и средства для борьбы с перегрузками их сетевой инфраструктуры. Разработан общий критерий оценки эффективности защищенной от несанкционированного доступа мультисервисной инфокоммуникационной системы передачи данных для инфраструктуры электронного правительства. На основе полученных в работе математических моделей проведен расчет характеристик сервисной платформы с открытыми интерфейсами архитектуры Parlay API. Выполнено сравнение характеристик двух подходов к построению сервисных узлов предоставления инфокоммуникационных услуг: классического узла услуг сервисной платформы интеллектуальной сети и системы с архитектурой Parlay API. Основное отличие данных подходов заключается в том, что в классической сервисной платформе логика услуг реализуется в едином сервере, а в архитектуре Parlay API - на распределенных серверах приложений/услуг. При этом среднее время обработки для требования, поступающего на сервер базовых услуг Parlay API, значительно меньше, чем среднее время обработки требования сервером в классическом узле услуг. Для представленных в работе результатов уменьшение времени обработки требований в сервисной платформе составляет от 3% при простых запросах к сервисной платформе до 10% при обработке сложных запросов, а полученный средний выигрыш по производительности относительно количества требований, находящихся в системе при применении открытой сервисной архитектуры Parlay составляет 17%. Проведен анализ вероятностно-временных характеристик обработки требований в системе Parlay API. Полученные результаты позволяют на основании исходных данных о производительности вычислительной системы оценить среднее время обработки требований объектами системы Parlay API и оценить эффективность данной сервисной архитектуры. Полученные в диссертации результаты являются основой для расчета и внедрения высокопроизводительных сервисных платформ распределенного типа в рамках разработки инфокоммуникационной сетевой инфраструктуры для систем электронного правительства. The thesis is devoted to the study of methods for building of modern network systems to implement the concept of e-government in Ukraine, i.e. the development of network infrastructure of e-government, providing an efficient distributed network platform for the interaction of state and local governments between themselves and society, peoples and citizens, and businesses through information and communication technologies in conditions of large workload and servers presence with a large number of services. The work carried out requirements that apply to multiservice network infrastructure that is essential in providing access to services within e-government systems. Analysis of the concept of multiservice backbone network infrastructure management based on software switching technologies defines and analyzes the main features of the Softswitch technology use. The thesis investigates the relationships between the main parameters of a distributed service platform and indicators of quality of service in it. The solution was retrieved to the problems of forecasting and flow distribution within the proposed method of parameters calculating for a distributed service platform. In addition, the ways of developing a methodology for data protection in e-government systems, methods and tools to deal with congestion of network infrastructure were carried out. On the basis of the mathematical models were elaborated the characteristics of the service platform with open interfaces according to the Parlay API architecture were calculated. Results obtained in the thesis are the basis for the calculation and implementation of high-performance distributed service platforms such as part of the development of information and communication network infrastructure for e-government systems.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21595
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Dobuch.doc630 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.