Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21106
Title: Методи підвищення ефективності динамічних топологій в мережах на кристалі
Other Titles: Методы повышения эффективности динамических топологий в сетях на кристалле
Methods to improve the performance of dynamic topologies in networks on chip
Authors: Шпіцер, Андрій Стефанович
Bibliographic description (Ukraine): Шпіцер А. С. Методи підвищення ефективності динамічних топологій в мережах на кристалі 6 автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти / Андрій Стефанович Шпіцер ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів 2013. - 23 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: NoC
топологія
маршрутизація
сегментація
алгоритм DyXY
топология
маршрутизация
сегментация
алгоритм DyXY
topology
routing
segmentation
algorithm DyXY
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню алгоритмів маршрутизації та методів роботи мереж на кристалі. Застосовано алгоритми сегментації для виявлення критичних зон у мережах на кристалі, що дало можливість проводити аналіз поточної ситуації в мережі та приймати відповідні рішення для більш ефективного використання її ресурсів. Вдосконалено метод маршрутизації DyXY шляхом аналізу стану опосередкованих сусідніх елементів та секторів. Таким чином пакети мають можливість уникати ділянки мережі на кристалі з високим ризиком виникнення тупиків та затримок. Запропоновано метод уникнення точок скупчення та забезпечення рівномірного завантаження мережі за принципом «Головний-Підлеглий». Проводиться аналіз завантаженості безпосередніх сусідів та встановлюються пріоритети елементів, таким чином задачі важко завантаженого елемента перенаправляються сусіднім елементам. Це дозволяє розвантажити локальні ділянки мережі на кристалі, залучивши до обчислювальних процесів низько завантажених сусідів. Запропоновано метод уникнення точок скупчення шляхом організації опосередкованих зв’язків в однорідних топологіях мереж на кристалі з високим трафіком. Даний підхід дозволяє майже вдвічі прискорити рух пакетів, оскільки він відбувається через один елемент; уникати важко прохідних та пошкоджених елементів. Диссертационная работа посвящена совершенствованию алгоритмов маршрутизации и методов работы сетей на кристалле. Проанализированы основные направления повышения эффективности сетей на кристалле и показано, что одним из перспективных путей является совершенствование методов маршрутизации, а также проведен анализ динамических топологий сетей на кристалле и выделена для исследования матрична топология, которая является базовой для остальных динамических топологий. Проанализированы особенности алгоритма DyXY и показано, что увеличение эффективности его работы может быть достигнуто путем сегментации сети. На основе анализа известных алгоритмов сегментации признан наиболее подходящим для дальнейших исследований алгоритм «Краскала», который модифицирован путем введением критерия загруженности, что позволило выявлять сегменты элементов сети на кристалле с одинаковым уровнем их загруженности. Усовершенствован метод поиска и обхода сегментов путем анализа состояния занятости не только соседних элементов, но и целых сегментов, что позволило избегать участков маршрутов на кристалле с высоким риском тупиков и задержек. Показано, что метод SDyXY в общем случае обеспечивает повышение эффективности около 5% по сравнению с методом DyXY, а в отдельных случаях 30%. Разработан метод избежания точек скопления и обеспечения равномерной загрузки сети с принципом «Главный-Подчиненный» путем анализа загруженности непосредственных соседей элемента. Проведено моделирование данного метода и определены условия наиболее эффективного использования данной системы. Разработан метод избежания точек скопления путем организации опосредствованных связей в однородных топологиях сетей на кристалле с высоким трафиком, что позволило находить альтернативные легко проходимые пути и уменьшить время движения пакета опосредствованными связями почти вдвое. The work is devoted to the improvement of algorithms and methods routing of networks on chip. Segmentation algorithms are used to identify critical areas in the network on chip, enabling an analysis of the current situation in the network and to make appropriate decisions for a more efficient use of its resources. Improved routing method DyXY by analysis of the mediate neighboring elements and sectors. Thus packets can avoid parts of the network on chip with a high risk of deadlocks and delays. Propose a method to avoid congestion points and ensure a uniform network traffic named «Master-Slave». Then the system is analysing of loading immediate neighbors and the prioritization of the elements, so the task is hard loaded elements are forwarded to neighboring elements. Propose a method to avoid congestion points by providing indirect links in the homogeneous topologies of network on a chip with high traffic. This approach allows almost double the speed of the packet, avoid impassable and damaged elements.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21106
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spitzer.pdf599,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.