Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20744
Title: Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту
Other Titles: Кадастровое обеспечение работ на землях автомобильного транспорта
Cadastral supporting of works on the road lands
Authors: Ванчура, Роман Богданович
Bibliographic description (Ukraine): Ванчура Р. Б. Кадастрове забезпечення робіт на землях автомобільного транспорту : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель / Роман Богданович Ванчура ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2013. - 19 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: землі автомобільного транспорту
моніторинг
зонування
системи відеознімання
земли автомобильного транспорта
мониторинг
зонирование
системы видео съемки
road lands
monitoring
zoning
video surveying systems
Abstract: Дисертація присвячена кадастровій оцінці земель автомобільного транспорту. В даній роботі вперше запропоновано проводити зонування примагістральних земель України та Німеччини, на прикладі автомагістралей Київ – Чоп та Нойбранденбург – Пенцлін, на основі проведеного аналізу ґрунтів на вміст важких металів. Розроблений та удосконалений класифікатор автомобільного транспорту, з врахуванням вимог класифікатора економічної діяльності в Україні та міжнародних систем класифікації, що дозволить уникнути помилок та плутанини при формуванні бази даних. Визначено, що як для прогнозування вмісту важких металів в ґрунтах земель автомобільного транспорту так і кадастрового зонування слід використовувати сплайн-функції. В цьому випадку точність інтерполяції не перевищує п’яти відсотків від ГДК даного металу в ґрунті. Проаналізовано ряд систем лазерного сканування дорожнього полотна і примагістральних територій, та встановлено, що для отримання найбільш якісних результатів рекомендується використовувати інноваційну систему наземного лазерного сканування “MOFA”. Диссертация посвящена кадастровой оценке земель автомобильного транспорта. В данной работе впервые предложено проводить зонирование примагистральных земель Украины и Германии, на примере автомагистралей Киев - Чоп и Нойбранденбург - Пенцлин, на основе проведенного анализа почв на содержание тяжелых металлов. Разработан и усовершенствован классификатор автомобильного транспорта, с учетом требований классификатора экономической деятельности в Украине и международных систем классификации, что позволит избежать ошибок и путаницы при формировании базы данных. Проанализирован ряд систем лазерного сканирования дорожного полотна и при магистральных территорий, и установлено, что для получения наиболее качественных результатов рекомендуется использовать инновационную систему наземного лазерного сканирования "MOFA". Dissertation is devoted to cadastral valuation of road lands. In this paper, first proposed zoning roadside lands of Ukraine and Germany, from examples highway Kyiv - Chop and Neubrandenburg - Pentslin, based on the analysis of heavy metals in soils. Developed and improved classifier of roadtransport, taking into account the requirements of economic activities classification in Ukraine and international classification systems, thus avoiding errors and confusion in the formation of the database. Analyzed a number of laser scanning systems roadway and roadside lands, and it has been established that to get the best quality results we recommend using an innovative system of terrestrial laser scanning "MOFA".
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20744
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Vanchura.doc781,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.