Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20313
Title: Інтеграція мислення, навчання, управління як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства
Authors: Захарчин, Г. М.
Bibliographic description (Ukraine): Захарчин Г. М. Інтеграція мислення, навчання, управління як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства / Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 287–293. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: еволюція
інноваційність
мислення
навчання
управління
творчо-експери- ментальна лабораторія
компетентність
ментальні моделі команд
інноваційні центри знань
evolution
innоvation
thinking
study
management
creative and experimental laboratory
competence
teammental models
innovational centers of knowledge
Abstract: Висвітлено системне бачення інноваційності через інтеграцію мислення, навчання, управління. Обґрунтовано необхідність активізації інноваційних процесів в освітянській сфері, оскільки саме там здійснюється підготовка майбутніх фахівців, здатних інноваційно мислити та працювати. Запропоновано створення творчо-експериментальної лабораторії у вищій школі як первинної ланки центрів знань; описується її структура та принципи інтеграції із інноваційними підрозділами на підприємстві. Розглянуто основні напрями інноваційності управління. System vision of innovations lights up through integration of thought, studies, management. The necessity of activation of innovative processes is grounded for an elucidative sphere, as preparation of future specialists, capable innovative to think and work is there carried out exactly. Creation of creatively experimental laboratory is offered at higher school as a primary link of centers of knowledge’s; its structure and principles of integration is described with innovative subsections on an enterprise. Basic directions of innovations management are examined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20313
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58-287-293.pdf195,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.