Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20232
Title: Управління санацією виробничо-господарських об’єднань
Other Titles: Rehabilitation management of the industrial and commercial associations
Управление санацией производственно-хозяйственных объединений
Authors: Бондарчук, Марія Костянтинівна
Bibliographic description (Ukraine): Бондарчук М. К. Управління санацією виробничо-господарських об’єднань : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Костянтинівна Бондарчук ; Національний університет «Львівська політехніка» - Львів, 2013. - 47 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: санація
виробничо-господарське об’єднання
санаційні інновації
проблемні ситуації
управлінські рішення
ситуаційне управління
організаційне проектування
діагностика кризового стану
система раннього попередження та реагування на кризові ситуації
контролінг
критерій
класифікатор
метод
механізм
rehabilitation
industrial and commercial associations
rehabilitation innovations
problem situations
management decisions
situational management
organizational design
crisis diagnostics
system of early warning and response to crisis situations
controlling
criterion
classifier
method
mechanism
санация
производственно-хозяйственное объединение
санационные инновации
проблемные ситуации
управленческие решения
ситуационное управление
организационное проектирование
диагностика кризиса
система раннего предупреждения и реагирования на кризисы
контроллинг
критерий
классификатор
метод
механизм
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми управління санацією виробничо-господарських об’єднань. Уточнено понятійно-термінологічний апарат у сфері управління санацією ВГО. Сформульовано концепцію управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях. Удосконалено етапи реалізації санаційних інновацій у виробничо-господарських об’єднаннях, методи оцінювання діяльності ВГО шляхом визначення ймовірності виникнення проблемних ситуацій з урахуванням основних законів їх розвитку, методичні положення з організаційного проектування у ВГО, метод ранжирування причин виникнення управлінських ситуацій у ВГО в умовах мінливого середовища, методи формування інформаційної бази для оцінювання ризику виникнення кризи в учасників ВГО, метод оцінювання ризику вкладень сум грошових коштів учасників ВГО у підприємство, яке потребує додаткових ресурсів при його кризовому стані, методичні підходи щодо діагностики і політики управління кризовим станом в учасників ВГО. Уточнено завдання і функції контролінгу в управлінні кризовими явищами, інструменти реагування на кризові ситуації учасників ВГО, методи контролінгу для санаційного управління ВГО. Розроблено теоретико-методологічні та методичні засади моделювання інвестування санаційних інновацій у ВГО, які здатні адаптуватися до змісту санаційного управління. Пропоновані методи вирішення проблемних управлінських ситуацій ВГО в період оздоровлення передбачають використання класифікатора управлінських ситуацій на засадах використання трьохвимірної моделі, що зводиться до кінцевого результату діяльності ВГО. The thesis is dedicated to solving of the scientific and applied problem of industrial and commercial associations (ICA) rehabilitation management. The notions and terminology in the field of the ICA rehabilitation management have been clarified. The concept of rehabilitation management in industrial and commercial associations has been formulated. Implementation stages of rehabilitation innovations in industrial and commercial associations, methods of the ICA operation evaluation using the likelihood determination of the problem situations emergence based on the fundamental laws of their development, methodical principles of organizational design in the ICA, ranking method of the causes of managerial situations appearing in the ICA in a changing environment, forming methods of the data base for assessing the risk of crises emerge in the ICA participants, evaluation method of the ICA members risk of money investments into the enterprise, which requires additional resources at its crisis, methodical approaches to the diagnosis and policy of the ICA members crisis management have been improved. The controlling tasks and functions in crisis management, tools for response to the ICA members’ crisis, and controlling methods for the ICA rehabilitation management have been specified. The theoretical, methodological and methodical principles of investment modeling for rehabilitation innovations into the ICA, that are able to adapt to the rehabilitation management content, have been established. The offered solution methods of the problematic ICA management situations during recovery expect the use of managerial situations classifier based on the use of three-dimensional model, which is reduced to the final result of the ICA operation. Диссертация посвящена решению научной и прикладной проблемы управления санацией производственно-хозяйственных объединений (ПХО). С целью усовершенствования теоретико-методологической базы формирования и использования санационного управления во ПХО уточнено категориальный аппарат в этой сфере, в частности понятия «производственно-хозяйственное объединение», «санационные инновации производственно-хозяйственных объединений», «контроллинг производственно-хозяйственных объединений» и т.п., что дало возможность сформировать обоснованную подпочву для разработки методологических основ в сфере управления оздоровлением участников ПХО. Сформулированная концепция управления санацией в производственно-хозяйственных объединениях предусматривает разработку санационных мероприятий и методов управления с учетом основных составляющих процесса оздоровления (санационные инновации, проблемные ситуации, диагностика кризисного состояния, система раннего предупреждения и реагирования на кризисы, контроллинг) и обеспечивает эффективное планирование, организацию, мотивирование, контролирование и регулирование работы ПХО в условиях санационных преобразований. Предлагаемые методы решения проблемных управленческих ситуаций ПХО в период оздоровления предусматривают использование классификатора управленческих ситуаций на началах использования модели, которая сводится к конечному результату деятельности ПХО. Предложено разрабатывать организационные проекты с помощью очерченных направлений их разработки и определенных этапов работы по организационному проектированию во ПХО. Использование в своей деятельности организационных проектов предусматривает методы решения проблемных управленческих ситуаций ПХО в период оздоровления с учетом классификатора управленческих ситуаций, который разрешает точно отображать прогноз развития ситуаций. Усовершенствованные этапы реализации санационных инноваций в производственно-хозяйственных объединениях позволят с помощью специальных методов, соответствующих методик расчетов, математических моделей осуществлять эффективное управление санационным процессом. Предложенный подход дает возможность использовать эффективные способы обеспечения инновационного развития и минимизации кризисных ситуаций внутри ПХО, начиная от формирования инновационной идеи к исследованию возможностей ее практической реализации в условиях санации. Разработано теоретико-методологические и методические основы моделирования инвестирования санационных инноваций во ПХО, которые способны адаптироваться к санационному управлению. Усовершенствован метод ранжирования причин возникновения управленческих ситуаций во ПХО в условиях непостоянной среды, особенностью которого является проектирование процедур управления, которые сориентированы на группы подобных причин возникновения проблемных ситуаций и визуализация комплекса причин возникновения проблемных ситуаций и позволяют принимать решения относительно влияния на тот или другой объект производственно-хозяйственного объединения. Учитывая недопущение возникновения кризисных ситуаций в системе производственно-хозяйственных объединений без надлежащего управления им, руководителям и менеджерам ПХО при создании согласованной стратегической концепции управления предложено учитывать стратегию формирования ассортиментов продукции и новых видов услуг и стратегию рационализации производства в условиях инновационных трансформаций. Руководителям участников ПХО, инвесторам, менеджерам консалтинговых и аудиторских компаний важно владеть совершенным методическим обеспечением относительно диагностики и политики управления кризисами в участников ПХО. Учитывая это в системе раннего предупреждения и реагирования на кризисы во ПХО, кроме методов формирования информационной базы для оценивания риска возникновения кризиса у участников ПХО, предложено использовать метод оценивания риска вложения сумм денежных средств участников ПХО в предприятие в период его оздоровления. Разработанные методы оценивания деятельности ПХО через определение вероятности возникновения кризисных ситуаций позволяют при оценивании неблагоприятного состояния учитывать основные законы развития (закон синергии, закон самосохранения (устойчивости), закон стратегического развития) и уточняют общенаучные подходы к санационному управлению производственно-хозяйственными объединениями. Усовершенствованы методические подходы относительно диагностики и политики управления кризисным состоянием в участников ПХО, в отличие от других, дают возможность субъектам диагностики деятельности ПХО использовать эффективные методы выявления и преодоления причин, которые препятствуют оздоровлению ПХО. Уточнены задачи и функции контроллинга для управления кризисными явлениями, инструменты реагирования на кризисные ситуации участников ПХО, методы контроллинга для санационного управления ПХО.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20232
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_01342675.doc690 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.