Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18611
Title: Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори на основі наночастинок GdF3
Authors: Шаповал, О.
М’ягкота, О.
Мітіна, Н.
Надашкевич, З.
Вістовський, В.
Волошиновський, А.
Заіченко, О.
Bibliographic description (Ukraine): Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори на основі наночастинок GdF3 / О. Шаповал, О. М’ягкота, Н. Мітіна, З. Надашкевич, В. Вістовський, А. Волошиновський, О. Заіченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 363–368. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: функціональні наночастинки
темплатний синтез
поверхнево- активні олігопероксиди
functional nanoparticles
template synthesis
surface-active oligoperoxides
Abstract: Наведено результати дослідження цільового седиментаційно-міцелярного синтезу нових нанорозмірних функціональних частинок GdF3 за участю поверхнево-активних пероксидовмісних олігомерів. Розроблені підходи дають можливість отримувати частинки заданого розміру, з полімерною оболонкою, яка є прозорою для випромінювання та містить заданий набір функціональних груп. Наявність полімерної оболонки на поверхні таких наночастинок зумовлює їх сумісність з полімерною матрицею, рівномірний розподіл в ній, підвищений ступень наповнення, що забезпечує можливість їх використання для високоефективних оптично прозорих полістирольних сцинтиляторів для реєстрації нейтронного випромінювання. The paper presents results of study of the targeted sedimentational-micellar synthesis of new GdF3 functional nanoparticles using surface-active peroxide oligomers. The developed approaches allow obtaining particles of a defined size with polymeric shell that is transparent for emission and contains defined set of functional groups. Presence of polymeric shell on the surface of such nanoparticles determines their compatibility with polymeric matrix, uniform distribution inside it and enhanced filling level that provides possibility of their application for high-performance optically transparent polystyrene scintillators for neutron emission registration.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18611
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77-363-368.pdf219,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.