Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1807
Title: До концепції екологічного ризику в Україні
Authors: Орел, Д. С.
Мальований, М. С.
Bibliographic description (Ukraine): Орел Д. С. До концепції екологічного ризику в Україні / Д. С. Орел, М. С. Мальований // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 285-289. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Процес оцінки впливу промислових підприємств на довкілля є одним з найважливіших етапів під час прийняття управлінських рішень в галузі охорони довкілля. Тому дуже важливо є застосовувати інструменти, які б найбільш правдиво, інформативно та обґрунтовано відображали інформацію про стан, процеси в довкіллі та ступінь впливу на нього. Небезпеко-орієнтований підхід, який зараз застосовується в Україні, змогу визначити лише потенційну небезпеку впливу на довкілля. Ризик-орієнтований підхід дає змогу оцінити імовірність виникнення в довкіллі несприятливих процесів та визначити, які заходи будуть найбільш доцільними, щоб уникнути цього. Цей підхід широко використовується в США та активно впроваджується в Європі інших країнах світу. Розглядаються основні положення та хронологія оцінки екологічних ризиків за методикою, прийнятою Департаментом охорони навколишнього середовища США (US EPA), та особливості застосування цієї методики в Україні. A process of estimation of impact of industrial enterprises on environment is one of the major stages during acceptance of administrative decisions in environmental protection policy. Therefore is very important to apply instruments which most true, informing and grounded represented information state and processes in environment and degree of influence on it. The hazard-oriented approach, which is presently used in Ukraine, allows to define only the potential danger of influence on environment. Risk-oriented approach allows to estimate probability of occurrence in the environment of unfavorable processes and define, what actions will be most effective, in order to avoid it. This approach is widely used in the USA and actively provided in Europe and other countries. In this article main ideas and chronology of environmental risk assessment methodology, accepted by USA Department of environmental protection (US EPA), are examined and features of application of this method in Ukraine.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1807
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72.pdf192,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.