Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1667
Title: Дослідження нелінійних коливань системи вал-вантаж (поглинач коливань), за нелінійно-пружного закріплення його опор
Authors: Сокіл, Б. І.
Данилевич, Т. Є.
Bibliographic description (Ukraine): Сокіл Б. І. Дослідження нелінійних коливань системи вал-вантаж (поглинач коливань), за нелінійно-пружного закріплення його опор / Б. І. Сокіл, Т. Є. Данилевич // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 41. – С. 144–149. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: Розглядається задача про нелінійні згинні коливання вертикального вала в системі вал-вантаж (поглинач коливань) за нелінійного закону пружності його матеріалу та податливості опор. В основу досліджень покладено принцип одночастотності коливань у нелінійних системах з багатьма ступенями вільності і розподіленими параметрами та асимптотичний метод побудови розв’язків деяких класів нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Отримано співвідношення, які визначають вплив фізико-механічних параметрів та параметрів поглинача коливань на амплітудно-частотну характеристику коливань системи. A task is examined about the nonlinear vibrations of bends of vertical billow in the system billow-load (absorber of vibrations) at the nonlinear law of resiliency of his material, and pliability of supports. In basis of researches principle of mono frequency vibrations in the nonlinear systems with many degrees of liberty and distributed parameters and asymptotic method of construction of decisions of some classes of nonlinear differential equalizations is fixed with partials of parts. Correlation is got which determine influence of physical-mechanical parameters and parameters of absorber of vibrations (mass is concentrated) on AFC description of vibrations of the system.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1667
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Випуск 41

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf417,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.