Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16089
Title: Reformy katastru nieruchomości w Polsce w skali lokalnej i globalnej
Other Titles: Реформи кадастру нерухомості в Польщі в локальних та глобальних межах
Reforms in Poland Real Estate Cadastre in local and global limits
Authors: Hopfer, A.
Cegielski, S.
Bibliographic description (Ukraine): Hopfer A. Reformy katastru nieruchomości w Polsce w skali lokalnej i globalnej / A. Hopfer, S. Cegielski, L. Pietrzak // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК : до 20-ї річниці від дня утворення Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії та картографії ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 121-125. - Bibliografia: 4 tytuły.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: W referacie autorzy dokonują analizy stanu istniejącego katastru, zadań administracji rządowej i samorządowej związanej z potrzebą wprowadzenia reformy katastru w świetle Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz możliwości tych reform w skali lokalnej i globalnej kraju. W dniu 7 maja 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP Nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dokonująca transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i w konsekwencji powstała konieczność opracowania nowych rozporządzeń wykonawczych. W chwili obecnej takie rozporządzenia są opracowywane i konsultowane z organizacjami zawodowymi geodetów. Niektóre z nich wkrótce zostaną opublikowane. Проаналізовано умови кадастру, завдання державних і громадських органів державного управління, пов’язані з вимогами кадастрової реформи, відповідно до акта щодо розвитку інфраструктури просторових даних. Розглянуто можливості для виконання таких реформ у місцевому та глобальному масштабах. 7.05.2010 актом від березня 4,2010 з інфраструктури просторових даних проголошено в Офіційному віснику Республіки Польща, № 76, пункт 489. Акт Європейського парламенту та Європейська Директива Ради № 2007 / 2/WE від 14 березня 2007 року, яка встановила інфраструктури просторових даних (INSPIRE) в Європейському співтоваристві. Цей указ ввів основні зміни в обов’язковий закон, тобто закон геодезії і картографії і, як наслідок, виникла потреба в розробленні різних адміністративних указів. Нині такі укази розробляються і деякі з них будуть незабаром опубліковані. The authors of the paper present the analysis of the existing conditions of the cadastre, the task of governmental and public government administration, related to demands concerning the cadastral reforms, following the act on the spatial Data Infrastructure and they discuss possibilities to perform such reforms at the local and global scales. On May 7, 2010 the act dated March 4,2010 on the spatial data infrastructure was proclaimed in the Official Journal of the Republic of Poland, No 76, item 489; that act transforms the European Parliament and the European Council Directive No. 2007/2/WE dated March 14, 2007, which established the spatial data infrastructure (INSPIRE) in the European Community. This decree introduced basic changes to the obligatory Act, i.e. the Law of Geodesy and Cartography and, as the consequence, the demand to develop various administrative decrees occurred. At present, such decrees are being developed. Some of them will soon be published.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16089
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Випуск 2(24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Hopfer_121_125_geodesy_24.pdf766,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.