Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15466
Title: Регіональна стратиграфічна схема палеогенових відкладів українських Карпат – основа ефективних пошуків вуглеводнів
Other Titles: Региональная стратиграфическая схема палеогеновых отложений украинских Карпат – основа эффективных поисков углеводородов
The regional stratigraphic scheme of paleogene deposits of the Ukrainian Carpathians – the base of effective search of hydrocarbons
Authors: Андрєєва-Григорович, А. С.
Гнилко, О. М.
Ващенко, В. А.
Іванік, М. М.
Маслун, Н. В.
Гнилко, С. Р.
Лемішко, О. Д.
Bibliographic description (Ukraine): Регіональна стратиграфічна схема палеогенових відкладів українських Карпат – основа ефективних пошуків вуглеводнів / А. С. Андрєєва–Григорович, О. М. Гнилко, В. А. Ващенко, М. М. Іванік, Н. В. Маслун, С. Р. Гнилко, О. Д. Лемішко // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : міжнародна науково–практична конференція, 7–9 вересня 2012 року, Борислав : збірник тез доповідей / Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" [та іншi]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. С. 41–42. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стратиграфічна схема
Українські Карпати
палеоген
форамініфери
нанопланктон
диноцисти
седиментаційна модель
кореляція
стратиграфическая схема
Украинские Карпаты
палеоген
фораминиферы
наннопланктон
диноцисты
седиментационная модель
корреляция
the Stratigraphic Sheme
Ukrainian Carpathians
Abstract: Наводяться основні результати комплексних досліджень при складанні нової модернізованої і деталізованої регіональної схеми палеогену Карпатського регіону. За планктонними мікроорганізмами встановлені кореляційні рівні, які дозволяють вийти на кореляцію карпатського палеогену з МСШ. Дається диноцистова шкала, яка дозволяє проводити кореляцію карбонатних і некарбонатних відкладів. Вперше приведена седиментаційна модель розвитку палеобасейну з відображенням умов накопичення різного типу відкладів. Приведена кореляція з сусідніми територіями Карпат. Приводятся основные результаты комплексных исследований при составлении новой модернизированной и детализированной региональной схемы палеогена Карпатского региона. По планктонным микроорганизмам установлены корреляционные уровни, которые позволяют выйти на корреляцию Карпатского палеогена с МСШ. Даєтся диноцистовая шкала, позволяющая проводить корреляцию карбонатных отложений с некарбонатными. Впервые приведена седиментационная модель развития палеобассейна с условиями осадконакопления разного типа отложений палеогена. Приведена корреляция з соседними территориями Карпат. The basic results of complex investigations for composing the Regional Stratigraphic Scheme of Paleogene of the Ukrainian Carpathians are presented in the paper. The model of evolution of sedimentary basin are given for the first time.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15466
Content type: Article
Appears in Collections:Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20-Andreyeva-Hryhorovych-41-42.pdf189,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.