Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13894
Title: Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізованої моделі розвитку вітчизняної економіки
Other Titles: Situational collisions of world economy turbulence and the urgency of implementation of innovation and modernization development model of the domestic economy
Authors: Андрійчук, В. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Андрійчук В. Г. Ситуативні колізії турбулентності світового господарства й невідкладність впровадження інноваційно-модернізованої моделі розвитку вітчизняної економіки / В. Г. Андрійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 343–349. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: світогосподарська рецесія
фінансоміка
транснаціональний капітал
національний патріотизм
модернізаційно-інвестиційна політика
конкурентоспроможність
world economic recession
finansomika
transnational capital
national patriotism
modernization and investment policy
competitiveness
Abstract: Проаналізовано сучасні парадигми розвитку світового господарства з проявами кризових явищ. Визначено роль й місце України у світогосподарських процесах та обґрунтовано необхідність удосконалення її зовнішньоекономічної та промислової політики у контексті геоекономічних тенденцій. Наведено відповідно до стратегічних напрямів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2011 році», концептуально-тезисний перелік пріоритетних заходів, спрямованих на забезпечення формування адекватної світовим викликам інноваційно-модернізаційної стратегії нашої країни. In the article analyzed the modern world economy development paradigms with manifestations of the crisis. Determined the role and place of Ukraine in global economic processes and the necessity of improving its foreign economic and industrial policy in the context of geo-economic trends. Presented in accordance with the strategic directions identified in the annual message of President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the,internal and external situation of Ukraine in 2011" conceptual list of priority measures aimed at ensuring the formation of an innovation and modernization strategy of our country adequate to global challenges.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13894
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №720

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53_343-349_Vis_720_Menegment.pdf531,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.