Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13353
Назва: Авіабудування України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті роки
Інші назви: Авиастроение Украины как составляющая военно-промышленного комплекса в 1910-е – 1980-е годы
Aircraft industry in Ukraine as part of the military-industrial complex in 1910–1980
Автори: Харук, Андрій Іванович
Бібліографічний опис: Харук А. І. Авіабудування України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті роки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук : 20.02.22 – військова історія / Андрій Іванович Харук ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 34 с. – Бібліографія: с. 27–31 (56 назв).
Дата публікації: 2011
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: Україна
військово-промисловий комплекс
авіаційна промисловість
авіаційний завод
конструкторське бюро
літак
авіаційний двигун
Украина
военно-промышленный комплекс
авиационная промышленность
авиационный завод
конструкторское бюро
самолет
авиационный двигатель
Ukraine
military-industrial complex
aviation industry
aircraft factories
design offices
aircraft
aircraft's engine
Короткий огляд (реферат): Автор здійснив комплексне дослідження історії зародження й розвитку авіаційної промисловості України, розробив раціональну схему її періодизації. Показано вплив військових чинників на формування і розвиток авіабудівної галузі.У роботі проаналізовано передумови для виникнення авіаційної промисловості (діяльність піонерів авіації), розглянуто особливості становлення галузі напередодні та в роки Першої вістової війни. Досліджено специфіку формування виробничих програм вітчизняних авіазаводів в міжвоєнний період, розглянуто діяльність основних конструкторських колективів (К. Калініна, Й. Немана та ін.), а також заходи з мобілізації та евакуації галузі напередодні та на початку німецько-радянської війни. Висвітлено процеси відбудови та повоєнної конверсії авіабудування в 1943-1950 рр. Відображено еволюцію авіаційної промисловості України на етапі науково-технічної революції (50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.). Особлива увага звернута на проектування та виробництво військово-транспортних літаків (КБ О. Антонова), двигунів для них, а також іншої продукції військового призначення. Розглянуті основні особливості передових науково-технічних рішень, що знайшли застосування в авіаційній промисловості. Упродовж усього досліджуваного періоду авіаційна промисловість України була складовою загальноімперського, а згодом загальносоюзного військово-промислового комплексу. Її розвиток визначався, перш за все, потребами збройних сил і військово-стратегічними міркуваннями. Це наклало відбиток як на організаційну структуру галузі (її підпорядкованість союзному центру), так і на територіальну (зосередженість основних підприємств в східних областях, штучне стримування розвитку українських авіазаводів на користь пріоритетної розбудови авіапромисловості у віддалених районах СРСР), а також на зміст виробничих програм (домінування в них авіатехніки військового призначення). В работе обоснована рациональная схема периодизации истории авиационной промышленности Украины. Показаны факторы, оказавшие воздействие на формирование отрасли, в частности, деятельность пионеров авиации. Отображено специфику зарождения промышленного авиастроения в 1910-1913 гг., а также его развитие в годы Первой мировой войны (заводы "Анатра", Терещенко, Адаменко, "Матиас", "Дека" и др.). Предприятия отрасли производили самолеты-разведчики и учебные, осваивали выпуск истребителей и бомбардировщиков. Большинство образцов авиатехники были копиями зарубежных конструкций, лишь на фирме "Анатра" функционировало собственное конструкторское бюро. Показаны особенности развития авиационной промышленности Украины в период между мировыми войнами. Установлено, что 20-е гг. ХХ в. были временем деградации отрасли, и лишь во второй половине десятилетия начинается её возрождение (в частности, был основан Харьковский авиазавод). 1930-е годы стали временем централизации авиапромышленности, а одновременно – её милитаризации. Производство гражданской авиатехники в Украине сворачивается, а производственные предприятия и конструкторские бюро (К. Калинина, И. Немана) целиком переориентируются на создание и производство военной техники. В середине 30-х гг. в Украине в небольшом количестве производились истребители, но затем основным классом боевых самолетов, проектируемых и производимых отечественной промышленностью, стали легкие одномоторные разведчики и бомбардировщики Р-10 и Су-2. При этом нормальной работе конструкторских коллективов мешала политика союзного центра, вследствие которой КБ К. Калинина было переведено за пределы Украины, а КБ И. Немана прекратило свое существование из-за репрессий. Накануне германо-советской войны наблюдается бурное развитие авиапромышленности Украины, в т.ч. за счет создания новых предприятий, но в первые месяцы войны предприятия отрасли были эвакуированы за пределы Украины. Освещены процессы воссоздания и послевоенной конверсии авиационной промышленности Украины в 1943-1950 гг., изучены особенности восстановления основных центров отрасли: самолетостроительных заводов Киева и Харькова, а также авиамоторного в Запорожье. 50-е – 80-е гг. ХХ в. ознаменовались вступлением авиационной промышленности Украины в этап научно-технической революции. Определяющее значение имел перевод в 1952 г. в Киев конструкторского бюро О.К. Антонова – благодаря этому в структуре авиапромышленности Украины впервые с довоенных лет появилось звено, способное осуществлять разработку новых образцов авиатехники. КБ О.К. Антонова стало своеобразным интегратором отечественной авиационной промышленности: самолеты, разработанные в нем, с начала 50-х гг. производились киевским авиазаводом, а со средины 80-х гг. – и харьковским; кроме того, большинство типов двигателей, проектируемых и производимых в Запорожье, предназначались для самолетов КБ О.К. Антонова. Если первый серийный самолет Антонова – Ан-2 – задумывался как гражданская машина (хотя впоследствии широко применялся в вооруженных силах), то уже второй – Ан-8 – был военно-транспортным самолетом. Именно с Ан-8 начала формироваться специализация КБ О. Антонова и авиастроения Украины в целом как ведущего в СССР разработчика и производителя самолетов для военно-транспортной авиации. К началу 70-х гг. были разработаны и внедрены в производство (в т.ч. на заводах за пределами Украины) средние военно-транспортные самолеты Ан-8 и Ан-12, тяжелый Ан-22 "Антей" и легкий Ан-26. Во второй половине 70-х – 80-х гг. было развернуто производство легких военно-транспортных самолетов Ан-32 (создан специально для ВВС Индии) и Ан-72, а также тяжелого Ан-124 "Руслан". Началось создание перспективного среднего военно-транспортного самолета Ан-70. Наряду с эти, авиапромышленность Украины производила и гражданскую авиатехнику – пассажирские самолеты Ан-24, Ту-104, Ту-124 и Ту-134, но значительную часть их производства составляли специализированные военные варианты (например, для Ту-124 – 1/3 общего объема выпуска). Авиамоторное производство обеспечивало турбовинтовыми и турбореактивными двигателями не только самолеты разработки КБ О. Антонова, но и другие машины, в частности, учебно-боевые самолеты L-39, строившиеся в Чехословакии, а также вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ка-27 и Ка-29. На протяжении всего исследуемого периода авиационная промышленность Украины была составной частью общеимперского, а позже общесоюзного военно-промышленного комплекса. Её развитие определялось, прежде всего, потребностями вооруженных сил и военно-стратегическими соображениями. Это наложило отпечаток как на организационную структуру отрасли (её подчиненность союзному центру), так и на территориальную (сосредоточение основных предприятий в восточных областях, искусственное сдерживание развития украинских авиазаводов в пользу приоритетного строительства авиапромышленности в отдаленных районах СССР), а также на содержание производственных программ (доминирование в них авиатехники военного предназначения). The author made a comprehensive exploration of the history of formation and development of aviation industry of Ukraine has developed a rational scheme of periodization. The influence of military factors on the formation and development of aircraft industry. The paper analyzes the prerequisites for the emergence of the aviation industry (aviation pioneer activity), the peculiarities of formation of the field before and during First World War. The specific character of production programs of domestic aircraft plant in the interwar period, the activity of the major design teams (K. Kalinin, J. Neman et al.) As well as measures to mobilize and evacuate area prior to and at the beginning of the German-Soviet war. Focuses on the process of restoration and conversion of aircraft in the postwar years 1943-1950 reflected the evolution of the aviation industry of Ukraine on the stage of scientific and technological revolution (50's - 80's of XX century.). Particular attention is paid to design and manufacture of military transport aircraft (O. Antonov's DB), engines for them, and other military products. The main features of advanced scientific and technical decisions that have found application in the aviation industry. Throughout the studied period the aviation industry of Ukraine was part of imperial, and later all-union military-industrial complex. Its development was determined, above all, needs armed forces and military-strategic considerations. This influenced how the organizational structure of the industry (its subordination to the Union's center) and the territorial (the main focus for plants in eastern regions, artificial containment of Ukrainian aircraft plants in favor of the priority development of aviation industry in remote areas of the USSR), as well as content production programs (dominance in their aircraft for military use).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/13353
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_01339739 (докінчити).doc291 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.