Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12287
Title: Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інноваційний контексти
Authors: Вовканич, С.
Шульц, С.
Bibliographic description (Ukraine): Вовканич С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інноваційний контексти / С. Вовканич, С. Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 15–30. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Keywords: модернізація економіки
інтелектуалізація суспільства
оцінювання інформації
види модернізації промислового потенціалу
modernization of economy
intellectualization of society
evaluation of information
modernization types of industry potential
Abstract: Процеси модернізації взагалі і потенціалу промислового підприємства зокрема розглядаються як суспільні нововведення, природа першоджерел яких – інформаційна. У цьому контексті аналізуються якісні (ціннісні) характеристики знань, інформації з позиції суголосності (гармонізації, негентропії) багатовекторних вимірів сучасних складових національної ідеї, реалізації інноваційної моделі розвитку України та побудови її постіндустріальної економіки. Пропонуються практичні показники щодо комплексного оцінювання соціальної інформації, знань в системі сформованого імперативу модернізації як на підприємствах (в регіонах), так і в суспільному житті країни (нації). The processes of modernization in general and the industrial enterprise and its potential in particular are discussed as the social innovations that are informational in their nature. In this context the qualitative (valuable) characteristics of knowledge and information are analyzed from the position of harmonization (negentropy) of multivectoral dimensions of modern components of the national idea, realization of the innovation model of Ukraine development and their postindustrial economy building. The practical recommendations concerning the complex estimation of the social information, knowledge, in the system of developed imperative of modernization both at the enterprises (in the regions) and in the social life of the country (nation) are proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12287
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2011. – №706

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004_Modernіzacіja ekonomіki_15_30_706.pdf946,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.