Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11113
Title: Удосконалення систем менеджменту підприємств шляхом використання r-теорії мотивації
Authors: Подольчак, Н. Ю.
Подольчак, Н. І.
Bibliographic description (Ukraine): Подольчак Н. Ю. Удосконалення систем менеджменту підприємств шляхом використання r-теорії мотивації / Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 262–271. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: R-теорія мотивації
ризик
управлінське рішення
схильність керівників до ризику
R-motivation theory
a risk management decision
propensity for risk managers
Abstract: Запропоновано теоретичні, методологічні та прикладні засади R-теорії мотивації, яка передбачає виокремлення схильності керівників до ризику та забезпечення менеджерів відповідними обов’язками та завданнями з адекватним (таким, що стимулює керівника) рівнем ризику, що дає змогу максимально використовувати управлінський потенціал та підвищити ефективність системи стимулювання керівників, а також сформовано метод визначення та регулювання рівня доплат та стягнень, використовуючи криві зростання, за прийняття ризикових управлінських рішень. The paper presents theoretical, methodological and applied principles of R-motivation theory, which provides separation propensity for risk managers and managers of the respective duties and tasks with adequate (such as to stimulate the head) level of risk, allowing maximum use of management capacity and increase the effectiveness of incentives of managers and also the method for determining and adjusting the level of payments and charges, using curves of growth for the adoption of risk management decisions.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11113
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2011. – №698

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38.pdf831,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.