Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10439
Title: Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності
Other Titles: Планирование научно-технической подготовки машиностроительного производства в условиях неопределенности
Planning of scientific and technical preparation of machine-building production in the conditions of vagueness
Authors: Коць, Ольга Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Коць О. О. Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олегівна Коць ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 25 с. – Бібліографія: с. 19–22 (25 назв).
Issue Date: 2011
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: scientific and technical preproduction
planning
vagueness
risk
machine-building enterprise
production planning
evaluation of machine-building enterprise adaptation to vagueness
научно-техническая подготовка производства
планирование
машиностроительное предприятие
неопределенность
риск
планирование производства
оценивания адаптированности машиностроительного предприятия к условиям неопределенности
науково-технічна підготовка виробництва
планування
машинобудівне підприємство
невизначеність
ризик
планування виробництва
оцінювання адаптованості машинобудівного підприємства до умов невизначеності
Abstract: У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання щодо удосконалення планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності. Запропоновано показник оцінювання адаптованості машинобудівного підприємства до умов невизначеності на етапі НТПВ, що визначається на основі чотирьох груп показників: «технологічна спроможність», «кадровий потенціал», «фінансова забезпеченість» та «вимоги середовища господарювання». Розроблено дерево подій та альтернатив, на основі якого з використанням методу аналізу ієрархій здійснюватиметься вибір напряму НТПВ машинобудівного підприємства. Вдосконалено класифікацію господарського ризику шляхом виділення у його складі ризиків НТПВ. Рекомендовано розглядати планування науково-технічної підготовки виробництва як вид управлінської діяльності, що безпосередньо спрямована на усунення невизначеності, а оцінювання адаптованості підприємства до умов невизначеності є обов’язковим для забезпечення ефективного впровадження інновацій у діяльність машинобудівного підприємства. Розроблено методичні рекомендації щодо планування здійснення проекту НТПВ машинобудівного підприємства за допомогою імітаційного моделювання. Диссертация посвящена теоретическому обобщению и решению научно-практической задачи совершенствования планирования научно-технической подготовки машиностроительного производства в условиях неопределенности. Актуальность избранной темы предопределена отсутствием теоретической и практической базы для эффективной организации научно-технической подготовки машиностроительного производства, которая бы учитывала потенциальные опасности ее осуществления, а также отсутствием аппарата планирования направлений НТПП и способов их осуществления в условиях неопределенности. Целью исследования является разработка теоретико-методических принципов и практических рекомендаций для планирования НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности. Для достижения цели в работе были поставлены такие задачи: уточнить сущность понятия «планирование НТПП»; уточнить модель планирования НТПП машиностроительного предприятия; идентифицировать риски машиностроительного предприятия во время осуществления НТПП в условиях неопределенности; определить показатели оценки адаптированности машиностроительного предприятия к условиям неопределенности во время планирования НТПП; разработать методические принципы выбора направления НТПП машиностроительного предприятия; разработать модель формирования плана осуществления НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности. Первый раздел диссертационной работы «Теоретические и прикладные принципы планирования научно-технической подготовки машиностроительного производства в условиях неопределенности» посвящен теоретическим принципам планирования научно-технической подготовки машиностроительного производства в условиях неопределенности. Проведен анализ особенностей планирования НТПП машиностроительных предприятий, рассмотрены теоретические аспекты понятия «неопределенность», исследованы риски, что порождает существование неопределенности на стадии НТПП машиностроительного предприятия, а также проанализированы теория и практика планирования НТПП в условиях неопределенности. Учитывая, что НТПП выполняется в контексте общей стратегии развития предприятия, предложена уточненная модель планирования НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности. Уточнению подлежали отдельные этапы планирования в разрезе мероприятий, которые осуществляются во время их выполнения. Во втором разделе диссертационной работы «Анализ состояния и условий планирования и осуществления НТПП машиностроительными предприятиями» основное внимание сосредоточено на анализе особенностей осуществления машиностроительными предприятиями инновационной деятельности. Результаты оценки экономической эффективности планирования НТПП машиностроительных предприятий показали, что у 89% исследуемых предприятий эффективность планирования НТПП выше среднего уровня, 44% – высокий уровень планирования. Среди исследуемой группы машиностроительных предприятий только для ОАО «Стрый Авто» присущ низкий уровень планирования НТПП. В целом полученные результаты исследования относительно осуществления группой машиностроительных предприятий НТПП показали их возможность и склонность к инновационному обновлению производства, а это значит, что для достижения высоких конечных результатов деятельности машиностроительных предприятий НТПП нужно рационально и эффективно планировать. Заключительным этапом исследования деятельности машиностроительных предприятий стал анализ факторов неопределенности во время планирования НТПП. На почве имеющихся подходов к классификации факторов влияния на деятельность машиностроительных предприятий была предложена классификация факторов неопределенности для процесса осуществления НТПП машиностроительного предприятия. В третьей части диссертационной работы «Совершенствование планирования НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности» были разработаны методические рекомендации по совершенствованию планирования НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности. В частности были сформированы методические принципы выбора направления НТПП, основанные на использовании методологии системного анализа, а именно: использовании метода анализа иерархии как систематической процедуры иерархического предоставления сущности проблемы. С целью конкретизации варианта осуществления НТПП и разработки способов его осуществления оценена готовность машиностроительного предприятия к каждому из них. Для этого разработаны четыре группы показателей: «технологическая возможность»; «кадровый потенциал»; «финансовая обеспеченность»; «требования среды ведения хозяйства». Для каждой группы предложен перечень показателей для оценки, которые зависят как от текущего состояния машиностроительного предприятия, так и от ожидаемых изменений, которые произойдут в результате осуществления НТПП. Для формирования плана осуществления НТПП машиностроительного предприятия в условиях неопределенности, то есть определения источников финансирования НТПП, исполнителей работ НТПП, инструментов управления рисками НТПП, было предложено использовать методы моделирования. В частности была предложена математическая модель формирования плана осуществления НТПВ и заданы возможные критерии принятия решений о способах осуществления отдельных этапов НТПП. Пример использования разработанной модели был продемонстрирован на основе данных ОАО «Стрый Авто», для которого с помощью моделирования был сформирован план осуществления НТПП (внедрение производства нового изделия) в разрезе этапов НТПП.In dissertation work theoretical generalization and new decision of scientific and practice tasks are resulted in relation to the improvement of planning of scientific and technical preparation of machine-building production in the conditions of vagueness. The index of evaluation of level of adapted of machine-building enterprise is offered to the terms of vagueness on the stage of STPP, that is determined on the basis of four groups of indexes: «technological possibility», «skilled potential», «financial material well-being» and «requirements of menage environment». The «tree of events», on the basis of which with the use of method of analysis of hierarchies a choice will be carried out straight STPP of machine-building enterprise, is developed. Classification of economic risk is improved by a selection its composition of STPP risks. It is recommended to examine planning of scientific and technical preproduction as type of administrative activity which is directly directed on the removal of vagueness, and an evaluation of adapted of enterprise to the terms of vagueness is obligatory for providing of effective introduction of innovations in activity of machine-building enterprise. Methodical recommendations are developed from planning of realization of project of STPP of machine-building enterprise by an imitation design.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10439
Content type: Autoreferat
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_01339686.doc796,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.