Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2019. – Vol. 2, No. 2 : [29] Collection home page

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 2. – 184 p. : il. : ill.

Зміст


1
7
12
18
25
35
41
48
55
62
68
73
78
85
91
97
102
110
115
122
129
135
142
148
154
159
166
171
178

Content (Vol. 2, No 2)


1
7
12
18
25
35
41
48
55
62
68
73
78
85
91
97
102
110
115
122
129
135
142
148
154
159
166
171
178

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article28-Feb-2019Вплив диспергованого вапна на тверднення цементного каменюЗаграй, А. І.; Боровець, З. І.; Новіцький, Я. М.; Чекайло, М. В.; Якимечко, Я. Б.; Zahrai, A. I.; Borovets, Z. I.; Novitskyi, Ya. M.; Chekaylo, M. V.; Yakymechko, Ya. B.
Article28-Feb-2019Quantum-chemical modeling of the chemistry process of the mercury sulfide and mercury selenide films synthesisСтаднік, В. Є.; Созанський, М. А.; Шаповал, П. Й.; Гумінілович, Р. Р.; Ятчишин, Й. Й.; Stadnik, V. E.; Sozanskyi, M. A.; Shapoval, P. Yo.; Guminilovych, R. R.; Yatchyshyn, Yo. Yo.
Article28-Feb-2019Використання туфоаргілітів для виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалівСемеген, Р. І.; Semegen, R. I.
Article28-Feb-2019Неавтоклавний теплоізоляційний газобетон на основі композиційного в’яжучогоЧеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.
Article28-Feb-2019Preparing of metallic electrocatalytic nanostructured surface by galvanic replacement method. ReviewЗозуля, Г. І.; Кунтий, Орест Іванович; Zozulia, H. I.; Kuntyi, O. I.
Article28-Feb-2019Синтез деяких фосфоровмісних похідних поліетиленгліколівСтасюк, А. В.; Дронь, І. А.; Хом’як, С. В.; Гевусь, О. І.; Самарик, В. Я.; Stasiuk, A. V.; Dron, I. A.; Khomyak, S. V.; Hevus, O. I.; Samaryk, V. Y.
Article28-Feb-2019Термодинамічні властивості метил 6-метил-2-оксо-4-феніл-1,2,3,4-тетрагідропіри-мідин-5-карбоксилату та його розчинів в етилацетаті і бензолі та їх сумішахРідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Собечко, І. Б.; Сергеєв, В. В.; Тищенко, Н. І.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Sobechko, I. B.; Serheyev, V. V.; Tishchenko, N. I.
Article28-Feb-2019Прогнозування технологічних умов хімічного осадження металів оптимізацією складу реакційної композиції під час полімеризаціїГриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Баран, Н. М.; Бережний, Б. В.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pokhmurska, A. V.; Baran, N. M.; Berezhnyy, B. V.
Article28-Feb-2019Використання відпрацьованої рослинної олії для створення полімерних композитівЧобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Chobit, M.; Vasylyev, V.
Article28-Feb-2019Regularities of the technological raw material creation for extrusion of polyethylene pipesКрасінський, В. В.; Земке, В. М.; Шаповал, Й. М.; Братичак, Мих. Мих.; Чопик, Н. В.; Krasinskyi, V. V.; Zemke, V. M.; Shapoval, Y. M.; Bratychak, Mykh. Mykh.; Chopyk, N. V.
Article28-Feb-2019Особливості одержання дисперсій поліакриламідних гідрогелів, наповнених магнетитомНагорняк, М. І.; Вороновська, А. В.; Яковів, М. В.; Майкович, О. В.; Варваренко, С. М.; Nahorniak, M. I.; Voronovska, A. V.; Yakoviv, M. V.; Maikovych, O. V.; Varvarenko, S. M.
Article28-Feb-2019Investigation of sorption/desorption processes of medical substances by combined hydrogelsМайкович, О. В.; Носова, Н. Г.; Борденюк, О. Ю.; Фігурка, Н. В.; Варваренко, С. М.; Maikovych, O. V.; Nosova, N. G.; Bordenyuk, O. Yu.; Fihurka, N. V.; Varvarenko, S. M.
Article28-Feb-2019Випробування модифікованого поліакриламіду для флокуляції відходів вуглезбагачення та порівняння його ефективності із зарубіжними аналогамиДулеба, В. П.; Гнатів, З. Я.; Duleba, V. P.; Hnativ, Z. Ya.
Article28-Feb-2019Дослідження впливу оксиду фосфору на ефективність поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростямиДячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Huhlych, S. I.
Article28-Feb-2019Influence of garlic extract on test-culture of bacteria and fungiСтадницька, Н. Є.; Брида, О. Р.; Гаєвська, А. А.; Червецова, В. Г.; Лубенець, В. І.; Новіков, В. П.; Stadnytska, N. E.; Bryda, O. R.; Hajevska, A. A.; Chervetsova, V. H.; Lubenets, V. I.; Novikov, V. P.
Article28-Feb-2019Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білківШупенюк, В. І.; Тарас, Т. М.; Сабадах, О. П.; Болібрух, Л. Д.; Журахівська, Л. Р.; Shupeniuk, V. I.; Taras, T. M.; Sabadakh, O. P.; Bolibrukh, L. D.; Zhurakhivska, L. R.
Article28-Feb-2019Anode behavior of silver in the solution of rhamnolipidМерцало, Іванна Павлівна; Бондаренко, А. Б.; Мазур, А. С.; Кунтий, Орест Іванович; Mertsalo, I. P.; Bondarenko, A. B.; Mazur, A. S.; Kuntyi, O. I.
Article28-Feb-2019Синтез та властивості 4-аміно-2-метилпіримідин-5-іл-метилових естерів ароматичних тіосульфокислотМонька, Н. Я.; Баранович, Д. Б.; Шиян, Г. Б.; Хоміцька, Г. М.; Лубенець, В. І.; Monka, N. Ya.; Baranovych, D. B.; Shyian, G. B.; Khomitska, G. M.; Lubenets, V. I.
Article28-Feb-2019Комп’ютерне прогнозування під час пошуку нових антитромбоцитарних агентів з антиоксидантним ефектом серед сульфуровмісних похідних 9,10-антрахінонуСтасевич, М. В.; Зварич, В. І.; Новіков, В. П.; Stasevych, M. V.; Zvarych, V. I.; Novikov, V. P.
Article28-Feb-2019Вплив природи носія на ефективність B–P–W–V–Oх каталізатора синтезу акрилової кислоти альдольною конденсацією оцтової кислоти з формальдегідомКубіцька, І. І.; Небесний, Р. В.; Івасів, В. В.; Kubitska, I. I.; Nebesnyi, R. V.; Ivasiv, V. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29