Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45938
Title: Analysis of application of the UAVs for military tasks
Other Titles: Аналіз застосування БПЛА для військових цілей
Authors: Глотов, В.
Гуніна, А.
Князєв, С.
Колесніченко, В.
Прохорчук, О.
Hlotov, V.
Hunina, A.
Kniaziev, S.
Kolesnichenko, V.
Prokhorchuk, O.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Фірма “Abris Design Group”
Lviv Polytechnic National University
Firm Abris Design Group
Bibliographic description (Ukraine): Analysis of application of the UAVs for military tasks / V. Hlotov, A. Hunina, S. Kniaziev, V. Kolesnichenko, O. Prokhorchuk // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 1(37). — С. 69–77.
Bibliographic description (International): Analysis of application of the UAVs for military tasks / V. Hlotov, A. Hunina, S. Kniaziev, V. Kolesnichenko, O. Prokhorchuk // Modern achievements of geodesic science and industry. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 1(37). — P. 69–77.
Is part of: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 1(37), 2019
Modern achievements of geodesic science and industry, 1(37), 2019
Journal/Collection: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
Issue: 1(37)
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.721
Keywords: аерознімання
безпілотний літальний апарат
крен
кут зносу
тангаж
aerial surveying
pitch
roll
unmanned aerial vehicle
yaw
Number of pages: 9
Page range: 69-77
Start page: 69
End page: 77
Abstract: Метою роботи є аналіз та дослідження можливостей застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для військових цілей. Методика. Одним із важливих завдань використання БПЛА є топографічне аерознімання для опрацювання великомасштабних планів, що, як підтвердив досвід бойових дій, вже необхідні для роботи з ними відповідним складом. Але цей процес доволі складний, оскільки потрібно дотримуватись багатьох вимог для виконання знімання: забезпечити висоту знімання для масштабності аерознімків, стабілізацію літака, щоб зменшити кути нахилу та швидкість для утримання повздовжнього перекриття тощо. Всі ці чинники дають змогу швидко виявити об’єкт та знищити його. Тому автори проаналізували сучасні вітчизняні моделі БПЛА, які можуть застосовуватися і для аерознімання військових об’єктів, а також навели розгорнуту класифікацію БПЛА військового призначення та визначили перелік завдань, які вони виконують, зробивши відповідні висновки. Сформульовано вимоги до створення військових БПЛА. Проведено дослідження розробленого БПЛА Arrow, щоб підтвердити можливості його застосування в аерознімальних цілях. Результати. За допомогою аеропристрою літака “Arrow” та БПЛА “Trimble UX5” здійснено аерознімання тієї самої ділянки і виконано порівняльний аналіз значень кутів зносу, крену та тангажу БПЛА “Arrow” та “Trimble UX5” за кожним маршрутом для оцінювання роботи аеропристрою. Наукова новизна та практичне значення. Безпілотні літальні апарати (БПЛА) сьогодні виконують різні завдання у багатьох галузях економіки та оборони країн. Головною перевагою застосування БПЛА у військовій справі є те, що вони можуть працювати в автоматичному або напівавтоматичному режимах за мінімальної участі людини в процесі керування. Враховуючи військовий конфлікт на Сході України, це питання набуває особливої актуальності, оскільки визначення особливостей застосування БПЛА дасть змогу: зменшити втрати особового складу, а також серед цивільного населення, яке часто найбільше потрапляє під удар; вести непомітну розвідку наземних об’єктів та ворожих цілей на території противника; визначати цілі для ураження; наносити точкові артилерійські чи авіаційні удари по ворожих цілях і згодом вести контроль за результатами ураження; виявляти та знешкоджувати ворожі БПЛА.
The purpose of this work is to analyse and study the possibilities of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for military purposes. Methodology. One of the important tasks of using UAVs is topographic aerosurveying for processing large-scale plans, which, as confirmed by the experience of military actions, are a necessity to work with them by appropriate composition. But this process is rather complicated, since many requirements for carrying out the aerosurveying must be observed such as adhering to the height of surveying for the scaling of aerial images, and to the stabilization of the aircraft to reduce angles of inclination and speed for receiving longitudinal overlap. All these factors lead to rapid detection of an object and its destruction. Therefore, the authors have made an analysis of modern type of UAVs that are used for aerosurveying of military objects. Also it presented a detailed classification of military UAVs, established a list of tasks that they can perform, and made appropriate conclusions. Requirements for the establishment of military UAVs have been developed. The research of the developed UAV Arrow has been carried out in order to confirm the possibility of its application in aerial surveying purposes. Results. To determine the aerodynamics performed by both the Arrow aircraft and the Trimble UX5 UAV aircraft in aerating of the same plot. A comparative analysis of the values of the angles of yaw, roll, and pitch of UAV Arrow and Trimble UX5 for each route is made. Scientific novelty and practical significance. UAV currently perform different tasks in many industries of the economy and defence of countries. The main advantage of using UAVs in military affairs is that they can perform their tasks in automatic or semi-automatic modes with minimal human participation in the control process. Taking into account the military conflict in the east of Uraine, this issue becomes particularly relevant, since the determining of peculiarities of using of UAVs for military purposes will allow: to reduce losses among both the military and the civilian populations which are often attacked; to conduct invisible reconnaissance of ground objects and enemy targets in enemy occupied territory; to determine targets for attack; to make a point artillery or air strike on enemy targets and subsequently to control the results of the attack; to conduct radio-electron struggle; to detect and to neutralize enemy’s UAVs.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45938
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
©Західне геодезичне товариство, 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.23939/istcgcap2018
http://www
https://www.e-education.psu.edu/geog892/sites/www.e-education.psu.edu.geog892/files/images/lesson01/remotesensing-04-01671.pdf
https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.048
http://www.academia.edu/11154604/Applications_of_military_and_nonmilitary_Unmanned_Aircraft_Syste
https://www.e-education.psu.edu/geog892/sites/www.e-education.psu.edu.geog892/files/images/lesson01/remotesensing-04-
References (Ukraine): Білоус В. (2016). Classification of Unmanned Aerial Vehicles and its Importance for Forensic Practice, Theory and Practice of Forensic Examination and Criminology., 16. 47-57.
Глотов В., Гуніна А., Телещук Ю. (2017). Analysis of the possibilities of using unmanned aerial vehicles for military purposes. Modern achievements in geodetic science and production. Lviv. 1 (33). 139-146.
Гребеников А., Журавский А. Мялица A. and others (2009). Problems of Unmanned Aeronautical Complexes in Ukraine. Open Information and Computer Integrated Technologies. Kharkiv: NAKU. 42, 111-119.
Міночкін А., Сова О., Марилів О., Троцько О. (2017). Analysis of the use of unmanned aerial vehicles as
retransmitters of tactical mobile radio networks. Collection of scientific works of VITI, 1, 61-70.
Наливайко Ю., Скорик О. М. Доска. (2009). Features of the tactics of the actions of the NATO Air Force in the suppressed integrated air defense system. Navigation and Communication Management Systems, 2 (10), 124-128. Стеценко О., Даник Ю., Пастушенко М.(2004). Space systems of informational support of unmanned vehicles of different function, handbook. Kyiv: Ministry of Defense of Ukraine.
Тимочко О., Голубничний Д. (2007). Classification of Unmanned Aerial Vehicles, Ivan Kozhedub Kharkiv University of Air Force, Kharkiv.
Цимбалістова О. (2015). Development of the market of unmanned aerial vehicle services as the main direction of innovative progress of modern aviation. Economic analysis: Sb. sciences Works, Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University, 19, 1, 116-122.
Шулежко В. (2013) Basic directions of development and application of unmanned aerial vehicles, handbooks. K : Ministry of Defense of Ukraine, 65 p.
Clothier R. (2011) UAS Classification: Key to effective airworthiness and operational regulations. In Royal Aeronautical Society Unmanned Aircraft Systems Specialist Group, UAS Classification Workshop, 24th June 2011, London, UK. Hlotov V., Hunina A., Kolesnichenko V., Prokhorchuk O., Yurkiv M. (2018) Development and Investigation of UAV for Aerial Surveying ISTCGCAP., No. 87, р. 48-57. https://doi.org/10.23939/istcgcap2018. 01.048. Meyer-Fujara J. Applications of military and non-military Unmanned Aircraft Systems (UAV), р. 43. http://www.
academia.edu/11154604/Applications_of_military_and_nonmilitary_Unmanned_Aircraft_Systems_UAV_
Watts A., Ambrosia V., Hinkley E. (2012). Unmanned Aircraft Systems in Remote Sensing and Scientific Research: Classification and Considerations of Use Remote Sens., 4, p. 1671-1692. https://www.e-education.psu.edu/geog892/sites/www.e-education.psu.edu.geog892/files/images/lesson01/remotesensing-04-01671.pdf
References (International): Belous V. (2016) Classification of Unmanned Aerial Vehicles and its Importance for Forensic Practice, Theory and Practice of Forensic Examination and Criminology, 16, 47-57.
Clothier R. (2011) UAS Classification: Key to effective airworthiness and operational regulations. In Royal Aeronautical Society Unmanned Aircraft Systems Specialist Group, UAS Classification Workshop, 24th June 2011, London, UK.
Glotov V., Gunina A., Teleshchuk Y. (2017) Analysis of the possibilities of using unmanned aerial vehicles for military purposes. Modern achievements in geodetic science and production. Lviv. 1 (33). 139-146. Grebenikov A., Zhuravsky A., Myalitsa A. and others (2009). Problems of Unmanned Aeronautical Complexes in Ukraine. Open Information and Computer Integrated Technologies. Kharkiv: NAKU. 42, 111-119.
Hlotov V., Hunina A., Kolesnichenko V., Prokhorchuk O., Yurkiv M. (2018) Development and Investigation of UAV for Aerial Surveying ISTCGCAP., No. 87, a 48-57. https://doi.org/10.23939/istcgcap2018.01.048. Meyer-Fujara J. Applications of military and non-military Unmanned Aircraft Systems (UAV), G 43. http://www.academia.edu/11154604/Applications_of_military_and_nonmilitary_Unmanned_Aircraft_Syste ms UAV
Mynochkin A., Sova O., Marilov O., Trotsko O. (2017). Analysis of the use of unmanned aerial vehicles as retransmitters of tactical mobile radio networks. Collection of scientific works ofVITI, 1, 61-70.
Nalyvayko Y., Skoryk A., Board, O. (2009). Features of the tactics of the actions of the NATO Air Force in the suppressed integrated air defense system. Navigation and Communication Management Systems, 2 (10), 124-128.
Shulezhko V. (2013) Basic directions of development and application of unmanned aerial vehicles, handbooks. K .: Ministry of Defense of Ukraine, 65 p.
Stetsenko O., Danik Yu., Pastushenko M. (2004). Space systems of informational support of unmanned vehicles of different function, handbook. Kyiv: Ministry of Defense of Ukraine.
Timochko O., Golubnichny D. (2007). Classification of Unmanned Aerial Vehicles, Ivan Kozhedub Kharkiv University of Air Force, Kharkiv.
Tsymbalistova, O. (2015). Development of the market of unmanned aerial vehicle services as the main direction of innovative progress of modern aviation. Economic analysis: Sb. sciences Works, Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University, 19, 1, 116-122.
Watts A., Ambrosia V., Hinkley E. (2012) Unmanned Aircraft Systems in Remote Sensing and Scientific Research: Classification and Considerations of Use Remote Sens., 4, p. 1671-1692. https://www.e-education.psu.edu/geog892/sites/www.e-education.psu.edu.geog892/files/images/lesson01/remotesensing-04- 01671.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2019. – Випуск 1(37)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.