Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44836
Title: Modern energy transportation projects in the context of european energy security protection
Other Titles: Сучасні проекти транспортування енергоносіїв у контексті гарантування європейської енергетичної безпеки
Authors: Івасечко, Ольга
Катеринак, Мазур
Ivasechko, Olha
Mazur, Kateryna
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Ivasechko O. Modern energy transportation projects in the context of european energy security protection / Olha Ivasechko, Kateryna Mazur // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 15–20.
Bibliographic description (International): Ivasechko O. Modern energy transportation projects in the context of european energy security protection / Olha Ivasechko, Kateryna Mazur // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 15–20.
Is part of: Humanitarian Vision, 1 (4), 2018
Journal/Collection: Humanitarian Vision
Issue: 1
Volume: 4
Issue Date: 12-Apr-2018
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
UDC: 327. 8
Keywords: енергоносії
проекти транспортування газу
енергетична безпека ЄС
енергетична незалежність
гібридна війна РФ
energy carriers
gas transportation projects
EU energy security
energy independence
Russia's hybrid war
Number of pages: 6
Page range: 15-20
Start page: 15
End page: 20
Abstract: Комплексно досліджено модерні проекти транспортування енергоносіїв до європейських країн, загроз та викликів, пов’язаних з імплементацією, як для держав-членів Європейського Союзу, так і для України. Актуалізує це дослідження той факт, що наявність природних ресурсів розглядають окремі країни, зокрема Російська Федерація не як товар, а як суттєвий політичний важіль впливу на ті європейські країни, які є сьогодні залежними від постачань газу з боку Росії. Актуалізує комплексне дослідження політичного виміру реалізації європейських проектів транспортування енергоносіїв сукупність як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників глобального, регіонального та локального вимірів, реагувати на котрі змушена кожна держава-член ЄС, зокрема і Україна та, які впливають на хід реформ в енергетичній сфері. Зроблено висновок про те, що Європейський Союз є лідером у світовій відновлюваній енергетиці і має намір бути флагманом у створенні та впровадженні сучасних і інноваційних енергетичних технологій. Щодо нових проектів газопостачання то варто наголосити, що будівництво вищезазначених потоків – це передусім козирна карта Росії проти України, і вони вдало нею користуються, адже розуміють, що залишившись без транзиту їхнього газу наша держава щорічно втрачатиме близько $2 млрд. Будівництво цих газопроводів ставить Європу у пряму залежність від Росії ще на 20–30 років. І РФ надалі продовжуватиме маніпулювати інтересами та цілями країн Європейського Союзу. Безпека постачання енергоносіїв є вкрай актуальною і для України, особливо в контексті чергової енергетичної кризи з боку РФ у кінці лютого 2018 р. Враховуючи сучасні виклики, які постають перед нашою державою, Україна має вибудовувати систему власної енергетичної безпеки, враховуючи пріоритети національних інтересів і максимально покладатись на власні сили.
There has been conducted a complex study of implementation of a modern energy transportation projects to European countries, as well as threats and challenges that are carried out for both European Union member states and Ukraine. The mentioned issue has become urgent due to the fact that the availability of natural resources is considered by individual countries, in particular, Russia, not as a commodity, but as a significant political leverage for the European countries that are currently dependent on Russian gas supplies. The author highlights political dimension of the implementation of European energy transport projects as a combination of both objective and subjective factors of global, regional and local dimensions, which influence the process of energy reforms of each EU member state, including Ukraine. It has been concluded that the European Union is a leader of renewable energy in the world and intends to be a flagship in the creation and implementation of modern and innovative energy technologies. As for the new gas supply projects, it is worth noting that the construction of the above-mentioned Streams is, first of all, Russia's trump card against Ukraine, and Russians use it well, because they understand that remaining without transit of natural gas, Ukraine will lose about $ 2 billion annually. Construction of such gas pipelines puts Europe in direct dependence on Russia for another 20–30 years. And Russia will continue to manipulate the interests and objectives of the European Union. Security of energy supply is very relevant for Ukraine, especially in the context of the next energy crisis at the end of February 2018. Acknowledging current challenges that face our state, Ukrainemust build its own energy security systemtaking into account the priorities of national interests andmaximizing building upon its own potency. Effective implementation of the energy efficiency programs will enable Ukraine to build an independent energy policy and will improve the domestic economy in the international arena.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44836
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Івасечко О., Мазур К., 2018
URL for reference material: http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/5.htm
https://dt.ua/energy_market/gibridna-viynakremlya-proti-ukrayini-i-yes
https://mind.ua/publications/20173131-dovedetsya-domovlyatisya-ambiciyigazpromu-rozvorushili-evropejsku-komisiyu
http://biaf.org.ua/
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/aug/5851/ivasechk
http://news.finance.ua/ru/news/-/383909/evropejskijlokomotiv-narossijskom-gaze-severnyj-potok-2-i-ego-komanda-chast-vtoraya
http://old.razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY-S.pdf
http://www.uipp
http://expres.ua/news/2017/08/08/256337-stavky-zrobleni-yake-maybutnye-chekayepivnichnyy-potik-2-robyty-ukrayini
https://eegas.com/fsu_r.htm
https://mind.ua/news/20180752-gazprompobudue-shche-odnu-liniyugazoprovodu-v-obhid-ukrayini
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=EU28&product=balan
https://dt.ua/energy_market/gibridna-viynakremlya-proti-ukrayini-ieyes
http://biaf.org.ua/dopovidi-ta-vistupi/energetichni-direktivievropeyskogo-soyuzu-yih-vplivi-na-reformuvannya-gazovogorinku-ukrayini.html
http://science
https://mind.ua/news/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=EU28&product=balances&year=2014
http://news.finance.ua/en/news/-/383909/evropejskijlokomotiv-na-rossijskom-gazesevernyj-potok-2-i-ego-komanda-chast-vtoraya
http://www.uipp.org.ua/uploads/news_message/at_file_en/0070/40.pdf
http://expres.ua/news/2017/08/08/256337-stavky-zrobleniyake-maybutnye-chekaye-pivnichnyy-potik-2-robyty-ukrayini
References (Ukraine): Біла, С. (2016). Стратегічні пріоритети формування єдиного європейського енергетичного простору (ЄЄЕП) Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 31 березня 2016 р.) Тернопіль: Видавництво “Крок”, 179–182.
Волович, О. (2009, травень 5). Перспективи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну. Національний інститут стратегічних досліджень. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/5.htm.
Гончар, М. (2014, жовтень 23). Гібридна війна Кремля проти України і ЄС: енергетичний компонент. ZN,UA. Retrieved from https://dt.ua/energy_market/gibridna-viynakremlya-proti-ukrayini-i-yes energetichniy-komponent-_.html.
Долінчук, С. (2017, червень 15). Доведеться домовлятися: амбіції “Газпрому” розворушили Європейську комісію. Mind.ua. Retrieved from https://mind.ua/publications/20173131-dovedetsya-domovlyatisya-ambiciyigazpromu-rozvorushili-evropejsku-komisiyu.
Дяченко, М. (2013, червень 3) Енергетичні директиви Європейського Союзу, їх впливи на реформування газового ринку. BIAF:Бюро комплексного аналізу та прогнозів. Retrieved from http://biaf.org.ua/ dopovidi-tavistupi/energetichni-direktivi-evropeyskogo-soyuzu-yih-vplivina-reformuvannya-gazovogo-rinku-ukrayini.html.
Івасечко, О., Дорош, Л. (2017, грудень) SWOT-аналіз енергетичної безпеки України. Гуманітарні Візії, No. 2, Vol. 2, (1), 25–30. Retrieved from http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/aug/5851/ivasechk oviziyi22016.pdf .
Лактионов, А. (2016, вересень 9). Европейский “локомотив” на российском газе: Северный поток 2 и его команда (часть вторая). FINANCE UA. Retrieved from http://news.finance.ua/ru/news/-/383909/evropejskijlokomotiv-narossijskom-gaze-severnyj-potok-2-i-ego-komanda-chast-vtoraya.
Маркевич, К., Омельченко, В. (2016). Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України. Аналітична доповідь Центру Разумкова, Київ: Заповіт, 118. Retrieved from: http://old.razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY-S.pdf.
Український інститут публічної політики. (2011). Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії. Київ, 25. Retrieved from http://www.uipp. org.ua/uploads/news_message/at_file_uk/0070/40.pdf.
Ярощук, О. (2017, серпень 8). Ставки зроблені. Яке майбутнє чекає на “Північний потік-2” і що робити Україні. Експрес UA. Retrieved from http://expres.ua/news/2017/08/08/256337-stavky-zrobleni-yake-maybutnye-chekayepivnichnyy-potik-2-robyty-ukrayini.
East European Gas Analysis. (2014). Consulting services on natural gas sector of Russia Publisher of “Russia insight”. Retrieved from https://eegas.com/fsu_r.htm.
Integrites International law firm. (2018). “Газпром” побудує ще одну лінію газопроводу в обхід України. Retrieved from https://mind.ua/news/20180752-gazprompobudue-shche-odnu-liniyugazoprovodu-v-obhid-ukrayini.
International Energy Agency. (2014). European Union –28: Balances for 2014. Retrieved from http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=EU28&product=balan ces&year=20
References (International): Bila, S. (2016). Strategic Priorities for the Formation of a Single European Energy Area (UNEP) Globalization processes in the development of national economies. Collection of scientific articles on the materials of the international scientific and practical conference (Ternopil, March 31, 2016) Ternopil: Publishing house “Krok”, 179–182.
Gonchar, M. (2014, October 23). The Kremlin’s hybrid war against Ukraine and the EU: the energy component. ZN, UA Retrieved from https://dt.ua/energy_market/gibridna-viynakremlya-proti-ukrayini-ieyes energetichniy-komponent -_. Html.
Dolinchuk S. (2017, June 15). We will have to negotiate: the ambitions of Gazprom have erupted the European Commission. Mind.ua. Retrieved from https://mind.ua/publications/20173131-dovedetsya-domovlyatisya-ambiciyigazpromu-rozvorushili-evropejsku-komisiyu.
Diachenko, M. (2013, June 3) Energy directives of the European Union, their impacts on the reform of the gas market. BIAF: Bureau for Integrated Analysis and Forecasts. Retrieved from http://biaf.org.ua/dopovidi-ta-vistupi/energetichni-direktivievropeyskogo-soyuzu-yih-vplivi-na-reformuvannya-gazovogorinku-ukrayini.html.
East European Gas Analysis. (2014). Consulting services on natural gas sector of Russia Publisher of “Russia insight”. Retrieved from https://eegas.com/fsu_r.htm.
Ivasechko, O., Dorosh, L. (2017, December) SWOTanalysis of Ukraine’s energy security. Humanitarian Visions, No. 2, Vol. 2, (1), 25–30. Retrieved from http://science. lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5851/ivasechkoviziyi22016.pdf.
Integrites International law firm. (2018). “Hazprom” pobuduie shche odnu liniiu hazoprovodu v obkhid Ukrainy. Retrieved from https://mind.ua/news/ 20180752-gazprompobudue-shche-odnu-liniyugazoprovodu-v-obhid-ukrayini.
International Energy Agency. (2014). European Union–28: Balances for 2014. Retrieved from http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=EU28&product=balances&year=2014.
Laktionov, A. (2016, September 9). The European “locomotive” on Russian gas: North Stream 2 and its team (part two). Finance UA. Retrieved from http://news.finance.ua/en/news/-/383909/evropejskijlokomotiv-na-rossijskom-gazesevernyj-potok-2-i-ego-komanda-chast-vtoraya.
Markevich, K., Omelchenko, V. (2016). Global energy trends through the prism of Ukraine's national interests. Analytical Report of the Razumkov Center, Kyiv: Zapovit, 118. Retrieved from: http://old.razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY-S.pdf.
Ukrainian Institute of Public Policy. (2011). Energy Security of Ukraine 2020: Challenges, Opportunities, and Scenarios. Kiev, 25. Retrieved from http://www.uipp.org.ua/uploads/news_message/at_file_en/0070/40.pdf.
Volovich, O. (2009, May 5). Prospects for diversification of sources of energy supplies to Ukraine. National Institute for Strategic Studies. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/5.htm
Yaroschuk, O. (2017, August 8). The bets are made. What is the future for the North Stream 2 and what to do for Ukraine. Express UA. Retrieved fromhttp://expres.ua/news/2017/08/08/256337-stavky-zrobleniyake-maybutnye-chekaye-pivnichnyy-potik-2-robyty-ukrayini.
Content type: Article
Appears in Collections:Humanitarian Vision. – 2018. – Vol. 4, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.