Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44398
Tytuł: Сучасне європейське місто − виклики, перспективи і бачення розвитку
Inne tytuły: Modern european city – challenges, prospects and vision for development
Authors: Веглє-Стшелецка, С.
Wehle-Strzelecka, S.
Akcesoria: Політехніка Свєнтокшиська
Polytechnic of Sventechshia
Cytat: Веглє-Стшелецка С. Сучасне європейське місто − виклики, перспективи і бачення розвитку / С. Веглє-Стшелецка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 895. — С. 89–94.
Bibliographic description: Wehle-Strzelecka S. Modern european city – challenges, prospects and vision for development / S. Wehle-Strzelecka // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Arkhitektura. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 895. — P. 89–94.
Część publikacji: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 895, 2018
Journal/kolekcja: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура
Release/№ : 895
Data wydania: 26-lut-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
UDC: 711
Słowa kluczowe: місто
містобудування
архітектура
city
urban planning
architecture
Strony: 6
Zakres stron: 89-94
Główna strona: 89
Strona końcowa: 94
Abstract: Метою роботи є висвітлення проблем, пов’язанихіз розвитком сучаснихміст та можливостями діяльності в галузі архітектури та містобудування на користь формування приязного для мешканців міського простору. Також автор долучилась до дискусії про роль сучасного міста та його майбутнього у зв’язку з прогресуванням урбанізації та змінами в соціальній структурі європейськихміст. Матеріал поділено на дві проблемні групи. Перша стосується процесів урбанізації, друга − демографічних проблем сучаснихміст та їхвпливу на проектні пропозиції. Очікується, що архітектурно-урбаністичні вирішення будуть спрямовані на реалізацію концепції гармонійно узгодженого міста в суспільному, просторовому, економічному і екологічному аспектах.
The aim of the work is to present problems related to the development of modern cities and the possibilities of activities in the sphere of architecture and urban planning. The presented material is also intended to contribute to the discussion on the role of the contemporary city and its future in connection with the processes of urbanization and changes in the social structure of European cities. Two selected groups of problems are discussed. The first concerns the processes of urbanization and the second concerns the social problems of contemporary cities and their impact on design decisions. It is expected that architectural and urban solutions will be focused on the implementation of the concept of a city that is harmonious and consistent in the social, spatial, economic and ecological aspects.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44398
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Веглє-Стшелецка С., 2018
Wykaz piśmiennictwa: 1. Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Warszawa, 2012.
2. Grzeszczak J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej, PAN, Warszawa, 1996.
3. Hegger M., Fuchs C., Stark G., Zeumer M. Energy Manual, Birkhäuser, Monachium, 2008.
4. Krier L. Architektura wspólnoty, Gdańsk, 2011.
5. Liszewski S. (red.) Geografia urbanistyczna, Warszawa, 2012.
6. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela, 2011.
7. Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, Lizbona 2003.
8. Piątek Z. Ekoetyka, Warszawa, 2008.
9. Serrats M. Visions of the Future, Logos edizioni, Modena, 2014.
10. Słodczyk J. Historia planowania i budowy miast, Opole, 2012.
11. Steele J. Ecological Architecture, Londyn, 2005.
12. Uffelen Ch. van Facade Greenery, Braun Publishing AG, 2011.
13. Uytenhaak R. Cities full of space, Rotterdam, 2008. 14. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne 6A-1-2010, zeszyt
14. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.
15. Wehle- Strzelecka S. The Relations Between Architecture and Nature – contribution of modernist Architects, [w:] Modernism in Europe-modernism in Gdynia, 20th Century // Architecture until the 1960 and Preservation , Gdynia City Hall, 2009-12.
16. Wehle-Strzelecka S. Współczesne formy mieszkania – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Przegląd działań na przykładzie wybranych miast europejskich”, część autorska wmonografii Przyszłość miasta miasto przyszłości, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 1-A/2/2012, Zeszyt 1, rok 109, 2012.
17. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym: monografia 312, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
18. Wehle-Strzelecka S. Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
19. Węcławowicz G. Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2003.
20. Wołoszyn M. Ekorewitalizacja zagadnienia architektoniczne”, Poznań–Szczecin, 2013.
References: 1. Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Warszawa, 2012.
2. Grzeszczak J. Tendencje kontrurbanizacyjne w krajach Europy zachodniej, PAN, Warszawa, 1996.
3. Hegger M., Fuchs C., Stark G., Zeumer M. Energy Manual, Birkhäuser, Monachium, 2008.
4. Krier L. Architektura wspólnoty, Gdańsk, 2011.
5. Liszewski S. (red.) Geografia urbanistyczna, Warszawa, 2012.
6. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Bruksela, 2011.
7. Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, Lizbona 2003.
8. Piątek Z. Ekoetyka, Warszawa, 2008.
9. Serrats M. Visions of the Future, Logos edizioni, Modena, 2014.
10. Słodczyk J. Historia planowania i budowy miast, Opole, 2012.
11. Steele J. Ecological Architecture, Londyn, 2005.
12. Uffelen Ch. van Facade Greenery, Braun Publishing AG, 2011.
13. Uytenhaak R. Cities full of space, Rotterdam, 2008. 14. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego, [w:] Miasto oszczędne, Czasopismo Techniczne 6A-1-2010, zeszyt
14. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.
15. Wehle- Strzelecka S. The Relations Between Architecture and Nature – contribution of modernist Architects, [w:] Modernism in Europe-modernism in Gdynia, 20th Century, Architecture until the 1960 and Preservation , Gdynia City Hall, 2009-12.
16. Wehle-Strzelecka S. Współczesne formy mieszkania – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Przegląd działań na przykładzie wybranych miast europejskich", część autorska wmonografii Przyszłość miasta miasto przyszłości, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 1-A/2/2012, Zeszyt 1, rok 109, 2012.
17. Wehle-Strzelecka S. Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym: monografia 312, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
18. Wehle-Strzelecka S. Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.
19. Węcławowicz G. Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa, 2003.
20. Wołoszyn M. Ekorewitalizacja zagadnienia architektoniczne", Poznań–Szczecin, 2013.
Typ zawartości: „Article“
Występuje w kolekcjach:Архітектура. – 2018. – №895Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi