Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886 : [36] Collection home page

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

Зміст


1
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
3
14
23
28
34
41
47
52
58
ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
67
73
79
85
90
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, НАФТИ ТА ГАЗУ
96
102
107
113
ТЕХНОЛОГІЯ БРОДІННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ
118
128
136
146
158
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
165
171
177
184
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
190
196
205
213
220
226
236
240

Content


1
ANALITYCHNA KHIMIIA. FIZYCHNA TA KOLOIDNA KHIMIIA. NEORHANICHNA KHIMIIA. ORHANICHNA KHIMIIA
3
14
23
28
34
41
47
52
58
TEKHNOLOHIIA NEORHANICHNYKH RECHOVYN TA SYLIKATNYKH MATERIALIV
67
73
79
85
90
TEKHNOLOHIIA ORHANICHNYKH RECHOVYN, NAFTY TA HAZU
96
102
107
113
TEKHNOLOHIIA BRODINNIA, BIOTEKHNOLOHIIA TA FARMATSIIA
118
128
136
146
158
KHIMICHNA INZHENERIIA TA EKOLOHIIA
165
171
177
184
VYSOKOMOLEKULIARNI SPOLUKY TA KOMPOZYTSIINI MATERIALY
190
196
205
213
220
226
236
240

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article26-Feb-2018Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероцикламиБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article26-Feb-2018Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинівДронь, І. А.; Винницька, С. І.; Олекса, В. В.; Хом’як, С. В.; Остапів, Д. Д.; Dron, I. A.; Vynnytska, S. I.; Oleksa, V. V.; Khomyak, S. V.; Ostapiv, D. D.
Article26-Feb-2018Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металівОлійник, Л. П.; Бернатська, Н. Л.; Реутський, В. В.; Комаренська, З. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Reutskyy, V. V.; Komarenska, Z. M.
Article26-Feb-2018Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітриліРідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Тищенко, Н. І.; Костюк, Р. Р.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Tishchenko, N. I.; Kostyuk, R. R.; Kochubei, V. V.; Sergeev, V. V.
Article26-Feb-2018Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидомКомаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynyk, L. P.
Article26-Feb-2018Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчинуГерасимчук, С. І.; Мельник, Г. В.; Собечко, І. Б.; Тимняк, З. С.; Павловський, Ю. П.; Gerasimchuk, S. I.; Mel’nyk, H. V.; Sobechko, I. B.; Tymnyak, Z. S.; Pavlovskiy, Yu. P.
Article26-Feb-2018Реакційноздатні пероксидні макроініціатори для структурування біосумісних полімерівСердюк, В. О.; Шевчук, О. М.; Перевізник, О. Б.; Букартик, Н. М.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Shevchuk, O. M.; Pereviznyk, O. B.; Bukartyk, N. M.; Tokarev, V. S.
Article26-Feb-2018Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування»-
Article26-Feb-2018Видавнича сторінка-
Article26-Feb-2018Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основіСеменюк, Н. Б.; Левицька, Х. В.; Дзяман, І. З.; Дудок, Г. Д.; Скорохода, В. Й.; Semenyuk, N. B.; Levytska, Kh. V.; Dziaman, I. Z.; Dudok, G. D.; Skorokhoda, V. I.
Article26-Feb-2018Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основіПаюк, О. Л.; Мітіна, Н. Є.; Надашкевич, З. Я.; Кінаш, Н. І.; Заіченко, О. С.; Paiuk, O. L.; Mitina, N. Ye.; Nadashkevych, Z. Ya.; Kinash, N. I.; Zaichenko, A. S.
Article26-Feb-2018Технологія металізації гранульованої полімерної сировиниМоравський, В. С.; Кучеренко, А. М.; Якушик, І. С.; Дулебова, Л.; Гарбач, Т.; Moravskyi, W.; Kucherenko, A.; Yakushyk, I.; Dulebova, L.; Garbacz, T.
Article26-Feb-2018Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризаціяКір’янчук, В. Ф.; Демчук, З. І.; Когут, А. М.; Шевчук, О. М.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.; Kirianchuk, V. F.; Demchuk, Z. I.; Kohut, A. M.; Shevchuk, O. M.; Voronov, A. S.; Voronov, S. A.
Article26-Feb-2018Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінонуСмірнова, О. Я.; Полюжин, І. П.; Ятчишин, Й. Й.; Smirnova, O. Ya.; Polyuzhyn, I. P.; Yatchyshyn, Yo. Yo.
Article26-Feb-2018Вплив полівінілхлориду на хімічну стійкість поліестерних композитівКатрук, Д. С.; Гуменецький, Т. В.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Katruk, D. S.; Humenetskyi, T. V.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.
Article26-Feb-2018Застосування annomox процесу для біологічного очищення промислових водПопович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Слюсар, В. Т.; Захарко, Я. М.; Popovych, O. R.; Vronska, N. Yu.; Sliusar, V. T.; Zaharko, Y. M.
Article26-Feb-2018Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинникамиСеменишин, Є. М.; Іващук, О. С.; Римар, Т. І.; Semenyshyn, Ye. M.; Ivashchuk, O. S.; Rymar, T. I.
Article26-Feb-2018Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовищаЛюта, О. В.; Симак, Д. М.; Liuta, O. V.; Symak, D. M.
Article26-Feb-2018Дослідження впливу оксидів нітрогену нашвидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищіДячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Катишева, В. В.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Katysheva, V. V.; Huhlych, S. I.
Article26-Feb-2018Реакція [3+2] циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінонуСингаєвський, В. О.; Слесарчук, М. С.; Кудрінецька, А. В.; Болібрух, Х. Б.; Половкович, С. В.; Syngaevskiy, V. O.; Slesarchuk, M. S.; Kudrinetska, A. V.; Bolibrukh, Ch. B.; Polovkovych, S. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36