Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886 : [36] Домівка зібрання Перегляд статистики

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

Зміст


1
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
3
14
23
28
34
41
47
52
58
ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
67
73
79
85
90
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, НАФТИ ТА ГАЗУ
96
102
107
113
ТЕХНОЛОГІЯ БРОДІННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ
118
128
136
146
158
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
165
171
177
184
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
190
196
205
213
220
226
236
240

Content


1
ANALITYCHNA KHIMIIA. FIZYCHNA TA KOLOIDNA KHIMIIA. NEORHANICHNA KHIMIIA. ORHANICHNA KHIMIIA
3
14
23
28
34
41
47
52
58
TEKHNOLOHIIA NEORHANICHNYKH RECHOVYN TA SYLIKATNYKH MATERIALIV
67
73
79
85
90
TEKHNOLOHIIA ORHANICHNYKH RECHOVYN, NAFTY TA HAZU
96
102
107
113
TEKHNOLOHIIA BRODINNIA, BIOTEKHNOLOHIIA TA FARMATSIIA
118
128
136
146
158
KHIMICHNA INZHENERIIA TA EKOLOHIIA
165
171
177
184
VYSOKOMOLEKULIARNI SPOLUKY TA KOMPOZYTSIINI MATERIALY
190
196
205
213
220
226
236
240

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 36
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article26-лют-2018Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероцикламиБоброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.
Article26-лют-2018Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинівДронь, І. А.; Винницька, С. І.; Олекса, В. В.; Хом’як, С. В.; Остапів, Д. Д.; Dron, I. A.; Vynnytska, S. I.; Oleksa, V. V.; Khomyak, S. V.; Ostapiv, D. D.
Article26-лют-2018Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металівОлійник, Л. П.; Бернатська, Н. Л.; Реутський, В. В.; Комаренська, З. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Reutskyy, V. V.; Komarenska, Z. M.
Article26-лют-2018Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітриліРідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Тищенко, Н. І.; Костюк, Р. Р.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Tishchenko, N. I.; Kostyuk, R. R.; Kochubei, V. V.; Sergeev, V. V.
Article26-лют-2018Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидомКомаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynyk, L. P.
Article26-лют-2018Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчинуГерасимчук, С. І.; Мельник, Г. В.; Собечко, І. Б.; Тимняк, З. С.; Павловський, Ю. П.; Gerasimchuk, S. I.; Mel’nyk, H. V.; Sobechko, I. B.; Tymnyak, Z. S.; Pavlovskiy, Yu. P.
Article26-лют-2018Реакційноздатні пероксидні макроініціатори для структурування біосумісних полімерівСердюк, В. О.; Шевчук, О. М.; Перевізник, О. Б.; Букартик, Н. М.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Shevchuk, O. M.; Pereviznyk, O. B.; Bukartyk, N. M.; Tokarev, V. S.
Article26-лют-2018Зміст до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування»-
Article26-лют-2018Видавнича сторінка-
Article26-лют-2018Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основіСеменюк, Н. Б.; Левицька, Х. В.; Дзяман, І. З.; Дудок, Г. Д.; Скорохода, В. Й.; Semenyuk, N. B.; Levytska, Kh. V.; Dziaman, I. Z.; Dudok, G. D.; Skorokhoda, V. I.
Article26-лют-2018Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основіПаюк, О. Л.; Мітіна, Н. Є.; Надашкевич, З. Я.; Кінаш, Н. І.; Заіченко, О. С.; Paiuk, O. L.; Mitina, N. Ye.; Nadashkevych, Z. Ya.; Kinash, N. I.; Zaichenko, A. S.
Article26-лют-2018Технологія металізації гранульованої полімерної сировиниМоравський, В. С.; Кучеренко, А. М.; Якушик, І. С.; Дулебова, Л.; Гарбач, Т.; Moravskyi, W.; Kucherenko, A.; Yakushyk, I.; Dulebova, L.; Garbacz, T.
Article26-лют-2018Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризаціяКір’янчук, В. Ф.; Демчук, З. І.; Когут, А. М.; Шевчук, О. М.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.; Kirianchuk, V. F.; Demchuk, Z. I.; Kohut, A. M.; Shevchuk, O. M.; Voronov, A. S.; Voronov, S. A.
Article26-лют-2018Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінонуСмірнова, О. Я.; Полюжин, І. П.; Ятчишин, Й. Й.; Smirnova, O. Ya.; Polyuzhyn, I. P.; Yatchyshyn, Yo. Yo.
Article26-лют-2018Вплив полівінілхлориду на хімічну стійкість поліестерних композитівКатрук, Д. С.; Гуменецький, Т. В.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Katruk, D. S.; Humenetskyi, T. V.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.
Article26-лют-2018Застосування annomox процесу для біологічного очищення промислових водПопович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Слюсар, В. Т.; Захарко, Я. М.; Popovych, O. R.; Vronska, N. Yu.; Sliusar, V. T.; Zaharko, Y. M.
Article26-лют-2018Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинникамиСеменишин, Є. М.; Іващук, О. С.; Римар, Т. І.; Semenyshyn, Ye. M.; Ivashchuk, O. S.; Rymar, T. I.
Article26-лют-2018Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовищаЛюта, О. В.; Симак, Д. М.; Liuta, O. V.; Symak, D. M.
Article26-лют-2018Дослідження впливу оксидів нітрогену нашвидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищіДячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Катишева, В. В.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Katysheva, V. V.; Huhlych, S. I.
Article26-лют-2018Реакція [3+2] циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінонуСингаєвський, В. О.; Слесарчук, М. С.; Кудрінецька, А. В.; Болібрух, Х. Б.; Половкович, С. В.; Syngaevskiy, V. O.; Slesarchuk, M. S.; Kudrinetska, A. V.; Bolibrukh, Ch. B.; Polovkovych, S. V.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 36