Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43424
Title: Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти
Other Titles: Административно-правовые основы формирования и реализации государственной политики в сфере образования
Administrative law principles of formation and implementation of state policy in the field of education
Authors: Легенький, Микола Іванович
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Легенький М. І. Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Микола Іванович Легенький ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 513 с. – Бібліографія: с. 417–474 (607 назв).
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Science degree: доктор юридичних наук
Defense council: Д 35.052.19
Supervisor: Бортник, Надія Петрівна
Committee members: Левченко, Катерина Борисівна
Курко, Микола Нестерович
Курило, Володимир Іванович
UDC: 342.951:37.014.5(043.3)
Keywords: державна політика
освіта
адміністративно-правові засади
освітня політика
освітні правовідносини
адміністративні освітні процедури
інформаційно-правове забезпечення
удосконалення освітнього законодавства
государственная политика
образование
административно-правовые основы
образовательная политика
образовательные правоотношения
административные образовательные процедуры
информационно-правовое обеспечение
совершенствование образовательного законодательства
state policy
education
administrative and legal principles
educational policy
educational legal relations
Number of pages: 513
Abstract: У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми адміністративно-правової регламентації суспільних відносин у сфері освіти. Визначено категоріально-змістові та методологічні передумови дослідження адміністративно-правових засад формування і реалізації державної політики у сфері освіти. Розкрито ґенезу та стан адміністративно-правового дослідження державної політики у сфері освіти. Здійснено аналіз правових засад Болонського процесу та створення Європейського освітнього простору з метою імплементації відповідних норм у вітчизняне освітнє законодавство, а також вивчення вітчизняного законодавчого, організаційно-правового та змістового забезпечення запровадження в Україні Болонського процесу. Запропоновано концепцію виокремлення суто освітніх правовідносин як самостійної внутрішньоорганізаційної категорії правовідносин. Проаналізовано адміністративно-правовий механізм публічного управління освітньою сферою України з метою удосконалення його нормативно-правового забезпечення. Охарактеризовано адміністративну процедуру виборів керівників закладів вищої освіти та внесені пропозиції щодо її удосконалення. Визначено суб’єкти формування та реалізації державної політики у сфері освіти. Здійснено аналіз змісту юридичної відповідальності суб’єктів реалізації державної політики у сфері освіти. Охарактеризовано особливості адміністративних процедур як чинника забезпечення якості надання освітніх послуг та внесені пропозиції щодо їх удосконалення. Проаналізовано нормативні аспекти акредитації та ліцензування освітньої діяльності з метою удосконалення їх адміністративно-правового регулювання. Розглянуто адміністративно-правове забезпечення інноваційних технологій у сфері освіти. Окреслено стратегічні вектори розвитку державної політики у сфері освіти. Проаналізовано адміністративно- та інформаційно-правове забезпечення управління освітою з метою визначення пріоритетних напрямів реформування управлінської освітньої моделі та шляхів їх нормативно-правового закріплення. Визначено проблеми і окреслено перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі. В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы административно-правовой регламентации общественьные и методологические предпосылки исследования административно-правовых основ формирования и реализации государственной политики в сфере образования. Раскрыто генезис и состояние административно-правового исследования государственной политики в сфере образования. Осуществлен анализ правовых принципов Болонского процесса и создания Европейского образовательного пространства с целью имплементации соответствующих норм в отечественное образовательное законодательство, а также изучение отечественного законодательного, организационно-правового и содержательного обеспечения введения в Украине Болонского процесса. Предложена концепция выделения чисто образовательных правоотношений как самостоятельной внутриорганизационной категории правоотношений. Проанализирован административно-правовой механизм публичного управления образовательной сферой Украины с целью усовершенствования его нормативно-правового обеспечения. Охарактеризовано административную процедуру выборов руководителей высших учебных заведений и внесены предложения по ее усовершенствованию. Определены субъекты формирования и реализации государственной политики в сфере образования. Осуществлен анализ содержания юридической ответственности субъектов реализации государственной политики в сфере образования. Охарактеризованы особенности административных процедур как фактора обеспечения качества предоставления образовательных услуг и внесены предложения по их усовершенствованию. Проанализированы нормативные аспекты аккредитации и лицензирования образовательной деятельности с целью усовершенствования их административно-правового регулирования. Рассмотрено административно-правовое обеспечение инновационных технологий в сфере образования. Обоснованно прогрессивность и демократичность установленной системы выборов и административно-правового обеспечение их процедурных аспектов, что в целом соответствует стремлению Украины к вхождению в Европейское пространство высшего образования. Внесены предложения по совершенствованию указанной процедуры путем дальнейшего реформирования законодательства Украины о высшем образовании. Отстаивается позиция о необходимости научного обоснования и за-конодательного закрепления определения субъектов формирования и реализации государственной политики в сфере образования. Доказано, что ни один из законов, регламентирующих образовательные правоотношения, не содержит полного и нормативно урегулированного перечня указанных субъектов, а имеющиеся положения характеризуются достаточно существенными противоречиями. Обосновано авторское определение круга субъектов формирования и реализации государственной политики в сфере образования с целью их законодательного закрепления. Вопрос качества образования определен как ключевое направлениереформирования образования. Очерчены основные элементы системы обеспечения качества образования, среди которых особое значение приобретают административно-правовые процедуры лицензирования и аккредитации. Аргументировано актуальность надлежащего административно-правового регулирования указанной проблемы в целом и деятельности Национального агентства обеспечения качества высшего образования в частности. Подчеркнуто наличие тесной взаимосвязи проблем администра-тивноправового обеспечения инноваций и инновационных технологий в сфере образования и их взаимосвязанное существенное влияние на общую эффективность внедрения инновационных технологий на государственном уровне. Обозначена актуальность улучшения нормативного обеспечения инновационных образовательных процедур, которое должно осуществлятся в комплексе с системным нормативным обеспечением инновационной государственной политики при условии инновационного характера самой нормотворческой деятельности. Определены стратегические векторы развития государственной политики в сфере образования. Проанализированы административно и информационно-правовое обеспечение управления образованием с целью определения приоритетных направлений реформирования управленческой образовательной модели и путей их нормативно-правового закрепления. Определены проблемы и намечены перспективы законотворческого обеспечения реформирования образовательной отрасли. In the dissertation the theoretical generalization and the new solution of the scientific problem of administrative and legal regulation of social relations in the field of education were made, which laid the basis for the development of appropriate conceptual and methodological principles aimed at solving relevant scientific and applied problems in the field of administrative law and can be used for formation systematic implementation of legislative support for the reform of the national educational sphere. An analysis of the legal principles of the Bologna process and the creation of a European educational space with the aim of implementing the relevant norms in domestic educational legislation, as well as the study of domestic legislative, organizational, legal and content support for the introduction of the Bologna Process in Ukraine is carried out. The concept of the distinction of purely educational legal relations as an independent internal organization category of legal relations is proposed. The administrative-legal mechanism of public administration in the educational sphere of Ukraine is analyzed with the aim of improving its legal and regulatory framework. The administrative procedure of election of heads of institutions of higher education has been characterized and suggestions for its improvement have been submitted. The subjects of formation and realization of the state policy in the field of education are determined. The analysis of the content of legal responsibility of subjects of implementation of state policy in the field of education is carried out. The peculiarities of administrative procedures as a factor of ensuring the quality of educational ser-vices provision and suggestions for their improvement are described. The normative aspects of accreditation and licensing of educational activities with the aim of improving their administrative and legal regulation are analyzed. The administrative and legal support of innovative technologies in the field of education is considered. Strategic vectors of state policy development in the field of education are outlined. The administrative and informational and legal support of the management of education is analyzed with the purpose of determining the priority directions of the reforming of the educational model and ways of their legal regulation. The problems are identified and the prospects of law-making support for reforming the education industry are outlined.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43424
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avt_Legenkyi.pdfАвтореферат дисертації593,99 kBAdobe PDFView/Open
dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_doktora_yurydychnyh_nauk_legenkogo_mykoly_ivanovycha.pdfДисертаційна робота5,2 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._kurka_mykoly_nestorovycha.pdfВідгук офіційного опонента4,48 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._kuryla_volodymyra_ivanovycha.pdfВідгук офіційного опонента5,75 MBAdobe PDFView/Open
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.yu_.n._prof._levchenko_kateryny_borysivny.pdfВідгук офіційного опонента5,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.